Conrad Friedrich Hurlebusch (1691-1765)

Skriv ut

Conrad Friedrich Hurlebusch föddes i nordtyska Braunschweig 1691 (dopdatum 30 december) och avled i Amsterdam 17 december 1765. Han blev en framstående cembalist och organist efter att ha fått undervisning av sin far, Heinrich Lorenz Hurlebusch. Efter långa turnéer i Europa verkade han i Tyskland men blev 1723 inbjuden att komma till Stockholm av Fredrik I. Han komponerade två kantater under sitt uppehåll i Sverige 1723–25 och återvände sedan till Tyskland för att 1742 sedermera bosätta sig i Amsterdam, där han fick tjänst som organist.

Liv

Conrad Friedrich Hurlebusch var en verklig kosmopolit. Han föddes 1691 i Braunschweig, ett kulturcentrum i norra Tyskland, där hans far var organist. Fadern, Heinrich Lorenz Hurlebusch, verkar ha varit sonens enda lärare och den begåvade Conrad Friedrich blev en utmärkt cembalist och organist. I stället för att skriva in sig vid ett universitet gav han sig ut på långa turnéer i Europa som cembalovirtuos. Han turnerade i Italien i tre år och stannade i Wien i två år innan han återvände till Tyskland och Kurfursten Max av Bayerns hov.

1721 återkom han till Braunschweig där han komponerade sin första italienska opera, L’innocenza difesa, som förmodligen uppfördes på operahuset året därpå. Detta verk var ett försök att öppna vägen till England, där han − utan resultat − hoppades få en position i kulturlivet. I Hamburg lärde han känna kompositören, författaren och kritikern Johann Mattheson, som gjorde flera positiva uttalanden om Hurlebuschs kompositioner (i Musikalische Ehrenpforte och Critica Musica).

År 1723 inviterade den svenske kungen Fredrik I Hurlebusch till Stockholm. Fredrik var född 1676 i Kassel som Lantgreve av Hessen-Kassel och troligen hade Hurlebusch mött honom i Kassel under sina turnéer. Hurlebusch accepterade inbjudan, även om han bara erbjöds den smärre tjänsten som ”Cammer Musicus”. Hurlebusch hade också löfte från Anders von Düben (en central figur i hovmusiken) att han skulle få en välbetald tjänst som organist i Tyska kyrkan i Stockholm.

Hurlebuschs vistelse i Sverige visade sig dock bli en besvikelse. Düben verkar ha misstagit sig eller fört Hurlebusch bakom ljuset när han utlovade tjänsten som organist, eftersom den inte ens var ledig vid den här tiden. Vid hovet fanns vidare den framstående kapellmästaren Johan Helmich Roman som ett nära nog oöverstigligt hinder för vidare framgångar. Hurlebusch återvände till Tyskland redan i april 1725, utan att ha uppnått sina mål om konstnärlig och finansiell säkerhet i Stockholm.

Trots detta var hans kunnande erkänt vid hovet. Det var han, inte Roman, som fick det ärofyllda uppdraget att till den 15 januari 1725 komponera och framföra en kantat till 10-årsjubileet av kung Fredriks ankomst till Stockholm, Feste Musicale. Drygt en vecka senare, den 23 januari 1725, framförde han en annan kantat, Festeggiamente Musicale, denna gång tillägnad drottning Ulrika Eleonora på hennes födelsedag. Dessa två kantater är de enda kända kompositionerna av Hurlebusch från dennes vistelse i Sverige. Mattheson nämner i Musikalische Ehrenpforte att Hurlebusch 1724 arbetade på en opera, ”Arminio”, men att den förblev ofullbordad på grund av ett dåligt libretto.

Efter tiden i Sverige återvände Hurlebusch till Tyskland där han återupptog sitt kringflackande liv. I ett försök att slå sig till ro reste han åter till Hamburg, där han stannade i tio år och livnärde sig som musiklärare. 1742 reste han till Amsterdam där han slutligen fick en passande tjänst som organist i Oude Kerk, stadens äldsta kyrka. Nu tog han mer aktivt del i musiklivet i Amsterdam och blev nära vän till kompositören Pietro Antonio Locatelli. Han blev holländsk medborgare 1743 och erhöll privilegiet att trycka noter 1746. Trots detta verkar det som om han blev alltmer isolerad. Han förblev ogift, men levde tillsammans med en kvinna som följde med honom från Hamburg. Med tiden blev han allt mer sjuklig och han avled 1765 för att sedan begravas på Oude Kerks kyrkogård.

Verk

De två kantaterna Feste Musicale à l’anniversaire de l’arrivèe dans le Royeaume de Sa M:te Fridéric I, Roy de Suède, celebrée à Stockholm le 15. Janw. 1725 och Festeggiamente Musicale per il di natale di sua Real Maestà Ulrica Eleonora in Stockholm alle 23 di gennaio 1725 är som redan framhållits de enda kända kompositionerna av Hurlebusch från dennes vistelse i Sverige.

Kantaten till Fredrik I, Feste Musicale, är betydligt längre och ariorna mer utförligt instrumenterade än i Ulrika Eleonoras Festeggiamente Musicale − en indikation på att Hurlebusch fick det senare uppdraget efter framförandet av den första kantaten. Båda verken är komponerade i ”blandad stil” med en − med anledning av tillfället mycket pompös − fransk uvertyr och ariorna i italiensk stil. Feste Musicale utgör en rudimentär svit: uvertyr−gavott−menuett−gavott dacapo. Det är inte känt vem som bidrog med texterna till båda dessa verk, men åtminstone i den tyskspråkiga kantaten är det troligt att Hurlebusch själv är författaren (frånvaron av författarangivelse är tämligen blygsam men tidstypisk).

Holger Schmitt-Hallenberg © 2014

Bibliografi

Anold, Tore: Conrad Friedrich Hurlebusch − Kring en tysk tonsättares vistelse i Sverige 1723−25, uppsats i musikforskning, Uppsala universitet, 1955.
Friedlaender, Max: Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert: Quellen und Studien, bd 1−3, Stuttgart : J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf., 1902 [ny utg. 1962].
Kahleyss, Rainer: Conrad Friedrich Hurlebusch (1691−1765), Frankfurt am Main: Haag + Herchen, 1984.
Kretschmar, Hermann: Geschichte des neuen deutschen Liedes, bd 1, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1911 [ny utg. 1966].
Mattheson, Johann: Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg: eget förlag, 1740 [ny utg. Berlin 1910].
Seiffert, M: "Konrad Friedrich Hurlebusch", i Tijdschrift der Vereniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, 1904.
Stahre, Ivar: "Hurlebusch, Conrac Friedrich", i: Sohlmans musiklexikon, bd 3, s. 499-500, Stockholm: Sohlman, 1976.

Verköversikt

Operor (samtliga förlorade), instrumentalmusik (solokonserter, concerto grosso m.m.), verk för klaver (Opere scelte per il clavicembalo, Composizioni per il cembalo, cembalosonater m.m.), verk för orgel, kantater (Due cantate, Tu parti amato Tirsi, Feste Musicale, Festeggiamento Musicale och Lascia l’amato Iido) vokalverk (72 oden m.m.).

Samlade verk

Verk med svensk anknytning
Feste Musicale à l'anniversaire de l'arrivée dans le Royeaume de Sa M:te Fridéric I Roy de Suède ... Celebrée à Stockholm le 15 Janw: 1725.
Festeggiamento Musicale per il di natale di Sua Real Maestà Ulrica Eleonora Reginas di Suezia ... in Stockholm alli 23. Gennaro 1725.


Verk av Conrad Friedrich Hurlebusch

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 2