Hanna Hallberg-Norlind (1858−1929)

Skriv ut

(Johanna) Hanna Beata Hallberg-Norlind, född 14 juli 1858 i Landskrona och avliden 24 januari 1929 i Lund. Efter högre organistexamen i Stockholm 1878 var hon vikarierande stadsorganist i Landskrona fram till 1891 förutom åren 1882−85 då hon studerade vid konservatoriet i Leipzig. 1891 gift med kyrkomusikern Nils Peter Norlind i Lund med vilken hon startade en musikskola. Organist i Allhelgonakyrkan i Lund 1891−1928. Även verksam som sånglärare i skilda skolor och läroverk. Föreståndare för Sydsvenska musikkonservatoriet 1912−16. Hon komponerade ett antal solosånger och körverk.

Liv

Uppväxt och studieår

Hanna Hallberg föddes den 14 juli 1858 som den tredje i ordningen av musikdirektören Bengt Hallbergs (1824−1883) och hans hustru Beata Schuwerts sju barn. Fadern gav henne från tidig ålder en grundlig musikutbildning. På 1870-talet studerade hon i Stockholm orgel för August Lagergren och piano för Hilda Thegerström och avlade 1878 högre organistexamen vid Musikaliska akademiens konservatorium.

Efter examen återvände Hanna Hallberg till hemstaden Landskrona och blev där vikarierande stadsorganist. Åren 1882−84 studerade hon under sammanlagt sex terminer vid konservatoriet i Leipzig under lärare som Carl Piutti i orgel, Theodor Coccius i piano och Salomon Jadassohn i harmonilära, kontrapunkt och komposition. I Neue Zeitschrift für Musik 1883 utnämns hon till konservatoriets bästa elev i orgel vid denna tid.

Musikbefattningar i Landskrona 1885−91

Från 1884 var Hanna Hallberg tillbaka i Landskrona och återtog arbetet som vikarierande stadsorganist. 1887 fick hon också en befattning som sånglärarinna vid stadens flickelementarskola − här var hon kollega med Selma Lagerlöf. 1890 blev hon vidare vikarierande sånglärare vid Landskronas elementarskola för gossar. Hon förlovade sig 1889 med Nils Peter Norlind (1853−1927), ordinarie musiklärare vid folkskoleseminariet i Lund.

Organist och musiklärare i Lund 1891−1927

I början av juni 1891 drabbades Nils Peter Norlind av ett slaganfall. Hanna Hallberg erbjöd sig genast att för en tid ta över hans sysslor. Mest akut var dirigentskapet för manskören Lunds allmänna sångkör som hade två stora konsertframträdanden under sommaren. Hon lyckades också övertyga Lunds domkyrkoråd att hon var kapabel att sköta sysslor som Norlind tagit på sig dels som vikarie för domkapellmästaren Wilhelm Heintze, dels som organist vid domkyrkans ”andra gudstjänst”.

Norlind tillfrisknade relativt snabbt. Senare detta år vigdes de två och startade en gemensam musikskola under namnet N.P. Norlinds musikskola. Samma höst sökte och tillsattes Norlind på en tjänst som kyrkomusiker i den helt nya Allhelgonakyrkan i Lund. Hanna Hallgren-Norlind, som hon nu kallade sig, kom att svara för organistskapet inom denna tjänst under 37 år från starten 1891 och fram till sommaren 1928. Norlind ledde däremot kyrkans kör och återtog också efter kort tid ledarskapet för Lunds allmänna sångförening.

Att Hanna Hallberg-Norlind fick finna sig i att endast vara ”tjänstgörande organist” i Allhelgonakyrkan inom ramen för makens tjänst har sannolikt sin grund i att gifta kvinnor vid denna tid och fram till 1921 fortfarande var omyndiga och därmed i princip förhindrade att inneha statlig tjänst.

Under åren 1891−95 var Hanna Hallberg-Norlind sånglärare vid Lunds fullständiga läroverk för flickor, en tjänst som hon uppehöll parallellt med organistsysslan i Allhelgonakyrkan och undervisningen av privatelever i makarnas musikskola.  Dessutom födde hon fyra barn: 1895 sonen Nils Wilhelm Schuwert Laurentius, 1897 en son som dog efter två dagar och 1898 tvillingar som båda dog kort efter födseln.

1907 blev Hallberg-Norlind återigen sånglärare, denna gång vid Elementarskolan i Lund för flickor. Hon var kvar där fram till 1911. År 1909 ombildades hennes och makens musikskola till Sydsvenska musikkonservatoriet, som främst inriktades på att utbilda organister och kyrkosångare. Hanna Hallberg-Norlind undervisade de kvinnliga eleverna i orgel och piano och var lärare i musikteori. Hon var också konservatoriets föreståndare 1912−1916. Skolan konkurrerade delvis med Malmö musikkonservatorium (numera Musikhögskolan i Malmö) som startat 1907.

Verk

Hanna Hallberg-Norlind studerade alltså komposition under åren vid konservatoriet i Leipzig och hade användning för dessa kunskaper inte minst under sin tjänstgöring som organist först i Landskrona och senare i Lund. Mycket få kompositioner av henne har emellertid bevarats. De verk som återfunnits är dels trycket Fem sånger för små och stora barn komponerade och utgivna av Hanna Hallberg-Norlind, dels två tillfällighetsverk i form av körsånger för blandad kör som skrevs för en jordfästning respektive ett 50-årsjubileum 1916 och tryckta i Lund samma år. I handskriftsamlingen vid Lunds universitetsbibliotek finns vidare som autografer fyra körkompositioner för blandad kör med orgelackompanjemang. 

De fem sångerna som utkom i tryck i Stockholm har alla melodier präglade av okonstlad innerlighet. Tre av dem har texter av namngivna författare: Ida Granqvist (”Det finns en hand som vill fatta din”), Gustaf Fröding (”I solnedgången”) och Jenny Blicher-Clausen (”Giv mig Stilhed”). De två andra har anonym upphovsman (”Tulles ängel” och ”Till vår doktor”). Pianoackompanjemanget är enkelt och sparsmakat.

De bevarade körverken är samtliga komponerade för blandad kör med habilt utformad 4-stämmig sats i en enkel, osmyckad stil som kan sjungas a cappella eller med stöd av orgel.

En dödsruna skriven strax efter Hanna Hallberg-Norlinds död i januari 1929, ger en inblick i hur samtiden uppfattade hennes musikergärning. Här sägs att hon hade en förmåga att ”gjuta innehållsrik stämning in i livets högtidsstunder och lägga en fint vibrerande själ in i tonspråket”.

Boel Lindberg © 2014

Skrifter av tonsättaren

Selma Lundgren, i Idun, 1911, nr 52, s. 842.
Till Anna Oom på 60-årsdagen d. 19 jan. 1918, Lund, 1918.

Bibliografi

Anon.: Johanna Henrika Hallberg, i Idun 1891, nr 35, s. 274−5.
Anon.:
Hanna Hallberg-Norlind avliden, i Lunds Dagblad, 26 januari 1929.
Anon.:
Begravningar, i Lunds Dagblad, 30 januari 1929.
Ekdahl, Fridolf Nath. & Axel Joh.
: Lunds stifts matrikel, Lund, 1900.
Hoffman, Freia:
Hallberg, (Beata) Johanna Hanna (Henrika Laurentia), verh. Hallberg-Norlind, Instrumentalistinnen-Lexikon, Sophie Drinker Institut, 2010.
Lindberg, Boel
: Bildning och sång − Lunds Allmänna Sångförening 90 år, i Gamla Lund Nytt, 2014 (under publicering).
Lindhjem, Anna
: Hanna Hallberg-Norlind, i Kvinnelige komponister og Musikk-skole-utgivere i Skandinavien, Fredrikstad, 1931.
Lundström, N. S.:
 Hallberg–Norlind, Beata Johanna (HANNA) Henrika Laurentia, fru, musikdirektör och organist, Lund, i N.S. Lundström (red.), Svenska kvinnor i offentlig verksamhet: porträtt och biografier, Uppsala, 1924.
Neue Zeitschrift für Musik, 1883, s. 532.
Norlind, Nils Peter, i Sohlmans musiklexikon, bd 4, 2:a uppl., Stockholm: Sohlman, 1977, s. 751.
Norlind, Tobias
: Hanna Hallberg-Norlind, i Allmänt musiklexikon, bd 1, 2:a uppl. 1927, s. 480.
Norlind, Tobias:
Norlind, Nils Peter, i Allmänt musiklexikon, bd 2, 2:a uppl. 1928, s. 224.
Sign HG-m: Norlind (Norlindh), släkt, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 27, Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1990−91.

Verköversikt

Sånger (Fem sånger m.m.) och verk för kör.

Samlade verk

Fem sånger för små och stora barn komponerade och utgivna av Hanna Hallberg-Norlind (I. Granquist [Granqvist], G. Fröding och J. Blicher-Clausen). Stockholm, u. å.)
Hymn sjungen vid barndopet i Landskrona kyrka. Autograf i samlingen Sånger för skolan och kyrkan från ca 1880 som tillhört Johanna Hallberg, g. Norlind, Lunds Universitetsbibliotek, Specialsamlingar, u.å.
Ro för den arme, ro för den brutne, solosång (I. Granquist [Granqvist]). Förekommet. [Sjungen vid begravningshögtid för Hanna Hallberg-Norlind den 29 januari 1929 i Allhelgonakyrkan, Lund.]
Bönedagshymn för blandad kör med orgelbeledsagning. Autograf i samlingen Partitur till hymner sjungna under kyrkoåret av Allhelgonakyrkans kör, Lunds Universitetsbibliotek, Specialsamlingar, u.å.
Reformationshymn för blandad kör med orgelbeledsagning. Autograf i samlingen Partitur till hymner sjungna under kyrkoåret av Allhelgonakyrkans kör, Lunds Universitetsbibliotek, Specialsamlingar, u.å.
Bröllopshymn till boktryckare Håkan Theodor Olssons bröllop d. 10/6 1915 (P. Nilsson). Autograf i samlingen Partitur till hymner sjungna under kyrkoåret av Allhelgonakyrkans kör, Lunds Universitetsbibliotek, Specialsamlingar.
Ej med klagan skall ditt minne firas, hymn för blandad kör sjungen vid Överste C.H. Norlanders jordfästning den 15 november 1916 (J.L.Runeberg). Malmö: Skånska litogr. a.-b., 1916.
Hymn sjungen vid Rektor Ch. Svanborgs 50 årsjubileum den 20 oktober 1916 av Folkskoleseminariets sångkör (S. Lagerlöf), för blandad kör. Tillägnad Fröken Josepha Ahnfelt i Landskrona. Malmö: Skånska litogr. a.-b., 1916. [Äv. arr. för manskör av N.P. Norlind]


Verk av Hanna Hallberg-Norlind

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade