• Tillkomstår: 1897
 • Verktyp: Opera, helafton
 • Textförfattare: Frans Hedberg (1828-1908)
 • Uruppförande: Den 23 juli 1997, Kalmar Teater. Medverkande: Yvonne Tuvesson-Rosenqvist (Karin Månsdotter), Staffan Galli (Kung Erik), Malena Ernman (Prinsessan Cecilia), Olof Lilja (Max, stallsven), Ola Eliasson (Jöran Persson, kansler), Harald Nygren (Hertig Johan), Michael Schmidberger (Olof Stenbock, adelsman), Thomas Svensson (Velamson, livdrabant), Andreas Landin (Björndansaren), Marie Arnet - Maria Bernhardsson - Karin Norberg - Marika Schönberg (Fyra flickor), Magnus Krepper (Marktschrejaren), Maria Fabien (Hwildinnan), Maria Svensson (Björnen/Flickan), Erik Westerlund (Nils Sture, adelsman). Kör (marknadsfolk, hovmän, drabanter, tärnor, pöbel, skördefolk), Vadstena-Akademiens orkester, dirigent: B Tommy Andersson
 • Speltid: Ca. 120-180 min
 • Detaljerad speltid: 2 tim 10 min enligt sändning i SVT den 1 november 1997 (inspelning av Vadstena-Akademiens föreställning på Kalmar Teater samma år)

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2.4.0 / timp, perc, hp / str
(picc)
perc: bass dr, cymb, sn dr, trgl, 2 harskramlor

Soloröster/kör

Karin Månsdotter (sopran)
Kung Erik (tenor)
Prinsessan Cecilia (mezzosopran)
Max, stallsven (tenor)
Jöran Persson, kansler (baryton)
Hertig Johan (baryton)
Olof Stenbock, adelsman (bas)
Velamson, livdrabant (baryton)
Björndansaren (baryton)
Fyra flickor (sopraner)
Marktschrejaren (stum roll)
Hwildinnan (stum roll)
Björnen/Flickan (stum roll)
Nils Sture, adelsman (stum roll)

Kör (marknadsfolk, hovmän, drabanter, tärnor, pöbel, skördefolk)

5 sopraner (Karin, Fyra flickor), 1 mezzosopran (Cecilia), 2 tenorer (Erik, Max), 4 barytoner (Jöran, Johan, Velamson, Björndansaren), 1 bas (Stenbock)
4 stumma roller (Marktschrejaren, Hwildinnan, Björnen/Flickan, Nils)

Kör (S.S.A.A.T.T.B.B)

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2014. Kritisk utgåva av Anders Wiklund.
Stämmaterial finns hos Vadstena-akademiens arkiv, Landsarkivet, Vadstena

Notmaterial/stämmor återfinns

Klaverutdrag (ej autograf) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Beskrivning av verket

Akt I
Det inre af en torftig stuga på Norra malmen i Stockholm. I fonden ett fönster och en dörr. En annan dörr till höger. Omålat bord och trästolar. Genom fönstret ser man träd och solbelysta kajor.

Introduktion [instrumental]: Maestoso A-dur 3/4, Kör

Scen 1: Karin sitter vid ett bord till venster och ordnar blommor i en korg. Man hör prat och skratt utanför i fonden, samt upprepade bultningar på dörren. Karin, Unga flickor
Scen 2: De förre, Max (från höger)
Scen 3: Karin, Max
Scen 4: Förändring för öppen ridå till Stortorget i Stockholm. I fonden det gamla rådhuset med sitt burspråk och öfver dess tak Bykyrkans spetsiga tornspira. Till venster i fonden en öppen kort gränd, vid vars slut man öfver kyrktaket ser tinnarne af det gamla slottet Tre Kronor. På ömse sidor af scenen spetsgaflade hus med trånga gränder emellan.
Det är midsommarmarknad med mycket folk, löfruskor, blommor, majstänger och klumpiga leksaker i bjärta färger. Bland folkmassan marktentare och gycklare; en brokigt utstyrd tattare med en dansande björn m m. Liflig rörelse bland folket. Folk af alla slag, Knektar, Jöran Persson, Björndansaren
Scen 5: Jöran Persson går uppåt scenen, der folket samlat sig kring björnen, marktschejan och gycklarne. Karin sätter sig på en utskjutande trappa till venster. Erik närmar sig försiktigt; hon blir honom varse. De förre, Kung Erik [klädd som hofsven], Karin
Scen 6: Max (från höger). I det han vill rusa fram, vänder kungen sig om och ger ett tecken åt Jöran Persson, som kommer ner till venster. Max känner igen kungen, och far tillbaka som slagen af åskan. De förre, Max
Scen 7: Kungen går till venster, följd af flickorna, medan Jöran Persson långsamt går efter dem. Max föres ut af några män till höger, medan folket på nytt fyller scenen, och marknadslifvet fortsätter under det ridån faller. Karin, Max, Jöran Persson, Folket (som börjat närma sig framscenen)

Akt II
Tornrum i slottet Tre Kronor, med ett utbyggt fönster till venster. I fonden dörr till ett yttre gemak, till höger dörr till prinsessans inre rum. Rummets dekorering och möbler i tidig renässans. Vid ridåns uppgång sitter Cecilia till höger, drömmande med lutan i sitt knä. Hon är omgifven af sömmande tärnor, och bland dem Karin, som är klädd i hofdrägt liksom de andra.

Introduktion: Andantino F-dur 9/8

Scen 1: Folkvisa - Scen och Chör. Cecilia, Karin, Tärnor
Scen 2: Cecilia, Karin
Scen 3: Karin vill skynda ut i fonden, då i detsamma dörren slås upp och Erik synes stående der, glad och strålande, med utbredda armar. Karin, Erik
Scen 4: Kung Erik för Karin till platsen till höger, der han förmår henne att sätta sig i stolen, medan han sjelf tar plats på en pall vid hennes fötter. Omfamning. Derefter höres ett aflägset larm och oväsen, som alltmer stegras och närmar sig. Båda skynda upp. Erik, Karin, Folk
Scen 5: Jöran Persson kommer smygande och smilande från fonden. De förre, Jöran Persson
Scen 6: Cecilia kommer in från höger, häftigt upprörd. De förre, Cecilia
Scen 7: Karin ligger på knä, betäckande asigtet [sic] med händerna under det ridån långsamt faller. Cecilia, Karin

Akt III
Konung Eriks gemak; kort dekoration. I fonden dörr ut till en drabantsal. till venster dörr till festsalen. Till höger ett fönster med små, målade rutor. På samma sida en divan med pall framför och ett lågt bord, på hvilket ligger en luta. På hvardera sidan om fonddörrarna afbildningar i kroppsstorlek af Gustaf Wasa och Katarina af Sachsen-Lüneburg, Eriks moder. Vid ridåns uppgång sitter Karin på divanen, klädd i drottningskrud. Erik sitter på pallen vid hennes fötter, med armarne om hennes lif.

Introduktion: Adagio G-dur 3/4

Scen 1: Scen och Romans. Karin, Erik
Scen 2: Olof Stenbock syns ute i drabantsalen. Erik stänger dörren midt framför Stenbock och går neråt scenen, i det han ger Johan en vink att följa sig. De förre, Cecilia, Johan, Olof Stenbock
Scen 3: Johan, Stenbock
Scen 4: Förändring för öppen ridå till festsalen på Tre Kronor. Salen är hög och stor, festligt smyckad och upplyst och på högra sidan af framscenen är den upphöjda tronplatsen med tvenne stolar, och öfver dem en praktfull tronhimmel. Under tonerna af en festmarsch inträda från fonden pager, drabanter, tärnor och hofmän. Bland drabanterna synes Max, bland hofmännen Stenbock. Sedan hoffolket intagit sina platser på salens båda långsidor, inträda Erik och Karin i kunglig skrud, samt efter dem hertig Johan och Cecilia, följda af pager och af Karins tärnor.
Marschen fortfar till dess Erik och Karin intagit sina platser, samt Johan och Cecilia sina nedanför tronen.

Bröllops-marsch [instrumental]: Maestoso Ess-dur (varierande tonarter) 4/4 (C)

Erik reser sig upp och vänder sig till Karin som sitter längst till höger. Han böjer ett kän för henne och kysser hennes hand. Derpå stiger han upp och vänder sig till de kringstående.
Under den sista kören har Erik räckt Karin sin hand och gör med henne en rund genom salen der alla helsa henne som drottning med djupa vördnadsbetygelser, men der de flesta hviska [sic] ifrigt sedan kungaparet vänt ryggen till. Erik kommer med Karin fram till Cecilia och Johan, ser sig om, som om han sökte någon, och säger till Johan med missnöjd blick. Erik, Karin, Johan, Cecilia, Max, Stenbock, Pager, Drabanter, Tärnor, Hofmän
Scen 5. Johan räcker Karin handen och för henne upp i salen der paren börjar ordna sig till fackeldansen. Erik räcker Cecilia handen och äfven de gå uppåt och intaga under det följande sina platser. Jöran Persson har under tiden inkommit från fonden och osedd af de öfriga smugit sig nedom tronen till höger. Han ser sig noga omkring och får syn på Max och Stenbock, hvilka dragit sig längst ner till venster. Jöran Persson drar sig undan i hörnet öfver tronhimmelen. Under tiden har dansen ordnats i salens bakgrund, der Erik och Johan har samtalat muntert med hofmän och tärnor. Hvarje manlig dansare hämtar nu från svennerna i fonden tvenne brinnande facklor, hvarpå de alla, med Erik och Johan i spetsen samla sig på högra, och Karin och Cecilia och qvinnorna [sic] på venstra sidan af scenen. Fackeldans.
Erik och Karin kommer fram till tronen till höger. De öfriga passera par om par framför dem, och när Max kommer intill kungen, rycker han hastigt fram en dolk och vill stöta ned honom. Jöran Persson, som hela tiden noga bevakat hvarje hans rörelse, störtar fram och fattar med ett raskt grepp hans arm. Dansen stannar, allmän bestörtning. Karin faller halft medvetslös ned på trappan till tronen. Tärnorna skynda fram till henne. Max afväpnas och fasthålles af drabanterna. Han föres ut af vakten. Jöran Persson följer dem. Karin skyndar upp gripen af förfäran och kastar sig framför Erik. Erik vänder sig i uppjagad munterhet till de omgifvande. Han för Karin stolt upp på tronen, och ropar till hoffolket med trots och ömhet.
Dansen börjar ånyo, medan Erik med ett vilt skratt kastar sig ned på tronen, och Karin utom sig af smärta och ångest böjer knä bredvid honom och söker lugna honom. Hastig ridå. De förre, Jöran Persson

Akt IV
Öppen plats i trakten af Ekolsund, med en vik af Mälaren i fonden. Ekar och andra löfträd omgifva platsen, och rika fält och ängar slutta ned mot sjön. Till venster sluttningen af en kulle, som sitger [sic] uppåt inåt kulissen bevuxen af björkar och täta buskar, samt med mossiga stenar emellan trädstammarne.
Det är sensommarafton emot solnedgången och det ligger varm solglöd öfver sjön och bakgrunden. Utanför scenen höres sång af hemtågande skördefolk.

Scen 1. Inledning [instrumental]: Andantino e-moll 6/8
Kör: Skördefolket [utom scenen]
Scen 2: Erik inkommer under kören, skygg och förvirrad, från venster. Han är barhufvad, utan värja och med uppslitna kläder; ser sig misstroget omkring åt alla sidor. Han kastar sig ned under träd på kullen till venster. Skördefolket hörs på längre afstånd. Erik springer upp och lyssnar. Erik [Skördefolket]
Scen 3: Karin kommer in hastigt från venster, kastar sig i Eriks armar. Velamson träder fram. Velamson och Knektarna gå till venster, der de emellanåt synas hållande vakt kring Erik och Karin. Erik, Karin, Velamson, Knektar
Scen 4: Under det föregående har solen sjukit allt lägre, och under följande scen går Karin ned bakom kullen till venster, spridande långa skuggor genombrutna af glödande strimmor ut öfver scenen. Karin sätter sig till venster på en mossig sten. Erik kastar sig ned bredvid henne och lägger hufvudet i hennes knä. Han vänder sig oroligt under sömnen och stönar tungt med knutna händer. Han drömmer oroligt. Karin böjer sig ned öfver honom.
Larm och växande buller från venster afbryter plötsligt stillheten och Velamson instörtar förfärad. Erik, Karin [Velamson]
Scen 5: Karin böjer sig ned öfver Erik, och kysser sakta hans panna. I detsamma inkommer Stenbock och knektarne från venster. Stenbock går fram till den sofvande. Erik vaknar och rusar upp. Stenbock drager sig tillbaka med soldaterna. På en befallande vink af Stenbock, aflägsnar sig Velamson, som först störtar fram och kysser Eriks hand. Erik omfamnar Karin. Stenbock träder fram. Erik föres bort af Stenbock och knektarne, medan Karin följer honom till kulissen, der hon stannar vinkande utåt. Sedan går hon vacklande tillbaka fram på scenen, der hon faller på knä med knäppta händer. De förre, Velamson, Stenbock, Knektar, Kör [bakom scenen]


Verkkommentar

Information från Vadstena-Akademien: "Ivar Hallströms sista verk skrevs till en tävling om att få inviga då nybyggda Kungliga Operan. Men trots att inget av de andra bidragen kunde överflygla detta verk förblev det ändå ospelat! Nestorn Hallström ansågs dammig eftersom så många stycken av honom framförts på Teatern tidigare (– han är den som skrivit flest operor/sångspel i Sverige)."


Libretto/text

Akt I

No. 1. Chör: Och liten Karin tjänte på unga kungens gård (Kör)

No. 2. Duett: Hvar är min mor? Hon på arbete gått (Max, Karin)

No. 3. Chör: Det är midsommar nu, se hvad korgar i rad (Kör)

No. 4. Visa med Chör: Hör hit, godt folk i Stockholms stad! (Björndansaren, Kör. Jöran Persson)

No. 5. Scen: Har du ej sett min vackra blomsterflicka? (Kung Erik, Jöran Persson, Karin, Kör)

No. 6. Vexelsång: Finge jag välja bland blommor och blad (Kung Erik, Karin)

No. 7. Duett: Säg mig, säg, hvad du heter, flicka (Kung Erik, Karin)

No. 8. Scen: Der Karin är ... Men hvad ... tillsammans med en riddersman? (Max, Erik, Karin, Jöran Persson)

No. 9. Final: Nå, Karin, säg hvad ville sen din vackra, glada ungersven? (Karin, Max, Jöran Persson, Flickor, Folk)

 

Akt II

No. 10. Introduktion [instrumental] - Folkvisa - Scen och Chör: Så kom der ifrån himmelen två hvita dufvor ned (Cecilia, Karin, Tärnor)

No. 11. Duett: Seså, liten Karin, nu muntert du må, slå upp dina ögon, de klara blå! (Cecilia, Karin)

No. 12. Scen och Aria: Är det väl sant? O hvilken fröjd! (Karin)

No. 13. Duett: Du hörde mig, min Karin? O, låt mig gå! (Kung Erik, Karin)

No. 14. Final: Hör! Se en skara folk med vilda rop sig samlar! (Karin, Kung Erik, Kör)

 

Akt III

No. 15. Romans: Får nu du dröja, här invid min sida (Karin, Kung Erik)

No. 16. Scen: Man kommer ... Visst din kansler! (Kung Erik, Karin, Johan, Cecilia)

No. 17. Bröllops-marsch [instrumental]

No. 18. Scen: Ja, efter månget oblidt ödes slag den gamla borgen kläder sig idag (Kung Erik)

No. 19. Chör (och Scen): Hell drottning Karin! Länge hon  må konungatronen smycka! (Kör)

No. 20. Fackeldans: Nu räcka vi stolts jungrun ett tindrande ljus (kör)

No. 21. Final: Ha! Hvad vill du skurk, med daggerten? (Karin, Cecilia, Erik, Max, Johan, Jöran Persson)

 

Akt IV

No. 22. Inledning [instrumental] och Chör: Slut är dagen, solen sjunker (Skördefolket, utom scenen)

No. 23. Scen: Hvad är det som gnyr? Hvem ropar i skogen? (Erik, Skördefolket [på längre afstånd])

No. 24. Scen: Erik Erik! Denna röst! Säg hvar är du? Min Erik? (Erik, Karin)

No. 25. Scen och Slummersång: Se, Erik, se hur skön solen går ned i gyllne skyar! (Karin, Erik)

No. 26. Final: Hertigens folk har omringat platsen ... allt är förlorat! (Velamson, Karin, Stenbock, Erik, Kör [bakom scenen])


Mediafiler

Edition Levande musikarv

 • Partitur
  • Liten Karin, akt 1 - Partitur (pdf - 7,9 MB  |  Nedladdad 5646 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Stämmaterial finns hos/Orchestral parts available from Vadstena-akademiens arkiv, Landsarkivet, Vadstena
  • Liten Karin, akt 2 - Partitur (pdf - 4,8 MB  |  Nedladdad 3063 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Stämmaterial finns hos/Orchestral parts available from Vadstena-akademiens arkiv, Landsarkivet, Vadstena
  • Liten Karin, akt 3 och 4 - Partitur (pdf - 8 MB  |  Nedladdad 4816 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Stämmaterial finns hos/Orchestral parts available from Vadstena-akademiens arkiv, Landsarkivet, Vadstena