Ivar Hallström (1826−1901)

Vikingarne. Opera i 3 akter

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1870-talet
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Frans Hedberg (1828-1908)
  • Uruppförande: 6 juni 1877, Operahuset, Stockholm. Medverkande: H. Håkansson (Raimond), F. Stenhammar f Andrée (Isaura), O. Arnoldson (Rolf), C. F. Lundqvist (Björn), W. Söhrling g Strandberg (Astrid), S. Carlsson (Bertha), H. Strömberg (En abbot), G. Henrikson (En trubadur), C. Hallengren (En bard), F. Malmsjö (En hovman), R. Ohlsson (En viking), V. Sandstedt (En viking) [enligt Ralf, Klas: Kungliga Teatern - repertoar 1773-1973 (1974)]
  • Speltid: Ca. 120-180 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2*.3*.1 [partituret: 4.2.4.0] / timp, perc, hp / str
(picc, 2 cornets à pistons, bass tbn)
perc: trgl, bass dr, cymb

Soloröster/kör

Raimond, Furste af Provence (baryton)
Isaura, hans dotter (sopran)
Rolf Vidtfarle [sic], nordisk sjökonung (tenor)
Björn, hans fosterbroder (baryton)
Astrid, nordisk jarladotter (mezzosopran)
Bertha, Isauras tärna (sopran)
En Abbot (bas)
En Trubadur (tenor)
En isländsk Bard (bas)
En Hofman (tenor)

Två vikingar: En åldrig, En ung (tenor, bas)

Hoffolk, Riddare, Tärnor, Vakt, Landtfolk, Munkar, Vikingar

2 sopraner (Isaura, Bertha), 1 mezzosopran (Astrid), 3 tenorer (Rolf, En trubadur, En hofman), 2 barytoner (Raimond, Björn), 2 basar (En abbot, En bard) samt 1 tenor + 1 bas (Två vikingar)

Kör: S.S.A., T.T.B.B., S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Librettot finns utgivet av Albert Bonniers Förlag, Stockholm (1877)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur i autograf och handskrivet stämmaterial (orkesterstämmorna) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar, liksom 'Repetiteur'-material för baletterna

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Operan, Operor: V 6 (partitur)

Beskrivning av verket

Akt I
Förspel: Andante maëstoso - Allegro molto A-dur 4/4 (C) - 3/4 - 6/8
1. Introduction: Allegro leggiero D-dur - G-dur 6/8
Ballett [sic]: Allegro F-dur 3/4
2. Scen och Chör
3. Scen och Cavatina
4. Marsch, Scen och Chör
Marsch: Allegro moderato C-dur 4/4 (C)
5. Chor af Munkar
6. Scen
7. Final

Akt II
8. Introduktion och Aria
Introduktion: Andante F-dur 6/8
9. Duo
10. Scen och Chör
11. Duo
12. Qvartett
13. Final

Akt III
14. Förspel och Chör
Förspel: Allegro moderato (ändrat till vivace) c-moll 4/4 (C)
15. Scen
16. Duo
17. Qvartett
18. Cavatina
19. Duo
20. Scen
21. Final

***

Handlingen i Provence, i början af 10:de århundradet [sic].

Akt I
Terrass utanför Raimonds palats, sluttande mot hafvet, som skymtar fram i bakgrunden. Till höger öppna moriska arkader och under dem Raimonds tron, med en mindre stol till venster. Raimond och Isaura på tronen, omgifna af hoffolk och tärnor. Från venster i fonden inträder ett tåg af högtidsklädt landtfolk med en trubadur i spetsen; efter honom fyra ynglingar bärande en gyllene korg med mogna drufvor, sedan unga flickor med blommor och frukter, samt sist de äldre. De nedlägga sina gåfvor för fursten och hans dotter, som med godhet mottaga dem, och låta svenner och tjenare bära dem in i palatset.
Scen 1: Trubaduren framträder till tronen. Vid ett bifallande tecken af Raimond, preludierar han på cittran och sjunger. Raimond stiger upp, omfamnar Isaura. Landtfolket samlar sig till dans. Raimond, Isaura, Bertha, Hofmän, Tärnor, Trubaduren, Landtfolket
Scen 2: En hofman inkommer blek och förfärad från venster i fonden. Han går [därefter] med hofmännen in i palatset. Alla draga sig utåt i fonden på olika sidor, oroligt spejande åt hafvet. De förre, En hofman
Scen 3: Isaura, Bertha
Scen 4: En lurstöt hörs från hafvet. De förre, Raimond, Hofmännen (väpnade), Folket (från båda sidor i fonden)
Scen 5: Abboten och munkarne inkomma från venster i högtidligt tåg med heliga Jungfruns bild, fanor och ljus, företrädda af korgossar med rökelsekar. Folket faller på knä der [sic] de tåga fram. Abboten höjer krucifixet och munkarne fanorna medan folket uppsträcker sina händer, tills bönen slutas. Efter en paus inträder hofmannen hastigt från venster. Hoffolket omgifver tronen. Abboten och munkarne stanna i förgrunden till venster. Folket på begge sidorna i fonden. De förre, Abboten, Munkar
Scen 6: Björn (i nordisk vapenskrud, med mantel och örnehjelm) inträder från venster i fonden). Hofmannen för honom fram till tronen. Björn visar åt stranden. Han går till venster. De förre, Björn
Scen 7: Alla se åt venster under lifliga åtbörder. Man hör krigisk musik och horn utifrån. De förre (utom Björn)
Scen 8: Vikingarna inkomma från venster, bärande på en bår af sköldar och spjut den sårade Rolf i spetsen af tåget. Till höger om Rolf, Barden med sin harpa, till venster Björn, sedan vikingar två och två. De stanna framför tronen, hälsande Raimond och Isaura med slag på sköldarne. De sätta ned båren midt på framscenen, och stödd på Björns och Bardens axlar, stiger Rolf ned derifrån. Raimond går emot honom. Rolf fäster sin blick på Isaura. Raimond sätter sig på tronen med Isaura vid sin venstra sida; han inbjuder Rolf att taga plats till höger om sig, på en af svennarna framsatt stol. Rolf går, stödd på Björns arm, upp för trappan till tronen och tager plats. Björn stannar nedanför, och vikingarne bilda en grupp midt på scenen. Trubaduren, midt på förscenen, sjunger till cittran. Ridån faller under bägarklang och jubel. De förre, Rolf, Björn, Barden, Vikingar

Akt II
En rik park med palmer och sydländska träd, samt med marmorgrupper här och der [sic] bland träden. Till höger vid framscenen trappan och den yttre pelargången till ett mohriskt [sic] tempel, försvinnande i kulissen. Till venster en Afrodite i marmor, till hälften skymd af buskar och blommor. Framför den en marmorbänk. Det är mot solnedgången, och ett varmt skimmer hvilar öfver landskapet.
Scen 1: Rolf kommer från fonden, höger, tankfull och drömmande. Han ser sig omkring, sjunger lidelsefullt. Tystnad; derpå vänder han sig om och betraktar den nedgående solen. Sjunger oroligt. Hastigt, som om han ville slita sig lös ur en förtrollning. Han sjunker ned på marmorbänken. Rolf
Scen 2: Barden sätter sig stilla på tempeltrappan och sjunger till sin harpa. Rolf stiger upp, visar utåt. Barden går långsamt ut till höger, framför tempeltrappan. Rolf drar sig undan bland träden kring Venusstatyn. Den förre, Barden (från venster, med sin harpa)
Scen 3: Isaura sätter sig på tempeltrappan. Bertha och tärnorna dansar. Rolf har under dansen allt mera framträdt ur skuggan, och står nu vid dansens slut framme på scenen, klart belyst af månljuset. Isaura [ropar till av glädje när hon ser Rolf]. Hon skyndar upp. Tärnorna försvinna i fonden till höger. Rolf (gömd), Isaura, Bertha, Tärnor (från fonden, höger; under slutet af föregående scen har det börjat mörkna; under Isauras recitatif går månen upp och belyser scenen med klart ljus).
Scen 4: [Rolf förklarar för Isaura att han måste resa bort.] Isaura vänder sig ifrån honom. Rolf vill gå. Isaura, utom sig, kastar sig i hans väg. Rolf blir hänförd. Omfamning. Isaura, Rolf
Scen 5: Björn och Astrid inkomma från venster i fonden; Astrid klädd som vapensven, med hjelm och mantel. Rolf vänder sig. Astrid ropar till. Rolf far tillbaka vid åsynen af Astrid. De förre, Björn och Astrid
Scen 6: Raimond och abboten från höger; efter dem Bertha, hofmän och tärnor. Man hör utifrån till venster vikingarnas lurar och horn. Björn visar ut åt venster. Barden och vikingarne inkomma från venster. Barden träder fram för Rolf. Vikingarne slå på sköldarne. Raimond för Isaura öfver till Rolf. Rolf (som under det föregående stått i våldsam inre kamp, fattar ett trotsigt beslut, träder fram med Isaura vid sin hand och talar stolt. Björn rycker hjelmen af Astrid, så att hennes långa hår faller ned öfver vapenmanteln. Rolf träder fram midt på scenen, omfattar Isaura med sin ena arm, och höjer med den andra sitt dragna svärd. Livlig glädje bland provençalerna [sic]; vikingarne draga sig tillbaka, hotande och bistra. Rolf höjer svärdet. Björn drar också svärdet. Rolf sticker in svärdet. Vikingarne gå med dragna svärd, Björn och Astrid i spetsen, följda af Barden, som varnande lyfter sin hand mot höjden. Provençalerna samla sig jublande omkring Rolf och Isaura, medan ridån faller.De förre, Raimond, Abboten, Hofmän, Tärnor, Bertha. Sedan Barden och Vikingarna

Akt III
Vid stranden. Till höger en fiskarhydda, öfvervuxen af murgrön [sic] och rankor. Vid strandbrädden, som ligger något lägre än den öfriga scenen, Rolfs drakskepp till höger. Till venster Björns. Rolfs med purpursegel och gyllne drakhufvud i stammen. I bakgrunden hafvet med öar och skär.
Scen 1: (Vid ridåns uppgång äro en del af vikingarne sysselsatte [sic] med att på framscenen till höger feja sina vapen; andra hafva emellan sig vapenkistor, hvilkas innehåll de ordna; några utrusta Björns drake. En åldrig viking tilltalar dem som utrusta draken. Alla stiga upp och komma ned på framscenen. De slå på sköldarne och höja svärden högt i luften. Vikingarne
Scen 2: Björn inkommer från venster vid stranden och går nedåt scenen tankfull och dyster. Vikingarne draga sig undan uppåt fonden. Den gamle [vikingen] visar åt höger. Björn tvingar sig och säger befallande till vikingarne. Vikingarne draga sig undan nedåt skeppen. De förre, Björn, (sedan) Rolf
Scen 3: Björn drar svärdet. Rolf drar svärdet. De drabba tillsammans och skifta några väldiga hugg, då i detsamma Astrid och Barden inkomma från venster. Astrid fattar Björns arm. Björn låter svärdet sjunka. Han sticker in sitt svärd. Rolf tager några steg för att gå, men vänder sig om, och sedan han tvekande betraktat Björn och Barden, närmar han sig Astrid. Rolf går långsamt bort till stranden, der han försvinner till höger. Barden och Björn se förvånade efter honom, och stiga sedan ombord på Björns drake, medan Astrid står försjunken i stilla smärta. Rolf, Björn, (derpå) Astrid och Barden
Scen 4: Astrid ser efter Rolf. Paus, hvarunder hon sjunker ned på trappan till fiskarhyddan. Hon låter hufvudet sjunka i händerna. Astrid
Scen 5: Isaura kommer in från venster. Hon ser sig omkring. Närmar sig fiskarhyddan, blir varse Astrid på dess trappa, och far tillbaka med ett utrop af vrede och häpnad. Astrid möter lugnt hennes blick. Hon närmar sig Isaura, vänder sig sedan ifrån henne. Isaura, utom sig, kastar sig ned för Astrid. Hon rusar upp och drar sin dolk, stöter den i Astrids bröst. Astrid faller. Isaura ropar utåt, kastar sig ned bredvid Astrid. Den förra, Isaura
Scen 6: Rolf kommer in från höger, kastar sig ned bredvid Astrid. Astrid dör. Isaura rusar upp med vildt skratt. De förre, Rolf
Scen 7: Isaura uppträder förvirrad, skriker till. Hon faller sanslös ned för Raimonds fötter. Rolf lyfter Astrid upp i sina armar. Han skyndar ombord på draken med Astrids lik i famnen. Alla lemna vördnadsfullt plats. Björn vill skynda emot stranden, men hejdas af Barden, som visar mot draken, hvilken nu lossas af Rolf och med spändt segel sträcker ut från stranden, samt försvinner till venster. Draken blir åter synlig; Rolf i bakstammen med Astrid i sin famn, omgifven af lågorna från det tända skeppet. Björn drager sitt svärd, genomborrar sig med det och faller. Barden griper i harpan med väldigt kraft. Vikingarne slå på sköldarne. Provençalerna falla häpna på knä och bedja med knäppta händer. Ridån faller under det att den brinnande draken allt mera försvinner utåt hafvet. De förre, Raimond, Abboten, Hoffolk, Tärnor och Munkar (från höger), Björn, Barden och Vikingarne (från stranden)


Libretto/text

Akt I

1. Introduction
Af vinskördens fest här bilden du ser (Trubaduren)
Så länge fridens sol mot edra skördar ler (Isaura, Raimond)
Jublande sångers glada ljud prise dig i ungdomsskrud! (Chor [Landtfolket])

2. Scen och Chör
Min furste, från tornet väktaren ser ett drakskepp, som håller mot stranden ner! (Hofmannen, Isaura, Raimond, Chor)
Ve oss, om stormar sig samman..., för att störta vår fredliga lycka ner! (Chor)

3. Scen och Cavatina
Se, folket, hur af skräck betaget, det från den glada festen flyr! (Isaura)
Det räds att bli i stoftet slaget af fienden, om mot oss styr! (Bertha)

4. Marsch, Scen och Chör
Ej bleknen så för farans hot, Guds moder den från oss afvänder (Raimond)
Hör hvilka ljud! (Isaura)
Hvad dystra ljud! (Chor)

5. Chor af Munkar
Från nordmännens raseri och vilda härskri Guds moder bevara oss (Chor af Munkar)
Med bön och botgörelse om nåd vi dig be! (Abboten)
Recitativ: En kämpe steg från drakens bord (Hofmannen)
Må han infinna sig - jag vill hans budskap höra. (Raimond)

6. Scen
Vår furste här för dig du ser, och sed det är, när bud man bringar (Hofmannen)
För Asa-Odin, Thor och Frej jag böjer knä ... för menskor [sic] ej! (Björn)
Så säg ditt bud, dig ingen tvingar, att bryta mot din gamla sed! (Raimond)

7. Final
Hvilken djerf och dristig man i sin blanka vapenskrud! (Chor)
Visa hvad din kraft förmår, läk den djerfve vikings sår (Raimond)
Ja, min far, jag det pröfva skall! (Isaura)
Värna kyrkan fromt från fall, och hon dig välsigna skall! (Abboten)
Viking för vida vinkande hågen (Vikingarne)
Var helsad, Kung i söderns rika land (Rolf)
Välkommen till den provençalska bygd, du djerfve främling ifrån nord! (Raimond)
Ung Astrid är mer vän, och högre tro skall du hos henne finna! (Björn)

 

Akt II

8. Introduktion och Aria
Jag får ej längre svärma I detta paradis (Rolf)

9. Duo
Der sitter han åter på marmorbänk (Barden)
Sjunker purpursegel i hägrande haf (Barden)
Och såg du då en dal så rik (Rolf, Barden)

10. Scen och Chör
Sänkt har sig åter Sol i förgyllande våg! (Tärnor) 

11. Duo
Du far alltså? Jag måste bort från dig! (Isaura, Rolf)

12. Qvartett
Harm och smärta hos mig brinna (Astrid, Isaura, Rolf, Björn)

13. Final
Man hade rätt! Tillsamman Vi se dem båda här! (Chor)
Och nu, tillbaks till stranden! (Björn, Rolf, Isaura, Astrid, Raimond, Abboten, Hofmän och Tärnor, Vikingarne)
 

Akt III

14. Förspel och Chör
Höggo vi med svärd, Hvar vi summo på våg (Vikingarne)
Hymn: Hell dig, älskade nord, du vår fädernejord! (Alla) 

15. Scen
Han niding kallat mig! Vid Thor! (Björn)

16. Duo
Här är jag för att straffa dig (Rolf)
Du är det, icke jag, som låg (Björn)
Freja! låt din makt (Rolf)
Thor, du starke gud (Björn)

17. Qvartett
Fosterbröder i strid? (Barden)
Bort! bort! (Rolf)
Här skiljer blott strid! (Björn)
Hör på mig, Björn! låt svärdet vara (Astrid)
Väl! jag viker (Björn)
Vreden viker (Astrid)
Kung ej sviker (Barden)
Vreden viker (Rolf)

18. Cavatina
Vår ungdoms lycka, den var blott en dröm (Astrid)

19. Duo
Han har mig flytt! Så kall och blek (Isaura)
Hvad vill du mig? (Astrid)
Skynda att lemna (Isaura)
Nej skynda, dig hämna (Astrid)

20. Scen
Hvem ropar här? Mäktige gudar! Astrid det är! (Rolf)

21. Final
Hvad (döds-)skri nått vårt öra, Hvad föregår det här? (Provençalerna)
Min dotter, mig svara (Raimond)
Fader! Fader! (Isaura)
Hvad dödsrop vi höra (Vikingarne)
Må alla helgons skara (Abboten)
Broder! (Björn)
Fasansfulla, grymma öden! (Alla)
Döden försonar allt lifvets qval (Rolf)
Nej, bida! Sjökungens färd tör nu gå vida (Barden)
Domine, domine! In æternis: Dona eis Tuam pacem Et requiem (Provençalerna)