Ivar Hallström (1826−1901)

Per Svinaherde. Sagospel i 3 Akter

Skriv ut
 • Tillkomstår: 1880 enligt vissa källor, 1887 enligt andra
 • Verktyp: Operett / Sångspel
 • Textförfattare: Henrik Christiernsson (1845-1915)
 • Uruppförande: 29 december 1887, Operahuset, Stockholm (enligt blyertsanteckning i tbn 3-stämman "till förmån Teaterns pensionskassa").
  Medverkande enligt Ralf, Klas: 'Kungliga Teatern. Repertoar 1773-1973' (1974): C. F. Lundqvist (Kejsaren), A. Klemming (Prinsessan), E. Linden (Prinsen), R. Ohlsson (Baronen), W. Strandberg f Söhrling (Baronessan), A. Sellergren (Peter), E. Lindström (Märtha), A. Almati g Rundberg (Lisa), A. Lindblad (Hans), Sjöblom [sic], G. Hjort, C. Gottschalk (Hovdamer), J. Grafström, R. Ohlsson (Bonddrängar), Pettersson [sic] (En bondpiga) m fl
  Medverkande enligt det tryckta librettot:
  herr C. F. Lundquist [sic] (Kejsaren), frkn A. Klemming (Prinsessan, hans dotter), herr Emil Linden (Prinsen), herr G. R. Ohlsson (Baron v. Kofelt, Öfverhofceremonimästare vid det kejserliga hofvet), fru W. Strandberg (Baronessan v. Kofelt, hans gemål, Öfverhofceremonimästarinna), herr A. Sellergren (Peter, bonde), fru E. Lindström (Märtha, hans hustru), frkn A. Almati (Lisa, deras dotter), herr A. Lindblad (Hans, bondpojke), frkn C. Sjöblom (Första hofdamen), frkn G. Hjorth (Andra hofdamen), frkn C. Gottschalk (Tredje hofdamen), herr J. Grafström (En bonddräng), frkn A. Pettersson (En bondpiga), frkn H. Borgström - frkn A. Eklöf - frkn E. Hamberg - frkn A. Bäckman (Fyra tomtar), Hoffolk, Pager, Sändebud, Vakt, Bondfolk, Tomtar, Troll, Elfvor m m
 • Speltid: Ca. 90-120 min
 • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timp, perc, hp / str
(picc, bass tbn)
perc: bass dr, cymb, trgl

Soloröster/kör

Kejsaren (baryton)
Prinsessan, hans dotter (sopran)
Prinsen (tenor)
Baron v. Kofelt, Öfverhofceremonimästare vid det kejserliga hofvet (baryton)
Baronessan v. Kofelt, hans gemål, Öfverhofceremonimästarinna (mezzosopran)
Peter, bonde (talroll [bas])
Märtha, hans hustru (talroll)
Lisa, deras dotter (mezzosopran)
Hans, bondpojke (tenor)
Första hofdamen (sopran) [Frk Hörndahl enl blyertsanteckning i autografen]
Andra hofdamen (sopran)
Tredje hofdamen (mezzosopran/alt)
En bonddräng (talroll [baryton/bas])
En bondpiga (talroll)
Fyra tomtar (talroller/dansare)

Hoffolk, Pager, Sändebud, Vakt, Bondfolk, Tomtar, Troll, Elfvor m m

3 sopraner (Prinsessan, Första hofdamen, Andra hofdamen), 3 mezzosopraner (Baronessan, Lisa, Tredje hofdamen), 2 tenorer (Prinsen, Hans), 2[3] barytoner (Kejsaren, Baronen [En bonddräng]), [1 bas (Peter)]; talroller

Kör: S.A., S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Librettot finns utgivet av Looström & Komp:s Förlag, Stockholm (1887)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och orkesterstämmor samt "Sångstämma för Baronen" och sufflörparti finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungliga Teatern, Operetter P 20
  Verket finns även i Autografsamlingen

Beskrivning av verket

Handlingen tilldrager sig:
Första akten: i parken vid kejsarens palats
Andra akten: i skogen
Tredje akten: första tablån i en bondby, andra tablån i prinsens palats

Akt I
En park i rococostil [sic]. Till höger och venster samt längst bort i fonden marmorbänkar. För öfrigt statyer, klippta häckar, springvatten m. m.
Scen 1: Prinsessan hvilar på en bänk vid högra avantscenen, omgifven af sina hofdamer. Framför henne står på en pall den förtrollade kaffeqvarnen, hvarifrån dansmusik föreställes ljuda. Midt på scenen dansa hofdamerna menuett efter ljudet från qvarnen. En hofdam ligger på knä vid qvarnen. Hon vrider på den. Den börjar åter spela. Prinsessan stiger upp. Hofdamen går. Prinsessan samlar hofdamerna omkring sig. [De sjunger i kör.] Slutet af sången har sjungits pianissimo. Hofdamen inkommer hastigt, och vid hennes replik skrika alla till. Hofdamen hälsar anfådd på Prinsessan. Hofdamerna ställa sig så, att qvarnen döljes af deras styfkjortlar. Prinsessan, Hofdamer
Scen 2: Baronessan tilltalar de nigande hofdamerna. Prinsessan stiger fram. Baronessan niger djupt. De förra, Baronessan
Scen 3: Baronen kommer in från venster. Prinsessan går till höger. Damerna följa och taga qvarnen med sig. De förra, Baronen
Scen 4: Baronessan tilltalar Baronen med en befallande gest. Han kysser hennes hand. Baronen skyndar ut. Baronen, Baronessan
Scen 5: Baronessan ser genom sin dubbellorgnett åt det håll prinsessan gått. Hon går till venster. Baronessan
Scen 6. Ett kort uppehåll. Prinessan och Hofdamerna inkomma på nytt. Allmänt mummel. Alla [Hofdamerna] niga djupt och slå ned ögonen. De ordna sig till dans. Prinsessan är denna gång med. Prinsessan, Hofdamerna
Scen 7: Kejsaren fattar prinsessans hand och ställer sig vid högra avantscenen. Hofvet ordnar sig på tvenne led å ömse sidor af scenen. De förra, Kejsaren, Baronen, Baronessan, Hofvet
Marsch: Allegro vivo g-moll (varierande tonarter) 2/4 (varierande taktarter)
Scen 8: Från venster inkomma: 1. Baronen, 2. Sex pager, 3. Prinsen (förklädd till sändebud), 4. Tvenne kavaljerer (med hyenden [sic; kuddar], hvarpå gåfvor ligga), 5. Vakt. Sändebuden intaga midten af scenen. Pagerna stå bakom dem på ett led. Längst bort i fonden vakten. Prinsen bugar sig för Kejsaren och lemnar fram ett bref. Kejsaren öppnar brefvet och läser, räcker brefvet till Prinsesssan. Prinsen ger ett tecken åt den ene af kavaljererna. Denne knäböjer för prinsessan. Prinsen tager af duken, som betäcker gåfvan, och man ser en bur med en näktergal. Prinsen ger ett tecken åt den andre kavaljeren. Denne knäfaller. Prinsen tager omhöljet från gåfvan numro [sic] två. Man ser en präktig blommande ros. [Prinsessan tackar nej till hans frieri.] Sändebuden gå. Kejsaren rasar och afskedar hofvet. [De förre] Baronen, Sex pager, Prinsen, Tvenne kavaljerer, Vakt
Scen 9: Kejsaren går fram och åter i högsta vredesmod. Han går [därefter] till venster. Kejsaren, Prinsessan
Scen 10: Prinsessan som fåfängt sökt att få tala, stampar med fötterna och knyter sina händer. Prinsessan ger Första hofdamen en örfil. Hon delar ut örfilar till höger och venster. Hofdamerna skrika. Prinsessan går fram och åter. Hofdamerna talar sinsemellan, niger. De draga sig uppåt fonden. Prinsessan, Hofdamerna
Scen 11: Prinsen kommer in från höger. Han är klädd som en svinaherde, i stor kappa och slokig hatt. Under armen bär han en gryta. Han gör min af att gå ut på motsatta sidan af scenen. Han bugar sig för Prinsessan, tager fram grytan. Prinsessan är nyfiken. Alla tränga sig omkring honom. Prinsessan går mot fonden. Han tager grytan. [Hon erbjuder tio kyssar för grytan och att han skall få nittio af Hofdamerna.] Hofdamerna hålla händerna för munnarne. Prinsessan och Hofdamerna gå åt fonden. Hofdamerna ställa sig omkring Prinsen och Prinsessan, hvilka sätta sig på en bänk. Hofdamerna hålla ut sina styfkjortlar för att dölja hvad som försiggår. Prinsen och Prinsessan kyssas. Hofdamerna räkna [kyssarna]. De förra, Prinsen
Scen 12: Kejsaren och Baronen [komma] från venstra avantscenen. Kejsaren hviskar i örat på Baronen. Baronen bugar. Han får syn på Hofdamerna. Kejsaren som sträckt sig på tå, går till en bänk på högra sidan af scenen. Han hjelpes upp på bänken. Kejsaren skriker [till]. Baronen skyndar ut till venster. Hofdamerna, som fått syn på Kejsaren, uppge skrik och vilja fly åt skilda håll. Prinsen och Prinsessan stå orörliga. Alla stanna. De förra, Kejsaren, Baronen
Scen 13: Kejsaren stiger ned från bänken. Vakten kommer från venster. Kejsaren talar till vakten, i det han pekar på Prinsen. Vakten närmar sig denne. Kejsaren går till venster, följd af Hofvet. De förre, Baronen, Baronessan, Hofherrar, Vakt
Scen 14: Prinsen föres ut af vakten till höger. Prinsessan brister i gråt. Prinsen, Prinsessan, Vakt

Akt II
En vild skog. Kullfallna trädstammar, stenar, trästubbar m. m. Månsken.
Scen 1: Små Tomtar titta fram då och då bakom klippor och träd. En kör hörs utanför scenen. Månljuset försvinner. Tomtar
Scen 2: Hans kommer inspringande från höger i full fart. Han stupar på en sten i scenens midt. Han ser sig omkring, stiger upp och ser sig rädd omkring. Han stöter mot en trästubbe vid högra sidan af scenen. Han sätter sig på stubben, lyssnar. Han kastar sig raklång på marken. Efter riturnellen [sic] höres någon ropa på långt afstånd, utanför till venster. Hans reser sig upp och lyssnar. Han ser åt venstra sidan, springer skrikande ut till venster i fonden. Hans
Scen 3: Baronen hörs utanför. Efter en stund kommer han instapplande [från venster] och trefvar framför sig med en lång käpp. I ena handen håller han en ryttarepistol. Han skriker till. Lisa närmar sig [från höger] under gråt. Baronen drager sig rädd mot venster och sträcker fram pistolen. Lisa kommer in. Baronen [har] alltjemt pistolen sträckt framför sig. Lisa skyndar emot honom. Han håller pistolen mot henne. Lisa gråter. De sätta sig på en kullfallen fura till venster. Baronen tar Lisa om lifvet. Hon flyttar sig från honom. Lisa flyttar sig åter till hans sida. Hon reser sig upp och lyssnar. Hon går åt sidan. Baronen tager hennes arm. Lisa drar honom med sig. Hon drar honom ut till höger. Baronen, Lisa
Scen 4: Scenen upplyses af ett magiskt sken. Tomtar, Troll och Rå inkomma och dansa under en dämpad kör, som höres på afstånd. Efter dansen uppträder Prinsen. Han lyfter sin hand, på hvilken han bär en lysande ring. De försvinna. Tomtar, Troll, Rå, Prinsen
Scen 5: Prinsessan kommer in från venster. Hennes drägt är i trasor. Hon släpar sig långsamt fram på scenen. Mörkret återkommer. Prinsessan
Scen 6: Prinsen uppträder som ung bonde. Han går. Prinsessan, Prinsen
Scen 7: Prinsessan ser efter honom. Hon kastar sig ned på marken, och gömmer ansigtet i händerna. Hon slumrar in. Prinsessan
Scen 8: Prinsessan sofver. Prinsen betraktar henne. Prinsessan talar i sömnen. Prinsen lutar sig öfver henne, liksom ämnade han att kyssa henne, men besinnar sig, gör en åtbörd, som om han fattar ett beslut, och går sakta bort. Ett tätt löfhvalf sänker sig öfver den sofvande, så att hon ej synes. Prinsessan (sofvande), Prinsen
Scen 9: Baronessan kommer från venster i fonden. Hon håller fast i Hans' [sic] rockskört. Hans lutar sig ned öfver källan och tager upp vatten med sin mössa, under det att Baronessan håller fast honom. Han dricker. Han stiger upp och vänder sig mot Baronessan. Hans torkar sig om munnen. Han tager henne i famnen. Baronessan släpper taget i tröjan, och söker värja sig för omfamningen. Hans söker kyssa henne. Hon skriker och ger honom en örfil. Han faller på båda knäna. Hon slår honom. Flere [sic] Tomtar titta fram öfver klippkanterna och skratta. Baronessan och Hans sjunka ned på trädstammen vid scenens venstra sida och sitta orörliga af rädsla. Baronen och Lisa komma från höger. De stanna på högra sidan, men så att de i början ej kunna ses af det andra paret. Baronen håller Lisa om lifvet. Han räcker fram munnen. Hon håller fram sin ena hand. Baronen tager fram guldmynt ur en pung, kysser henne, och räcker henne på samma gång ett mynt. Han ger henne för hvarje kyss ett mynt. Baronen och Lisa sjunka ner på stenen vid högra avantscenen. Lisa kryper in till Baronen. I detsamma går månen fram ur molnen och belyser Lisa och Baronen. Baronen kysser Lisa på nytt och ger henne slantar. Hans pekar på Baronessan. Baronessan vill rusa fram mot Baronen, men hålles tillbaka af slingerväxter, som snott sig kring hennes armar och kropp, så att hon endast kan taga ett par steg. På samma sätt är förhållandet med de öfriga tre, hvilka sprungit upp på samma gång som Baronessan. Baronessan (efter fåfänga försök att slita sig lös) öppnar armarne för Hans, som förtjust faller deri. Man hör ett bedöfvande buller. En klippa i fonden faller i sär, och man ser Prinsen sitta på ett högsäte, omgifven af Tomtar, Troll och Elfvor. Baronessan, Hans, (sedan) Baronen, Lisa [Tomtar, Troll, Elfvor]
Scen 10: Tomtar springa fram och lysa med sprakande bloss på de båda paren, hvilka rädda fallit på knä. Man lossar dem ur snarorna. Så snart Baronessan känner sig fri, ropar hon: "Nå ändtligen!" [sic], hvarpå hon ögonblickligen rusar mot Baronen för att klösa honom. Prinsen sträcker ut sin spira; Baronessan lyftes hastigt med stenen, hvarpå hon står, och blir sittande på en klippa, högt uppe till venster. Prinsen pekar på Baronen. Dvergarne släpa fram Baronen till Prinsen. Baronen stretar emot. På en vink af Prinsen föra Tomtarne undan Baronen, under det de gifva honom skämtsamma puffar i maggropen. Prinsen pekar på Lisa. Tomtarne föra fram Lisa till Prinsen. Hon gråter och ställes bredvid Baronen. Prinsen visar på Baronessan. Klippan med Baronessan sänker sig till marken. Dvergarne rifva af Baronessan hennes styfskjortel och puderperuk, samt kläda henne som hexa med tofvigt rödt hår. Baronessan skriker. Baronen får nya puffar. Prinsen sätter sig. De båda paren placeras vid hvardera sidan af scenen. Dans af Tomtar, Björnar, Sniglar och Insekter, hvarunder åtskilligt skämt bedrifves med de båda paren. Prinsen höjer sin spira mot löfverket, der Prinsessan hvilar. De förre, Prinsen, Troll, Tomtar, Elfvor, m. m.
Scen 11: Löfverket öppnar sig. Man ser Prinsessan i en rik fantastisk drägt ligga sofvande på en bädd af rosor, omgifven af Elfvor i grupp. Magisk belysning. En ljuf musik höres, hvarunder Prinsessan vaknar, reser sig upp och ser sig förvånad omkring. Elfvorna dansa framför henne, fatta hennes händer och föra henne fram på scenen. Berget öppnar sig. Man ser en grotta strålande i alla regnbågens färger. Prinsen stiger fram. Prinsessan ser honom i ansigtet och ryggar tillbaka. Prinsen ger ett tecken. Hastigt föres han och Prinsessan jamte följe in i berget, som sluter sig om dem. De öfvriga skingras blixtsnabbt åt olika håll, och scenen står tom, då ridån faller. De förra, Prinsessan

Akt III
En öppen plats i bondbyn. Till höger ett lider, der man ser en mängd halmkärfvar ligga. Till venster en brunn med hink och stång. Närmare fonden till höger ingången till ett fähus. Mellan denna och fonden en gärdesgård.
Scen 1: Peter går fram och tillbaka med händerna på ryggen och med bekymrad uppsyn. Märtha sitter på brunnskaret och torkar sina ögon med en hoplagd näsduk. Peter stampar i marken. Märtha ser på honom ett ögonblick. En dräng närmar sig. En [annan] dräng kommer in. Peter och Märtha gå till venster i fonden. De öfriga taga liar och räfsor och gå ut till höger. Peter, Märtha, Bonddrängar, Bondflickor
Scen 2: Det mörknar på scenen. Dimmor sänka sig öfver landskapet och täcka hela scenen. Musiken målar i hastig fart något, som liknar brusandet af en häftig storm, hvilken småningom aftager och slutligen under ett mera långsamt tempo öfvergår till lugn, hvarvid dimmorna försvinna och solljuset återkommer. Hans sitter grensle öfver takåsen till lidret och håller sig fast med begge [sic] händerna. Han gnuggar sig i ögonen och ser sig omkring. Han kryper ner utefter halmtaket och släpper sig ner på marken, der han faller omkull. Han sätter sig upp och kliar sig i hufvudet. Lisa hörs från lidret. Hans springer upp. Han kastar undan halmkärfvarne. Lisa synes ligga sofvande derunder. Han lägger sig på knä och ruskar henne. Lisa talar i sömnen. Hans lyfter henne upp i sittande ställning. Lisa stirrar framför sig, hvarefter hon häftigt nyser till. Hans hjelper henne upp. Hon rifver sig i hufvudet och på armen, fånstirrar först på Hans och sedan på halmen, der hon legat. Hon darrar, Hans likaså. Lisa stannar, liksom hon mindes något, och skriker till gält [sic]. Hon kastar förklädet öfver huvudet och håller händerna för öronen. Hans slår sig på pannan och vänder sig hastigt från Lisa. Han känner tveksamt på sin näsa, hvarefter han springer till brunnen och halar upp en hink vatten. Han tager hinken, och ställer den midt på scenen; sedan faller han på knä och speglar sig i vattnet. Lisa lägger sig på knä på andra sidan af hinken och tittar rädd och försigtigt [sic] i den. De räcka hvarandra händerna öfver hinken. De stiga upp. Hans sticker ovetande handen i sin väska, tager af sig väskan och undersöker den närmare. Han drager fram fem döda örnungar ur väskan. Lisa plockar fram pengarne, som hon fått af Baronen. Hans tager emot pengarne med förvånad uppsyn. De vilja gå. Hans hejdar sig, vänder sig bort. De omfamna och kyssa hvarandra och ämna derefter gå. Lisa skriker till och stannar. Hon kastar sig i hans famn. De hålla hvarandra omfamnande och gråta. Hans svänger om Lisa. De ämna springa. Hans stannar. De pussas. De smyga sig ut genom lidret. Hans, Lisa
Scen 3: Baronen hörs utanför. Drängar och pigor från båda sidor. Drängarne slå upp dörren till fähuset och springa in. De bära ut en större svinbur af grofva bräder, hvari Baronen ligger, och ställa den midt på scenen. Alla omge buren och se derpå. Alla skratta. Man öppnar luckan till buren och hjälper Baronen ut. Hans drägt och peruk äro beströdda af halm och dam [sic]. Baronen knäpper ihop händerna och riktar ögonen mot höjden. En av drängarna skrattar. Flickorna skrattar. Baronen letar i fickorna och får tag i ett guldmynt, som han ger dem. Flickorna niger. De springa skrattande ut. Baronen, Pigor, Drängar
Scen 4: Baronen stannar och tager sig betänksamt en pris snus. Han synar sig. Baronen
Scen 5: Baronessan hörs utanför. Baronen hoppar till. Baronessan kommer in. Baronen vill kyssa hennes hand, men hon rycker den till sig. Baronessan skrattar. Baronen vill fatta hennes hand. Han tager fram börsen, vänder upp och ned på den och skakar den. Han närmar sig Baronessan. Baronen slår sig för pannan. Han faller på knä. Baronen, Baronessan
Scen 6: Hans och Lisa [komma] från lidret, få syn på det andra paret. Alla fyra uppge ett rop af förskräckelse. Hans talar sakta till Lisa, Baronen sakta till Baronessan. Hans och Lisa svänga åt höger, för att springa ut i fonden till venster. Baronen och Baronessan göra samma manöver i motsatt riktning, hvilket har till följd, att båda paren komma att stanna midt framför hvarandra. Hans och Lisa [sjunga] med hopknäppta händer. Hans talar till Baronessan, Lisa till Baronen, Baronessan till Hans, Baronen till Lisa. Alla gå ut i fonden till venster. De förra, Hans, Lisa
Scen 7: Prinsessan kommer in, förföljd af bondfolket. Hon springer att söka skydd bakom brunnen. Folket [tala] om hvarandra. Alla skynda mot Prinsessan, som försöker att undkomma, men blir gripen af några drängar. I detsamma kommer Prinsen, klädd i bonddrägt. Han slår ett par af karlarne till marken, befriar Prinsessan och ställer sig skyddande framför henne. En bonddräng skrattar. Peter går fram till Prinsen, som fattar honom i kragen. Alla rusa på nytt mot Prinsen. I detsamma höres Hans och Lisa sjunga utanför: "Hvilken fröjd! Gud hvad jag är nöjd!" En piga, som sprungit till fonden, talar. Alla skynda ut till venster. Prinsessan (som gåsvakterska), Bondfolk, Peter, Märtha, Prinsen
Scen 8: Prinsessan har sjunkit ned på en halmkärfve till höger af scenen. Prinsen betraktar henne. Prinsen lyfter upp henne från marken. De falla i hvarandras armar. Prinsen, Prinsessan
Tablå-ridå!
Orchestern [sic] spelar en festlig marsch, och då ridån åter går upp, ser man en sal i det furstliga palatset.
Scen 9: Prinsen och Kejsaren stå omgifna av Hoffolk och Pager. Prinsessan kommer in. När hon varseblir Kejsaren, skyndar hon fram och faller på knä för honom. Han upplyfter henne och omfamnar henne ömt. Kejsaren visar på Prinsen. Prinsen öppnar sin famn. Prinsessan kastar sig deri. Under kören framträda Pager med en krona på ett hyende och knäböja vid sidan af Prinsen. Denne tager kronan och sätter den på Prinsessans hufvud. Prinsen, Kejsaren, Hoffolk, Pager, Baronen, Baronessan, Peter, Märtha, Hans, Lisa, Prinsessan


Libretto/text

Akt I

1. Förspel. Inledning. Kupletter och Kör.
Förspel: Allegro - Moderato - Allegro G-dur - g-moll - G-dur - 2/4 - 4/4 (C) - 2/4
Kör: Ack, hvilken glädje att så få njuta (Hofdamer)
Kuplett 1: Mins [sic] ni, hur vi häromdagen (Prinsessan)
Kuplett 2: Unge, fule svinaherden (Prinsessan)
Kuplett 3: Ingen dans på hela jorden (Prinsessan)

2. Scen. Romans. Kupletter och Ensemble
Prinsessa, prinsessa, prinsessa! Hvad skall detta väl betyda? (Kejsaren)
Derför att jag vid lynne är Att stanna här Der jag är (Prinsessan)
Derför att hon vid lynne är Att stanna här Der hon är (Kejsaren)
Jag vet, hvad brefvet gömmer /.../ I denna stund han dömer /.../ Hvad månne brefvet gömmer /.../ Hvem vet hvad brefvet gömmer (Prinsessan, Prinsen, Kejsaren, Baronen, Baronessan)

3. Kupletter
1. När uti grytan det koka höres (Prinsen)
2. Och än mer: med hjelp af er nära (Prinsen)

4. Final
Hur kan då fräck han vara /.../ Du låtsar motstånd bara /.../ Hvad ämnar hon väl svara (Prinsessan, Prinsen, Hofdamerna)

 

Akt II

5. Kör (utanför scenen)
Fågeln slumrar i sitt bo

6. Kupletter [finns även som inlaga 'No 1' i autografen]
1. I skogen det prasslar (Hans)
2. Här gastarne hålla (Hans)

7. Duett
Han sade ej ett enda ord /.../ Pauvre petite! Ej skäl, min vän /.../ Ack, samma lott Oss förenar här (Lisa, Baronen)

8. Kör och Recitativ
Fågeln slumrar I sitt bo (Kör)
Rätt så, rätt så! /.../ Jag samlat de dödlige hit i natt (Prinsen)

9. Recitativ och Aria
Snart börja mina krafter svika (Prinsessan)
Flyktade dagar, fulla af fröjd (Prinsessan)

10. Duo [sic]
Kan du den mannen icke glömma /.../ Nej, jag mitt hat skall evigt gömma /.../ Ett hjerta utan svek jag ger dig /.../ Nej fåfängt du om kärlek ber mig /.../ Din stoltet skall sjunka (Prinsen, Prinsessan)

11. Slummersång och Melodram
I sömnen allena Får jag frid (Prinsessan)
Der ligger den stolta, i slummer sänkt ... (Prinsen)

12. Qvartett [finns även som inlaga 'No 2' i autografen]
Af vrede mitt blod börjar brinna! /.../ Mitt hjerta har börjat att brinna /.../ Vi båda blifvit nu Rätt goda vänner ju /.../ Det nekar jag ej till, Blott ni betala vill /.../ Hör hvilka skratt! Hur är det fatt? Hvilken faslig, faslig natt! (Baronessan, Hans, Baronen, Lisa)

13. Melodram och Kör
Åt menskan allt blef gifvet, Som förstfödslorätt (Prinsen)
Ve, den som fallit I våra snaror, Han blir för evigt Hos trollen qvar (Kör)

14. Final
1. Dans af Tomtar och flädermöss: Allegro moderato G-dur alla breve
2. Dans af Björnar, Svampar och Sniglar: Moderato molto D-dur 3/4
3. Stor Ensemble: Allegro - Allegro non troppo ['Mazurka' inskrivet med blyerts i autografen] - Allegro molto ['Galopp' inskrivet med blyerts i autografen] varierande tonarter 4/4 (C) - 3/4 - 2/4
Hör upp med eder lek en stund (Prinsen)
Hvar är jag väl? (Prinsessan)
Jag skall ej dig i tvifvel lemna (Prinsen)
Förundransvärt jag måste nämna (Baronen, Baronessan, Hans, Lisa)
De veta ej, hvad han kan ämna (Kör)

 

Akt III

15. Förspel: Andante - Moderato Ess-dur 3/4 - 4/4 (C)

16. Mellanspel: Allegro d-moll 2/4

17. Duett
Hvilken fröjd! Hvilken fröjd! Här är ej någon fara (Hans, Lisa)

17½. Inlaga. Visa ['går bort 1896' resp 'gäller 1909' står inskrivet med blyerts i autografen; i librettot är partiet rubricerat 'Kupletter']
Hvad ha vi icke pröfvat (Lisa)

Romans. Inlägg i tredje akten [oklart var, i materialet ligger avsnittet tillsammans med 17½ och är märkt 'No 3']
Du nalkas länge väntade stund (Prinsen)

18. Kupletter ['Går bort' enligt blyertsanteckning i autografen]
1. Man sagt, talanger och geni (Baronen)
2. Om blott man är med anor född (Baronen)
3. Dock har jag under årens lopp (Baronen)

19. Qvartett
Hvad skräck! Mitt blod sig isar! ['Af skräck mitt blod sig isar' enligt inlaga No 4 i autografen], Just då man tror sig fri (Baronen, Baronessan, Lisa, Hans)

20. Duett
Nej, flykta skall din smärta /.../ Du vill då än mig taga /.../ Ack derpå jag ej tänker /.../ Mitt högmod har försvunnit /.../ Hell! Nu har jag segrat! Sorgen flytt! /.../ Hur slår ej Mitt hjerta Af jublande fröjd! (Prinsen, Prinsessan)

21. Final
Marsch C-dur alla breve
Recitativ: Ers majestät, vår gynnare och far (Prinsen)
Den fordne svinaherden en kungason nu är ... (Prinsen)
Hell, hell de sälla båda, ja hell vårt furstepar! /.../ Hell! Hell! Hell! (Kör)