Johan Alfred Ahlström (1833−1910)

Skriv ut

Johan Alfred Ahlström, född 1 januari 1833 i Stockholm och död 26 mars 1910 där, var verksam som tonsättare, kyrkomusiker, kördirigent och musikpedagog. Han studerade orgelspel vid Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk 1849−53 och verkade som organist i Änkehusets i Stockholm kyrka 1846−47 samt i Katolska kyrkan 1875−90. Han var också verksam som klockspelare i Tyska kyrkan 1849−78. Han var eftersökt som ledare för körsällskap som Typografiska föreningens kör och Par Bricole. 1857 associé i Kungl. Musikaliska akademien.

Johan Alfred Ahlström (1833-1910)

Liv

I orgelns och sångens tjänst

Johan Alfred Ahlström var son till sadelmakaregesällen John Ahlström och dennes hustru Kristina Ulrika Dittling och föddes nyårsdagen 1833 i Stockholm. Själv kom han att förbli ogift. Ahlström visade i mycket unga år en stark musikalisk begåvning och lär redan vid elva års ålder ha spelat orgel vid skolans morgonsamlingar. Han var endast tretton år gammal när han började spela orgel i Änkehusets i Stockholm kyrka (1846−47). Som femtonåring avlade han 1848 skollärarexamen, följd av organistexamen året därpå. Han fortsatte att studera orgelspel vid Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk och tog examen där med högsta betyg 1853. Då hade han redan varit verksam som organist i Tyska kyrkan somrarna 1849 och 1851. Från hösten 1849 spelade han även på kyrkans klockverk, något han fortsatte med till och med 1878. Vidare var han organist i Katolska kyrkan 1875−90.

Ahlström var också flitigt anlitad som dirigent för körer och ordenssällskap. Bland de körföreningar i Stockholm som han under kortare eller längre tid undervisat och dirigerat kan nämnas Stockholms allmänna sångförening, Folksångföreningen, Par Bricole, Coldinuorden och Neptuniorden. Han hyste ett särskilt intresse för Typografiska föreningens kör (grundad 1846) som tidigt utvecklades till Stockholms första varaktiga allmänna kör och som räknats till landets fjärde äldsta kör.

Nämnas bör också hans stora engagemang inom frimurarrörelsen, för vilken han komponerade åtskilliga verk och inom vilken han tjänstgjorde som organist i S:t Johanneslogen S:t Erik. Han valdes in som frimurare den 4 februari 1862.

Kompositionselev till Franz Berwald

Fram till 1867 hade Musikaliska akademiens undervisningsverk i Stockholm inte kunnat erbjuda någon högre undervisning i komposition, men detta år inrättades en teoretisk konstnärsklass. Vid akademiens sammanträde den 22 februari 1867 bestämdes enhälligt att den 71-årige Franz Berwald (1796−1868) skulle ges förtroendet att leda en ny kompositionsklass, något som han omedelbart verkställde med stor iver. Tre aspiranter anmälde sig till undervisningen: Johan Alfred Ahlström, Joseph Dente (1838−1905) och Conrad Nordqvist (1840−1920). För eftervärlden har de två sistnämnda blivit välkända som pedagog respektive dirigent och operachef, medan Ahlström visserligen haft en omfattande och mångårig verksamhet, men mer i det fördolda. De tre var emellertid alla till åren komna och kunde först efter beviljad dispens antas som elever. Eftersom statuterna krävde att det skulle vara minst fyra elever för att verksamheten skulle få sätta igång, hämtades ännu en elev från institutionens övriga verksamhet, pianoeleven Marie Louise Öberg (1836−1921). Då hon under höstterminen avstod från sin plats ersattes hon av Oscar Hylén (1846−1885). Undervisningen för Berwald blev dessvärre kortvarig, eftersom han gick ur tiden redan den 3 april 1868.

I sin ansökan till kompositionsklassen hade Ahlström bland annat betonat vikten av sådan undervisning:

Hittills har det hållandet egit rum att undertecknad i likhet med flere andra inhemske tonsättare, hvaribland jag blott vill nämna några av de mest framstående som t.ex. O. Byström, A. Söderman, I. Hallström, J. Dente m. fl. varit anhängig af en enskild persons beredvillighet erhållande af upplysningar och råd uti kompositionens högre afdelning, hvartill jag nämligast räknar andliga och dramatiska tonverks sammansättning med dertill hörande behandling af fullständig orkester. Af ofvannämnda anledning anhåller jag vördnadsfullt att om Kongl. Musik. Ak öppnar en lärokurs af så beskaffad art, att ifrågavarande viktiga ämnen uti dess verkliga betydelse kunna inhemtas – undertecknad måtte unnas blifva delaktig deraf.

(Bilaga till Läroverkskollegiets protokoll 26 januari 1867).

Behovet av kvalificerad undervisning var alltså stort, och den enskilda person som omtalas och som privat bistått med råd var just Berwald, som nu fick en officiell roll. Att Berwald var framgångsrik och på kort tid uppnådde resultat kan visas av att man redan vid Akademiens högtidsdag 14 december 1867 spelade musik av dessa elever: Konsertuvertyr av Nordqvist, Symfoniskt allegro av Dente och Offertorium (för solo, kör och orkester) av Ahlström. Det sistnämnda bedömdes vad såväl melodi som harmoni beträffar vara en förträfflig komposition. De unga tonsättarna dirigerade själva sina verk. Offertoriet spelades på nytt den första mars året därpå under en av akademins konsertmatinéer dit riksdagens såväl första som andra kammare var inbjudna. Efter Berwalds död önskade ingen av dessa elever återkomma till kompositionsundervisningen, som då blev vilande en tid.

Ahlström skänkte i sitt testamente 2.000:− till en stipendiefond vid Musikaliska akademien att användas som understöd till någon framstående elev i orgelspel.

Verk

En ymnig produktion

Johan Alfred Ahlström var en omåttligt flitig tonsättare som från ungdomen (1850-talet), under studietiden för Berwald och fram till sin död komponerade bortåt 600 verk. Det allra mesta av hans produktion är nära knutet till hans olika engagemang och anställningar oavsett om det gäller hans verksamhet inom Katolska kyrkan eller ledarskapet för en rad körsällskap. Han komponerade ett stort antal verk till kyrkans verksamhet, bland annat ett femtontal korta mässor, av vilka några tycks ha förkommit, för olika typer av körer, oftast med orgelackompanjemang. Anmärkningsvärda är också hans ca 30 tonsättningar av ”Ave Maria” för olika sättningar och sammanhang. Han föredrog av allt att döma att komponera nytt istället för att återanvända redan befintligt material. Många av hans verk finns ändå transkriberade för olika röstlägen. I Musik- och teaterbiblioteket finns omkring 200 kyrkliga kompositioner i handskrift samt ungefär lika många världsliga verk. Endast ett fåtal av hans verk är tryckta.

Ahlström var en hantverkskunnig och många gånger inspirerad tonsättare av relativt enkel bruksmusik. Han lyckades skriva sina sånger så att de blev variationsrika genom att ge de ofta strofiska sångernas verser olika utformning, genom att växla mellan mans- och damkör, eller genom att lägga in solistpartier. Pianoackompanjemanget är förhållandevis fritt hållet.

Vokalmusikalisk dominans

Ahlströms produktion domineras i högsta grad av korta verk för manskör/manskvartett eller andra varianter av mansröster. De allra flesta av dessa är odaterade och saknar uppgifter om textförfattare. Eftersom författare ändå nämns enstaka gånger, kan man misstänka att tonsättaren själv är upphovsman till många av de övriga. De är inte sällan knutna till hans verksamhet inom ordensväsenden eller körföreningar − särskilt sällskapet Par Bricole. Innehållsmässigt pendlar dessa manskörsverk från ett par hela mässor och en lång rad kortare sakrala verk till profana sånger om naturen, soldatlivet, hyllningar till Norden och dryckesvisor. Dessa sånger har ofta en enda strof − och speltider omkring en minut. De kan lätt placeras in i huvudfåran av tidens körtradition, med drag av folkvisa, och utan försök att gå utanför en väl etablerad harmonik. Sångerna är avgjort behagliga att sjunga och överkomliga även för amatörer. Serenaden ”Slumra, ljuva” var en på sin tid mycket omtyckt manskvartett, som redan 1904 sjöngs in på ”stenkaka” av Solistkvartetten.

En särskild plats intar hans arrangemang för mansröster av 37 Bellmansånger, vilka på sin tid åtnjöt stor spridning, och som bland andra Orphei Drängar förevigat på ett par fonogram. För frimurarna komponerade Ahlström ett antal verk som flitigt använts i sällskapens ritualer.

Ahlström skrev inte bara för mansröster: åtta av hans mässor är skrivna för blandad kör, och för en sådan ensemble skrev han också en stor mängd kyrklig bruksmusik (offertorier, begravningssånger, aftonsånger med mera). Han skrev även något dussin solosånger.

Förutom vokalverken komponerade Ahlström ett tjugotal kortare verk för orgel eller fyrhändigt piano, utöver ett tjugotal sorgmarscher för orgel till namngivna personers begravningar. Många av hans verk bär just tillfällighetens prägel.

Stig Jacobsson © 2015

Bibliografi

"Ahlström, Johan Alfred", i: Nordisk Familjebok, Stockholm: Nordisk familjeboks förlag, 1904, sp. 381.
Castegren, Nils
: ”Franz Berwalds kompositionselever vid Musikkonservatoriet 1867–68”, Svensk tidskrift för musikforskning, nr 1 1974, s. 19−30.
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik, Uppsala: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, 2006, s. 306−307.
Henneberg, C. F.: ”Johan Alfred Ahlström”, i: Svensk biografiskt lexikon, vol. 1, Stockholm: Bonnier, 1918, s. 327.
Höjer, Leonard
: ”Johan Alfred Ahlström”, i: Musik-Lexikon, Stockholm: Lundqvist, 1864.
Lindfors, Per
: ”Johan Alfred Ahlström”, i: Svenska män och kvinnor, vol. 1, Stockholm: Bonnier, 1941, s. 43.
Norlind, Tobias: ”Johan Alfred Ahlström”, i: Allmänt musiklexikon, vol. 1, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1916, s. 13.
Nyström, Pia & Anne-Marie Elmquist
: Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995, Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien, 1996, s. 225.
Vretblad, Åke: ”Ahlström, Johan Alfred”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 1, Stockholm: Sohlman, 1975, s. 70−71.

Verköversikt

Pianoverk, orgelverk, verk för harmonium, vokalmusik (mässor och körverk med eller utan orkester), sånger.

Samlade verk

Följande kortningar har använts: blandad kör = bl.k., manskör = m.k., damkör = d.k., orgel = o.

Mässor
Johannis-Messa a-moll, bl.k., o., 1862.
Josephina-Messa E-dur, bl.k., o., 1873.
Jul-Messa C-dur, bl.k., o., 1864.
Messa A-dur, m.k., 1875.
Messa C-dur, m.k., 1875.
Messa D-dur, bl.k., o. [eller stråkorkester], ca 1873-75.
Messa för Fruntimmer [Kyrie & Gloria] d-moll, d.k.
Missa brevis C-dur, 2-st. barnkör, 1881.
Missa brevis C-dur, bl.k., ca 1873-75.
Missa brevis Dess-dur, bl.k., o., ca 1873-75.
Nyårs-Messa d-moll, bl.k., o., 1859.
Pingst-Messa C-dur bl.k., o., 1873-75.
Viktoria-Messa Ass-dur, 4-st. d.k. + sopransolo, 1882.

Offertorier
Alla Helgonedagen E-dur, tenorsolo, bl.k., o.
Christe Himmelfärdsdag, bl.k.
Eugeniadagen Ass-dur, tenorsolo, bl.k., o.
Juldagen F-dur, kör, o.
Juldagen D-dur, solo, o.
Juldagen Ess-dur, solo, o.
Napoleonsdagen Ass-dur, m.k., bl.k., o. [eller stråkorkester].
Napoleonsdagen Dess-dur, 6-st. bl.k.
Offertorium A-dur solo, bl.k., o.
Offertorium Ass-dur tenorsolo, bl.k., orkester/orgel. 1867.
Pingstdagen D-dur, bl.k.
Påskdagen D-dur, 3-st. m.k.
Påskdagen F-dur, bl.k., o.
Påskdagen C-dur, bl.k.
Påskdagen G-dur, bl.k.
Påskdagen Ess-dur, tenorsolo, 4-st. m.k., o. [eller stråkorkester].
Sacramentsdagen Ess-dur, tenor eller baryton, bl.k., o.

Mindre körverk (sakrala) samlingar
Aftonsång, bl.k. [dels komponerad, dels arrangerad], o. 1a. Hymnus af J.A.A. ”Ave Maris Stella” D-dur, 1b. H… Hymnus ”Ave Maris Stella” F-dur, 2. H&A: Litania ”Kyrie” d-moll, 3. Kienge: O, Salutatis C-dur, 4. J.A.A. Parce Domine d-moll, 5. J.A.A. Tantum Ergo D-dur, 6. J.A.A. Ave Maria C-dur, 7. Stabat Mater F-dur.

Begrafnings-Sånger, 1864. 1. Tonernas välde (”Sången har vingar här!”, Böttiger) d-moll, 2. Uppståndelse-sång (”Evigt lif, ja, evigt lif”) A-dur, 3. Ps. 477:5 (”Gud signe eder alla”, J. Svedberg) h-moll.

Begrafningssånger, arr. för skolungdom SSA, Stockholm: Abraham Lundquist 1882. 1. Ps. 452 (”Jag går mot döden, hvar jag går”), 2. Ps. 215 (”Jesus allt mitt goda är”), 3. Ps. 461 (”Så vill jag, innan det blir natt”), 4. J.A.A. Ps. 277 (”Ho är den som trött av striden”), 5. Ps. 480 (”I Christ sår jag somnar in”), 6. Ps. 491 (”Sälle äro de …”), 7. Ps. 493 ”Säll du, som menlös fann din graf”, 8. Graun: Begrafnings-hymn (”Evigt lif, ja, evigt lif”), 9. E.G. Geijer: Svanhvits sång (”Stilla, o stilla”), 10. Ps. 496 (”Jesu, mig din ankomst gläder”), 11. F.B. Beneken: ”O, huru stilla”, 12. L.v.Beethoven: Kantat ”Flyg icke ifrån oss”, 13. E.G. Geijer: Aftonbetraktelse ”Stilla skuggor breda sig i qvällen”, 14. J.A.A. Hymn ”Stråle af det högre ljuset”.

Vesper-Psalmer & Tantum ergo, bl.k., o. Invitatorium 1. Dixit Dominus, 2. Confitebor, 3. Beatus vir, 4. Laudate pueri, 5. Laudate Dominum, 6. Magnificat, 7. Hymnus (Tantum ergo).

Mindre körverk (sakrala) enstaka verk i bokstavsordning
Ad nuptias (Ps. 335 ”Corda, Deus”) C-dur, bl.k., o.
Adoro te devote, G-dur, duo.
Ave Maria A-dur, 4-st. m.k.
Ave Maria A-dur, solo, bl.k., o.
Ave Maria A-dur, solo, piano.
Ave Maria Ass-dur, bl.k., o.
Ave Maria Ass-dur, 4-st. m.k.
Ave Maria Ass-dur, 4-st. m.k.
Ave Maria C-dur, bl.k.
Ave Maria C-dur, bl.k.
Ave Maria C-dur, 3-st. d.k.
Ave Maria C-dur, 3-st. m.k.
Ave Maria C-dur, 4-st. d.k.
Ave Maria C-dur, 4-st. d.k.
Ave Maria C-dur, 5-st. bl.k.
Ave Maria C-dur, duo, o.
Ave Maria C-dur, m.k.
Ave Maria C-dur, 4-st. m.k., obligat violin.
Ave Maria D-dur, 3-st. d.k.
Ave Maria D-dur, bl.k.
Ave Maria c-moll, duo med o.
Ave Maria Dess-dur, bl.k.
Ave Maria Dess-dur, m.k.
Ave Maria Dess-dur, m.k.
Ave Maria Ess-dur, 3-st. d.k., o.
Ave Maria Ess-dur, solo, 6-st. bl.k., 1852.
Ave Maria F-dur, bl.k., o.
Ave Maria F-dur, 3-st. d.k., o.
Ave Maria F-dur, altsolo, bl.k., o.
Ave Maria F-dur, damtrio.
Ave Maria G-dur, 5-st. bl.k. (ofullbordad).
Ave Maria G-dur, solo, piano.
Ave Maria H-dur, solo, 5-st. bl.k., ackompanjemang.
Ave maris stella C-dur, bl.k.
Ave maris stella D-dur, 3-st. d.k., o.
Ave maris stella F-dur, duo.
Ave verum F-dur, bl.k.
Ave verum: Hell dig E-dur, bl.k., o.
Ave verum: Stråle af det högre ljuset A-dur, bl.k.
Beatus vir Ess-dur, bl.k.
Benedictus B-dur [ur Messa nr 4], bl.k.
Benedictus Ass-dur, bl.k.
Bön a-moll (J.O. Wallin), bl.k.
Cantate C-dur, m.k., bl.k., o.
Creator alme siderum d-moll, duo.
Credo D-dur, bl.k.
De vise män från Österland A-dur, m.k.
Ecce Dominus C-dur, bl.k.
Ecce Dominus Ess-dur, duo.
Efter vigseln (”Gud, se i nåd”) Ass-dur, 8-st. växelkör.
Enkla Sånger, bl.k. 1. Hvar jag sjunger, 2. Prisen (Hymn) 3. Långfredagshymn, 4. Ledstjernan till Betlehem, 5. Nyårshymn (”Lofsjungen Herran!”), 6. Påskhymn (Hvad ljus), 7. Pingshymn (”Helige ande!”) 8. Jesu doliris victima, 9. Hymn (”Gif nåd, att jag”), 10. Bön (”O, Fader, blicka ned”).
Folksång (”Gud du som skyddat har”) Ess-dur, m.k.
Gloria G-dur, bl.k.
Gondoliersång (Ave Maria) G-dur, m.k.
Hymn Ave Maris Stelle D-dur, bl.k., o.
Hymn Långfredagen (”Guds rena Lam”, ”O Salutaris”) F-dur, bl.k.
Hymn (”Kom, Helge Ande”) C-dur, solo, m.k., 6-st. bl.k., o.
Hymn (”Lofsjungen Herran”) C-dur, m.k.
Hymn (”O Salutaris”, ”Guds rena lam”, ”Långfredag”) F-dur, bl.k.
Hymn (”Pris vare vår Gud”) A-dur m.k.
Hymn (Ps 335 ”Gud välsigna”) A-dur bl.k.
Hymn vid Brudvigsel (Ps 336 ”O, du, hvars kärlek”) D-dur, bl.k.
Hymn (”Ära vare Gud”) F-dur, bl.k., o.
Hymnus (”Veni Creator”) A-dur, m.k.
Hymnus (”Veni Creator”) F-dur, unison sång.
Hymnus (”Ut queaut laxis”) F-dur, bl.k.
Ite Missa est Ess-dur, bl.k., o.
Jul (”Stilla, heliga frid”) Ess-dur, bl.k.
Julhymn (”Det folk som uti mörker”) C-dur, solo, bl.k., o., 1891.
Kantat (”Gud Zebaoth”, J. Nybom) E-dur, m.k.
Kyrie D-dur, bl.k., o.
Kyrie Ass-dur, bl.k.
Ledstjernan till Betlehem G-dur, m.k.
Litania h-moll, bl.k. 1. Kyrie eleison, 2. Sancta Maria, 3. Regina angelorum, 4. Agnus Dei.
Litania (Kyrie) f-moll, bl.k., o.
Lofsång (Halleluja!) Ass-dur, m.k., 1851.
Lofver Gud! C-dur, m.k., o.
Magnificat G-dur, 3-st. d.k.
Marianska antiphoner: 1. C-dur bl.k., 2. C-dur (Alma Redemptoris) duo.
Marias Lofsång: b-moll duo.
Mariæ Broderskapets Aftonsång: Ave Maria Ass-dur 3-st. bl.k., o., 1. Hymn: Ave Maris Stella E-dur 3-st. bl.k., o., 2. Tantum ergo G-dur bl.k., o., 3. Litania 3-st. bl.k., o., 4. Sub tuum G-dur 3-st. bl.k., o., 5. Parce Domine c-moll bl.k., o., 6. Ave Maria tenorsolo, kör.
Miserere e-moll, bl.k., o.
O esca viatorum C-dur, 7-st. m.k.
O esca viatorum C-dur, duo.
O Salutaris A-dur, bl.k.
O Salutaris Ass-dur, bl.k.
O Salutaris B-dur, m.k.
O Salutaris C-dur, 3-st. d.k.
O Salutaris D-dur (”Veni Creator”), bl.k.
O Salutaris Ess-dur, 4-st. d.k.
O Salutaris F-dur, 5-st. bl.k.
O Salutaris F-dur, bl.k.
O Salutaris F-dur, bl.k.
O Salutaris G-dur, 3-st. bl.k., piano.
O Sanctissima G-dur m.k., F-dur m.k.
O, Deus, ego amo te F-dur, duo.
Offertorium Ass-dur, bl.k.
Parce Domine a-moll, bl.k.
Parce Domine c-moll, 3-st. d.k.
Parce Domine D-dur, bl.k., o.
Parce Domine d-moll, m.k.
Parce Domine h-moll, bl.k.
Popule Meus d-moll, 7-st. bl.k.
Ps. No 477 (”Gud signe eder alla”) h-moll, m.k.
På min 60de födelsedag 1/1 93 (Ps. 360 ”Jag hafver en gång”) kör, o.
Påskhymn F-dur, solo, bl.k., o.
Påsksång (”I, söner, döttrar”), bl.k.
Regina cœli lætare C-dur, 3-st. bl.k.
Regina cœli lætare Dess-dur, bl.k., o.
Requiem a-moll, m.k., o.
Requiem a-moll, m.k., o.
Sacris solemniis D-dur m.k.
Salve Regina C-dur, duo med ackompanjemang.
Salve Regina D-dur duo
Salve Regina F-dur bl.k., o.
(Salve) Regina  G-dur m.k.
Salve Regina C-dur, duo med ackompanjemang, Regina G-dur m.k., D-dur duo, F-dur bl.k., o.
Sanctus (vid Requiem) Ess-dur bl.k.
Soli Deo Gloria E-dur bl.k.
Stabat mater C-dur, duo.
Stabat mater c-moll, 3-st. d.k., o
Stabat mater D-dur, 3-st. d.k.
Stabat mater d-moll, bl.k., o.
Stabat Mater: Canon f-moll, sopran, tenor, o., e-moll m.k.
Sub tuum: Ess-dur bl.k., o., G-dur bl.k.
Tantum ergo C-dur, bl.k.
Tantum ergo C-dur, m.k.
Tantum ergo C-dur, solo och o.
Tantum ergo E-dur, bl.k.
Tantum ergo Ess-dur, 4-st. bl.k.
Tantum ergo F-dur, duo.
Tantum ergo F-dur, 3-st. d.k.
Tantum ergo G-dur, 4-st. d.k.
Tantum ergo G-dur, bl.k.
Tantum ergo G-dur, bl.k., o.
Tantum ergo G-dur, duo.
Te Deum: F-dur bl.k.
Veni Creator: C-dur 5-st. bl.k., G-dur trio.
Veni lauete spiritus C-dur bl.k.
Veni lauete spiritus Ess-dur bl.k.
Veni, Sancte Spiritus G-dur bl.k.
Vid en Väns Graf (Hvila, o Broder) C-dur m.k.
Vid Grafven (Han har kämpat) Ass-dur m.k.
Önskan (Jord, du som lifvet) c-moll m.k.

Mindre vokalverk (profana)
Samlingar i bokstavsordning:
Bellmansånger, arr. för mansröster och sällskapet P.B. vördsamt tillägnade. Stockholm: Elkan & Schildknecht 1865. 1. Fader Berg i hornet stöter, 2. Bacchi härolder med guld och beslag, 3. Opp, Amaryllis!, 4. Blåsen nu alla, 5. Aldrig en Iris, 6. Böljan sig mindre rör, 7. Movitz, tag dina pinnar, 8. Ur vägen, 9. Hör, I Orfei drängar, 10. Käre bröder, så låtom oss supa i frid, 11. Sjung och läs nu Bacchi bröder, 12. Ordens härolder tan era spiror, 13. Hvila vid denna källa, 14. Storm och böljor tystna re’n, 15. Bort allt vad oro gör, 16. Gubben är gammal, 17. Venus, Minerva, 18. Käraste bröder, systrar och vänner, 19. Movitz blåste en konsert, 20. Nå, ödmjukaste tjenare, gunstig herr värd, 21. Fader Bergström, stäm upp och klinga, 22. Har du något i flaskan qvar, 23. I närvarande parter, 24. Utterqvist! Ja! Mörtberg! Hursa?, 25. Hvem är, som ej vår broder mins?

Fyra kvartetter för mansröster. Sverges skarpskyttar tillegnade, 1861. 1. Sång för Stockholms skarpskyttekår ”Vak upp! Vak upp ut ur din dvala (-ed-) C-dur, 2. Framåt, framåt! ”Framåt, framåt i Nordens tappra män (J) F-dur, 3. Sångar-Marsch ”Bröder låt sången skalla” D-dur, 4. Wapenklang ”Upp männer till vapen!” (Reinhold) F-dur.

Mixtum Compositionem: Tantum ergo D-dur bl.k., Ave Maris Stella G-dur bl.k., God nat m.k., God natt m.k., På vågen ”Julle uppå fjärden” m.k., Ave Maria A-dur m.k., Serenad ”Dagen låter” m.k., Kyrie C-dur bl.k., O Salutaris D-dur bl.k., Parce Domine a-moll bl.k., Min lära m.k., Till en fågel på nattkvisten m.k., Ångbåtens Lof m.k., Tro ej glädjen 5-st. bl.k., Benedictus bl.k., Ave Maria ur Johannis-Messan, Likhet m.k., Ave Maria Ess-dur bl.k., Majsång m.k., Arigi dalomna ”Somna! Somna! Sof, lugna dal!” (Z. Topelius) m.k.

Qvartetter för mansröster. 1. Till Sverige (”Du hafsbesköljda höga Nord”) E-dur, 2. Jägaren (Karl XV, ”Med bössan under armen”) G-dur, 3. Höstafsked (”Den sköna sommarsolen redan tågat”) Ass-dur, 4. Flaggan opp! (”Hissa flaggan ärad utaf verlden”) D-dur, 5. Till en fågel (”Säg mig, du lilla fågel”) Ess-dur, 6. Mitt Fosterland (”Mitt Fosterland, jag älskar dig”) Ess-dur, 7. Våren (C.F. Dahlgren, ”Våren slår ut sina vingar”) G-dur, 8. Sylvias visa (Z. Topelius, ”Hvem är du, fri och klara ton”) fiss-moll, 9. Sång för Skandinaver (”Norden är ett brödralag”) Ess-dur, 10. Vårhälsning (”Våren snart stiger på blomstrande vingar”) G-dur, 11. Tidens flykt (”Mera snabb än vind och vågor”) D-dur, 12. Dryckes-sång (”Drick ur! Blott ett val, se den skummande pokal”) F-dur, 13. Invitation till dans (”Valsens toner ljuda”) C-dur, 14. Lundagård (”Fritt må stormar över fälten ryta”) G-dur, 15. Hymn (Ps 262, ”Hör den bön dig hjertat egnar”) C-dur, 16. Tonernas välde (C.W. Böttiger, ”Sången har vingar”) e-moll, 17. Flickan på stranden (”Skön jungfru satt på stranden”) a-moll, 18. Skaldens aftonbön (E. Tegnér, ”Sol som från mig flytt”) Ess-dur, 19. Vårmorgonen (”Natten låg så glad och still”) A-dur, 20. Vikingens sång (K.A. Nicander, ”God natt, god natt, god natt”) E-dur, 21. Vid Eugèn von Stedingks Graf den 30 juli 1871 (”Bitter var striden”) B-dur, 22. Gut’ Nacht, Fahr wohl (”Gut’ Nacht, Fahr wohl”) Ess-dur, 23. Afton huru skön (J. Nybom, ”Afton huru skön”) a-moll, 24. Sverige (Ludwig, ”Jag vet ett land”) D-dur.

Quartetter för mansröster. 1. Våren (”Våren slår ut sina vingar af guld”) G-dur, 2. Blomman (”När sig våren återföder”), 3. Sång för skandinaver (”Norden är ett brödralag”) Ess-dur, 4. Sverige (Ludwig, ”Jag vet ett land, jag vet ett herrligt land”) D-dur.

Sånger för mansröster, 1:a samlingen, tr. 1853. 1. Framåt (”Framåt! du unga sångarskara”) B-dur, 2. Vårsång (”Ja, bort utur kammarn den qvafva må vinden”) C-dur, 3. Marche (”Från vårt hjärtas djup utgången”) D-dur, 4. Svensk krigsmarche (”Till vapen upp! Guds egen stämma”) C-dur, 5. Dryckes-sång (”Slå i! Slå i! Slå i! Låt alla sorger fara”) E-dur, 6. Baccanal (”Bröder när bålen oss vinkar tillsammans”) C-dur, 7. Nordens Aand (”Der gaaer en mæktig Aand gjennem Norden”) Ess-dur, 8. Kom milda sken! (”Kom milda sken, af ett förborgadt ljus”) C-dur, 9. Till en fågel (”Säg mig du lilla fågel”) D-dur, 10. Till aftonstjernan (”Stjerna! qvällens dotter du”) A-dur, 11. Visa (”Ja, ack! att jag hade mig vingar”) d-moll, 12. Trio (”Säg hvem du var”) D-dur, 13. Trio (”En blyg Charit i Nordens vår”) Ess-dur, 14. Trio Afskeds-Sång (”Farväl! farväl! du sköna sal”) F-dur, 15. Till hvilan (”Älskade hvila vagga nu in”) F-dur, 16. Fjerran (”Vind, du som smeker flickans kind”) F-dur, 17. Serenad (”Slumra, slumra, slumra varma hjerta”) F-dur, 18. Rolig natt (”I den tysta nattens ro”) a-moll, 19. Slumra (”Slumra ljufva! re’n på jorden, allt så stilla”) f-moll, 20. O, flyn! (”O, flyn! O, flyn! I klara silfvertoner”) Dess-dur, 21. Sjömannen (”Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hur skönt vid stormarnas strid”) Ess-dur, 22. Morgon-Hymn (”Ur nattens djupa sköte, en nyfödd dag går upp”) Dess-dur, 23. Sången (”Säg, har du hört när sångens toner”) C-dur.

Sånger för mansröster 2.a samlingen. 1. Drapa (”I Nordens rika sagoland”) Ess-dur, 2. Sverige (”Jag vet ett land, jag vet ett herrligt land”) D-dur, 3. Marsch (”Bland Sveas söner alla”) Ess-dur, 4. Marsch (”Svea du moder! Träd fram”) d-moll, 5. Afskedssång (”Så klar står himlen i den tysta qvällen”) H-dur, 6. Serenad (”O, hur stilla stjernenatten”) D-dur, 7. Skymningssång (”Unga sköna, natten stundas”) f-moll, 8. Sjöröfvar-Sång (”Framåt på hafvets vilda ban”) E-dur, 9. Fiskar-Sång (”När morgon strör guld öfver hafsytans bryn”) C-dur, 10. Serenad (”Sakta rusar aftonvinden”) A-dur, 11. Sehnsucht (J.W. v.Goethe, ”Kennst du das Land”) Ess-dur, 12. Minnes-blommor (J. Nybom,”Dagen har flytt, Qvällen är sval”) f-moll, 13. Serenad (Ludwig, ”Re’n i de blåa stjerneklara salar”) e-moll, 14. Sång och Kärlek (”Hör hur stilla vinden susar”) Ess-dur, 15. Rings Drapa (E. Tegnér, ”Sitter i högen högättad höfding”) c-moll, 16. Hvad moln kring Österns rand (J. Nybom, ”Se dagen grånar för vår syn”) C-dur, 17. Fritiof kommer till Kung Ring ”Kung Ring han satt i högbänk”) (Tegnér) C-dur, 18. Den unga Barden (J. Nybom, ”Den unga Barden i kriget går”) C-dur, 19. Natt-tankar (”När skuggor joden hölja”) Dess-dur, 20. Upsala Students Marsch (”Hell eder Manhems frejdade slätter”) (Tjasse) F-dur, 21. Flyr du mig än (”Flyr du mig än?”) D-dur, 22. Hvilans Genius (”Du till de sorgsna hjertan”) G-dur, 23. Erotiskt svärmeri (”O säg mig, när skall jag dig finna”) c-moll, 24. Höstsång (”Det mörknar över sjö och land”) d-moll, 25. Hymn till Svenska Folket (”Åter har morgon grytt”) B-dur.

Tolf Bellmans-sånger, arr. för mansröster, samling 1–2, 1865 (epistel 2, 30, 27, 8). 1. Träd fram, du nattens gud, 2. Fjäriln vingad syns på Haga, 3. Liksom en herdinna högtidsklädd, 4. Klang, mina flickor!, 5. Du har att fordra af mitt sinne, 6. Så slår min Glock nu locket till, 7. Så lunka vi så småningom, 8. Se, god dag, min vän, 9. Närvarande vid fluidum, 10. Fader Motitz, bror!, 11. Drick ur ditt glas, 12. Supa klockan öfver tolf.

Tolf Fyrstämmiga Sånger för mansröster – Sällskapet P. B. vördsamt tillegnade, Stockholm: Riis, 1863. 1. Hymn till fosterlandet (J.A. Hultman, ”Sverige, du som hjeltar ammar”) D-dur. 2. Sång vid inträde i Bachi Orden (J.F.Fr., ”Vill du hos Bacchus bli Ordens-kamrat”) Ess-dur, 3. Känner du landet? (B.E. Malmström, ”Känner du landet?”) E-dur, 4. Vårvisa (”Vårvind dansar öfver sjön”) A-dur, 5. Bacchanalisk marsch (”Fram! Fram! Framåt fram”) A-dur, 6. Sång till våren (”En Engel är den sköna vår”) C-dur. 7. Jägar-Sång (”Ej Jägarn aktar vind och våg”) Ess-dur, 8. Vårvisa (J. Nybom, ”Friska natur!”) F-dur, 9. Vårsång (G. de Vylder, ”Jag strängar dig gyllne lyra”) E-dur, 10. Bön (R. Wiklund, ”Himlars Konung. Du som leder”) Ess-dur, 11. Sång till Fosterlandet (”Hell Svea land! Du dyra moder”) G-dur, 12. Förgät mig ej! (”Det står en liten blomma vid stranden af en ö”) A-dur.

Trior för basar. 1. Tidens flygt ”Mera snabb än …” D-dur, 2. Skärkarlens visa E-dur, 3. Afskedssång e-moll, 4. Nordbons kärlek och hopp B-dur, 5. Sången Ass-dur, 6. Serenad ”Slumra, ljufva, slumra” F-dur.

Trior för mansröster, Stockholm: Riis, 1883. 1. Till en Fågel (J.L. Runeberg, ”Säg mig du lilla fågel”), 2. Sommarnatten (”Nattliga stunden sänkes mot lunden”) G-dur, 3. Vind och Våg (”Vind, du som smeker min älskades kind”) G-dur, 4. Lycklig den (”Lycklig den, hvars lefnad flyter”), 5. God nat (”God nat, min søde, min elskede Viv”) fiss-moll, 6. Det var en säg’n (”Det var en säg’n i Svithiod”) C-dur, 7. Vid Bålen (”Bröder. Se bålen den fröjdas och röker”), 8. Yngling, kransa dina hår (”Yngling, kransa dina hår”) G-dur, 9. Säg hvem du var (”Säg hvem du var?”), 10. Färgät ej mig! (”Hör du i qvällens ro sig smyga”) F-dur.

Sånger i bokstavsordning för mansröster i manuskript
Mansensembler med eller utan solist, med eller utan ackompanjemang
Aftonröster (”Stilla, stilla susa”), m.k.
Ave Maria Dess-dur, m.k.
Baccanal (”Vill du hos Backus”) Ess-dur, m.k.
Blommorne (Frans Hedberg), barytonsolo och m.k.
Brage-Polka (”Kom med mig”) Ass-dur, m.k.
Bröder, låt sången skalla. Sångarmarsch, m.k.
Campana A-dur, m.k.
Den ringa gåfvan H-dur, 3-st. m.k.
Dryckes-chör (”Bröder, ack drickom”) F-dur, m.k.
Dryckes-sång (”Bålen oss vinkar”) D-dur, m.k.
Dödgräfvaren a-moll, m.k.
Farväl! F-dur 3-st., m.k.
Fjerran (”Ser jag mot himmelen”) G-dur kvartett för basar.
Flyttfåglarna C-dur, 3-st. m.k.
Frimurare-Högtidssång G-dur, m.k., o.
Frühlingslied (”Die Luft ist blau”) C-dur, kvartett för basar.
Gubbsuck (”Vi gamla gubbar”) E-dur, m.k.
Gute Nacht E-dur, m.k.
Helsning till Jenny Lind Våren 1845 Ess-dur, m.k.
Hembygden (”Minns du ett land”) Ass-dur, m.k.
Hymn (”Du som kväfver jodens öden”) Ess-dur, m.k.
Hymn (”Prisen i världar”) C-dur, m.k.
Hymn vid Brudvigsel. Ps 335 Ess-dur, m.k.
Hymnus: Ave Maris Stelle F-dur, trio.
I skogen (”Der träd och buskar gröna”) E-dur, m.k., piano, ca 1850.
Jägar-Sång (”När solen ur”) Ess-dur, m.k., 4 trumpeter.
Klagande sång c-moll, m.k.
Kvintett (utan ord) A-dur 5-st. m.k.
Linnea Borealis (”En blyg Charit”) D-dur, m.k.
Lycklig den G-dur, m.k.
Marsch (”Hur varmt slår ej hjertat”), m.k.
Med det fyllda glas D-dur 3-st., m.k., C-dur m.k.
Medaljörs-visan Canon G-dur, m.k., 1880.
Min tro, solo med kör eller piano.
Minns du den gången e-moll, 3-st. m.k.
Mötet (”Skön jungfru gångar sig”), fiss-moll m.k.
Naturen F-dur, m.k.
O Sanctissima F-dur, m.k.
Serenad. (”Slumra, ljufva! Re’n på jorden”), m.k.
Serenad (”Snart hon nalkas”) G-dur, m.k.
Serenad (Kärleksdikter) (J. Nybom) G-dur, m.k.
Soldatgossen C-dur, m.k.
Stagnelius (”Hög och hemlighetsfull”) G-dur, m.k.
Stora klockan i St. Clara a-moll, m.k.
Studentvisa (”Vi äro andens fria folk”) D-dur, m.k.
Svensk Frihetssång (”Hastigt mod”) F-dur, m.k.
Sylvias visa (Z. Topelius) f-moll, m.k.
Sylvias visa (Z. Topelius) e-moll, m.k.
Så fyll ditt murar’värf C-dur, kör, o.
Sång på Förenings-dagen 4 nov. 1864 Ess-dur, m.k.
Sång till Flickorna Ess-dur, m.k.
Sång till vänskapen Ess-dur, m.k.
Sång vid inträde i Bachi Orden E-dur, m.k.
Sångar-lösen D-dur, m.k.
Sången (”Säg, har du hört”) A-dur, m.k.
Söner af Svithiod G-dur, m.k.
Tidens flygt (”Mera snabb”) F-dur, 3-st. m.k.
Till A F Strömbergs minne (”Slutad är striden”), m.k., o.
Till min själ d-moll m.k.
Trio (”Du strålar klar”) F-dur, 3-st. m.k.
Uppståndelse-sång A-dur, m.k.
Upsala Studentmarsch F-dur, m.k.
Var tyst, var tyst, du bölja blå Ass-dur, 4-st. kör.
Vid en väns graf (”Hvila, o, Broder”) C-dur, m.k.
Vid Grafven (”Lifvet är kornet”) A-dur, m.k.
Vårsång (”Våren nalkas”) D-dur, m.k.
Välsignad den stund A-dur, m.k.
Östersjön (”Du blånande haf”) C-dur m.k., B-dur, m.k.

Mansröster i skissbok som ej förekommer i andra versioner
Nummer från skissboken, felande nummer motsvarar ovan nämnda, renskrivna verk.
11. Hör hur stilla vinden susar.
12. Aftonen (”Ren sig qvällen synes höja”).
15. Flyr du mig än.
18. Nordbons hopp och kärlek (”Det trivs en vext på jorden”).
20. Natt-tankar (E.J. Stagnelius).
21 Sångarens hem (”Mitt hem är så ringa”).

Sånger för blandad kör
Bönen och Sången E-dur.
Der står en blomma E-dur.
Festhymn: 1. Tidens stämma talar C-dur, bl.k., 2. Solo, 3. Solo, 4. Trasten, forsen c-moll.
Geijers tanke C-dur.
Hvar jag sjunger E-dur.
Marias Lofsång B-dur.

Sånger för dam.k.ör
Lugn var dagen A-dur, 3-st. d.k.
Qvällen (”Solen sjunker”), 2-st. d.k.

Solosånger
Auf meiner Mutter Grab g-moll.
Ave Maria A-dur.
Blommorna (F. Hedberg).
C J Uddmans visa (E. Sehlstedt) d-moll.
Den muntra gubben Ess-dur.
De två kämparne. Sång på femtionde årsdagen af Sverges och Norges förening den fjerde November 1864 (F. Hedberg, ”Der bodde två kämpar vid nordan fjäll”), solo med piano.
Hennes bild (Ludwig) F-dur.
Hvi suckar det så tungt (B.E. Malmström).
Kyrko-Aria (Dav. 26., Ps. 2v) E-dur.
Likhet (J.L. Runeberg) E-dur.
O, säg mig, säg! G-dur, 1868.
Romans (”Du är liksom en blomma”) E-dur, 1856.
Till en fågel (J.L. Runeberg) B-dur.

(Åtskilliga arrangemang för m.k. av verk av Gluck, Vogler, Naumann, Hæffner, Geijer, O. Lindblad, Wennerberg, DuPuy, ett femtiotal folkmelodier etc.).

Instrumentalmusik
Orgel, harmonium eller piano
Några verk saknar uppgifter om instrument
Allegro för full orgel och med fuga Ess-dur (ofullbordad).
Allegro maestoso C-dur, Preludium F-dur, Fugato c-moll, Nachspiel D-dur
Allegro och Adagio, 4-h piano Ass-dur.
Andante religioso, harmonium.
Andante religioso G-dur för cello, kontrabas och orgel, 1872.
Fantasie, o. F-dur (ofullbordad).
Fantasia öfver ”Rosens Bild”, 4-h piano.


Fuga, o. C-dur.
Fuga g-moll, 4-h piano.
Inlaga till Hartmanns sorgmarsch vid Torvaldsens bisättning.
Marcia serioso a-moll.
Marcia Zvintiana C-dur.
Marsch c-moll till St. L. Högtidsdag 22 mars.
Marsch Ass-dur.
Marsch D-dur.
Marsch Ess-dur.
Marsch G-dur.
Orgelstycke f-moll och Fugata F-dur 1851.
Preludium och fuga, o. g-moll 1852.
Småplock, o.
Sorgmarsch a-moll G Mankell 20/3 1880.
Sorgmarsch a-moll Prosten Lindberg, Toresund 23/4 1896.
Sorgmarsch a-moll till A.V. Dahlgrens minne 28/6 1892 (med stråkorkester).
Sorgmarsch a-moll till minne af John H 1885.
Sorgmarsch c-moll.
Sorgmarsch c-moll.
Sorgmarsch c-moll.
Sorgmarsch c-moll.
Sorgmarsch c-moll 1876.
Sorgmarsch d-moll D.J. Uddman 6/6 1878.
Sorgmarsch e-moll.
Sorgmarsch e-moll.
Sorgmarsch e-moll till minne af Sam E 1900.
Sorgmarsch f-moll.
Sorgmarsch f-moll.
Sorgmarsch g-moll.
Sorgmarsch g-moll.
Sorgmarsch h-moll till C.E. Wennerquists minne 1893.
Tempo di Marcia (Minne af 20 sept. 1881).
Vid sorgehögtiden c-moll.

Blåsorkester
Högtids-Marsch B-dur.
Marsch Ess-dur.
Sverige Ess-dur.

Dansmusik
Elf. Galopp Ass-dur.
Hambo-Polkette E-dur.
La véritable Polka B-dur.
Maria-Vals G-dur.
Pettersbergs-Polka G-dur.
Polka A-dur.
Polska F-dur.
Vals E-dur.

Verk för frimurarna
Andante religioso.
Frimurarvisan arr två tenorer och bas med pianoackompanjemang.
Kompositioner för orgel [13 stycken].
Manskvartett med orgel.
Marcia.
Ritualmusik för II och VIII graderna.
Sorgmarscher (för A.V. Dahlgren och parentation) [2 stycken].
Sorgmusik för Carl XV parentation 1873 a-moll.
Sorgmusik för Kronprins Rudolf av Österrike, 1889.
Tonernas välde.
Vid utgången från Kapitlet.