August Körling (1842−1919)

Skriv ut

Sven August Körling föddes i Misterhult, Kalmar län, 14 april 1842 och avled i Ystad 21 oktober 1919. Studier vid Musikkonservatoriet i Stockholm från 1855. Han var från 1866 musiklärare och organist i Ystad och medverkade där till framväxten av ett blomstrande musikliv genom bildandet av ett musiksällskap och, tillsammans med Salomon Smith, en orkesterförening. Han komponerade solosånger och körverk samt några instrumentalverk för främst mindre ensembler.

Uppväxt och studieår

August Körling var son till organisten i Misterhult, Sven Magnus Körling och hans maka Anna Lotta Persdotter. Genom fadern fick han en grundläggande musikutbildning som bedrevs så framgångsrikt att han redan som 13-åring blev antagen vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Han avlade 1858 en organist- och kyrkosångarexamen med högsta betyg i alla ämnen. Tre år senare tog han även ut en musiklärarexamen i vilken ingick studier i komposition för Ludvig Norman. Sannolikt återvände han därefter till hemorten. Han gifte sig i juli 1864 i Kristdala med Sophia Lovisa Dahlberg, dotter till köpman Nils Dahlberg och Greta Carolina Nilsdotter. Sent samma år föddes sonen John Felix August.

Kantor och musiklärare i Ystad

I december 1865 utsågs August Körling till organist och kantor vid S:ta Maria kyrka i Ystad, en tjänst som han förenade med anställning som musiklärare vid läroverket i staden. Från denna tid blev han Ystad trogen. Han lämnade tjänsten vid läroverket 1907 och i S:ta Maria kyrka 1911.

Under sitt andra verksamhetsår i Ystad (1867) initierade August Körling tillsammans med apotekaren Gustaf Smith bildandet av ett musiksällskap. Sällskapet, vars ändamål var att ”efter bästa förmåga gagna […] såväl egen som andras musikaliska bildning och nöje”, bestod av ett 30-tal aktiva ledamöter som träffades två gånger per vecka. Under Körlings ledning övade de för soaréer som anordnades för inbjudna ”passiva ledamöter”. Vid dessa uppfördes vokal- och instrumentalverk, främst flerstämmig sång för blandade röster till pianoackompanjemang men även kammarmusikverk. Repertoaren omfattade musik av bl.a. Niels W. Gade, Felix Mendelssohn, A.F. Lindblad, August Söderman och Halfdan Kjerulf men också av Körling själv.

Efter ett tiotal år med musiksällskapets soaréer bildade Körling tillsammans med Gustaf Smiths son Salomon, som varit hans violinelev, 1876 Ystads orkesterförening. I orkestern ingick regementsmusiker och amatörer, tillsammans ca 20 musiker. Orkestern gav 10−12 abonnemangsoaréer i Rådhussalen per år men också 3−4 större konserter och uppförde vid dessa klassiska och romantiska verk som Körling arrangerat om för att passa numerären. I början av 1900-talet sjönk publikintresset och verksamheten i orkestern upphörde. Däremot fanns fortfarande en publik för de kammarmusiksoaréer som Smith ansvarade för och i vilka Körling medverkade. Tillsammans anordnade de åren 1908−10 uppmärksammade sommarmusikfester med kammarmusik av samtida svenska tonsättare som också deltog i festivalerna. Vid denna tid var Körling också fortfarande aktiv som anförare av manskören Harmoni som bildats 1906. Detta uppdrag lämnade han 1913. Sex år senare, 1919 avled han i Ystad.

Körling blev 1888 ledamot av Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll 1894 Litteris et artibus. Sönerna Felix och Sven gick i faderns fotspår och kom att stå för betydande musikaliska insatser i Halmstad respektive Göteborg.  

Verk

Körling började komponera under konservatorietiden och ansågs redan då vara en lovande tonsättare. I Ystad tog han också tidigt tillfället i akt att komponera verk för det musiksällskap som han var med att bilda 1867. I sällskapets första 5-årsberättelse nämns att två verk av Körling, ”Fjäriln” och ”Rosen”, uppförts. Några verk med dessa titlar har dock inte återfunnits. Från 1870-talet finns verk bevarade i autografer, exempelvis Festmarsch (vid festen för Lagman Sylwan, 1873) för 4-händigt piano och Tre sånger för en röst och piano till texter av C.D. af Wirsén och A. M. Lidforss. Ett tiotal år senare började hans kompositioner att publiceras allt oftare. I en artikel i Svensk Musiktidning i februari 1890 omnämns han som en tonsättare som intog ”ett framstående rum bland Sveriges nutida tonsättare”. Både hans solosånger och sånger för manskvartetter lovordas. Bland de senare framhålls balladen Sten Sture (för manskör med barytonsolo) som han också vunnit pris för. Tidskriften återger också ett omdöme av Körlings lärare Ludvig Norman. Denne beskriver Körlings stil som kännetecknad av ”smekande, sångbar melodi, sköna harmonier, bestämdhet i uttryck och klarhet i framställningssätt, samt det obeskrifliga välljud som sätter kronan på verket”.

Ett par sentida bedömare av Körlings vokalverk, Axel Helmer och Lennart Hedwall, framhåller den vårdade vokalmusikaliska tekniken som knyter an till Mendelssohns liedproduktion. Helmer, som relativt utförligt studerat Körlings solosånger, upplever dock att det ”vilar ett drag av konformitet över sångerna”. Hedwall framhåller i stället den välklingande pianosatsen i sångerna och en frisk nordisk ton med ”folkliga anklanger” i körverken.  Han finner också en ”påtaglig, personlig atmosfär” i hans kompositioner, som visar ”ett milt, ibland svärmiskt och alltid positivt temperament.”

Jussi Björling kom att vistas i Ystad under ungdomsåren på 1920-talet. En som hjälpte honom med karriären var Körlings musikaliske parhäst, Salomon Smith. Sannolikt var det också då som ett par av August Körlings sånger − ”Hvita rosor” och ”Aftonstämning” − togs upp av Björling. De kan höras på flera av de samlingsskivor som finns efter Björling. Också andra svenska tenorer som Nicolai Gedda hade dessa sånger på sin repertoar. Flera andra av hans solosånger som ”Aprilvisa”, ”En speleman” och ”Sagorna” ingår vidare i den svenska romanskonst från 1800-talet som fortfarande sjungs.  Några av Körlings körverk som Håtunaleken (för soli, blandad kör och orkester) liksom Sten Sture (soli och manskör) har också en plats i repertoaren.

Boel Lindberg © 2015


Bibliografi

August Körling, i Svensk Musiktidning, vol. årg. 10, nr 4, 1890, s. 25−27.
Aldenbjörk, Herbert:
 "Musikens stad": August Körling och Salomon Smith i Ystads musikliv, kandidatuppsats, Institutionen för musikvetenskap, Lund universitet, 1993.
Aldenbjörk, Herbert: "Ystad som musikmiljö under några sekler", i Per-Erik Sjösten (red.) Musik i Ystad, Ystad: Ystads fornminnesförening, 1998, s. 44−69.
Cronhamn, Jöns Peter: "Fortsättning på berättelsen om musikaliska föreningar i Sverge och Norge", Kongl. Musikaliska Akademiens Handlingar 1867, Stockholm, 1869, s. 43.
Hedwall, Lennart: August Körling, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 22, 1977−79.
Helmer, Axel: Svensk solosång 1850−1890. En genrehistorisk studie, diss. Stockholm, 1972.
Koch, Christina: Sjung med oss, Pappa! Om Felix Körling och Körlingska notsamlingen på Kungliga Biblioteket, i Arkiven sjunger − nedslag i svensk musikhistoria, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet, 2011, Stockholm, s. 196−211.
Nilsson, Kjell B.: August Körling och Ystads musiksällskap, uppsats i musikvetenskap, 60 p., Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för musikvetenskap, 1992.
Norman, Ludvig: Musikaliska uppsatser och kritiker: 1880−1885, Stockholm: Gehrmans, 1888.
Morin, Gösta: Körling, i Svenska män och kvinnor, bd 4, 1948, s. 396−397.
Nilsson, Kjell 
B.: August Körling och Ystads musiksällskap, uppsats i musikvetenskap, 60 p., Stockholms universitet, Institutionen för musikvetenskap, 1992.
Norman, Ludvig: Musikaliska uppsatser och kritiker, Stockholm, 1888, s. 173−77, 184−85.
Percy, Gösta
: Körling i Sohlmans musiklexikon, bd 4, 1977, s. 238.
Sjöqvist, Gunnar: Kammarmusikföreningen som bytte namn, Salomon Smiths hemsida, 2008.
Swensson, Gunnar (red.): Ystads historia. Del 3: 1863−1914, Ystad, 1954.

Källor

Kungliga biblioteket, Köpenhamn: August Körling: Svenske Folkevisor. 29 blad, svensk text, autograf (bläck); För en röst med piano. (Ma ms 4759, mu 9705.2800)

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm August Körling: Autografer och tryckta verk

Kungliga musikaliska akademiens arkiv. F7a JP Cronhamns enkät till musikföreningar i Sverige och Norge (1873–74)/Meddelanden från Ystads musiksällskap [genom August Körling]

Kungliga musikaliska akademiens arkiv. F7b:1 Kommittén för musiklivets höjande [brev från diverse personer/orter som svarat på enkäten 7 maj 1909/ August Körling, 10 september 1809]

Kungliga biblioteket, Stockholm
Körlingska notsamlingen

Verköversikt

Vokalverk med orkester (Håtunaleken), pianomusik, sånger (Hvita rosor, Aftonstämning, Aprilvisa, En speleman, Sagorna), körverk (Sten Sture m fl).

Samlade verk

Förteckningen omfattar bara tryckta verk.

Instrumentalverk
Hvita rosor, för salongsorkester [2 vl I, vl II, vl obl., vla, vlc, cb, fl, fag, sl I-II, obo, cor, tr, trb, perc,org] 1 dirgentstämma (klaver) + 16 stämmor. Arr. av Hanns Bingang, København: Wilhelm Hansen, u.å.
Pastorale, för trumpet/tuba och orgel. Arr. av Bengt Belfrage, Stockholm: Scandinavian musik interest, u.å.
Pastorale. For horn and organ. Arr av. Bengt Belfrage, Stockholm: Scandinavian music interest, u.å.

Orgel solo

Helgdagsfrid, i Nordiskt orgelalbum, samling 1. Stockholm, 1903.

Piano solo

Dur och moll, karaktärsstycken för piano. 1. Erinring, 2. A la minuetto, 3. Idyll, 4. Intermezzo, 5. Causerie intime, 6. Illusion, 7. Serenad, 8. Melodi i folkton. Stockholm, 1901.
Minnesblad, åtta pianostycken. 1. Preludium, 2. Bort!, 3. Vårstämning, 4. Dansrytmer, 5. Morgonhälsning, 6. Humoresk, 7. "Det var en gång", 8. På vandring. Stockholm, 1902.
Polonaise. I Musik för piano af svenska tonsättare, Stockholm, 1898.
Ungdomsminnen. I Album för piano af svenska tonsättare, Stockholm, 1892.

Vokalverk
Kantat Håtunaleken, ballad för soli, blandad kör och orkester (A. Åkerblom). Stockholm: Musikaliska konstföreningen, 1896.

Blandad kör

Han är uppstånden (1933, publ. med titeln Påskhymn i Musiktidningen 1900), 1900.
O du saliga. Stockholm, 1933.
Vi prisa dig. Stockholm, 1933.

Manskör

Älska ditt land (D. Fallström). Stockholm, 1907.
Bort! (G. Nyblom). Stockholm, 1886.
Carina (K.A. Melin). Stockholm, 1902.
Det finns en gosse och han är min (A. T. Gellerstedt). Stockholm, 1886.
Dryckesvisa (C.R. Nyblom). Stockholm, 1886.
Guld och gröna skogar (Tor Hedberg). Stockholm, 1902.
Herkules (A. Törnblom). Stockholm, 1899.
Hvad liknar du, fagra flicka? (D. Klockhoff). Stockholm, 1886.
Hvita rosor för manskör. Partitur + 4 stämmor; dansk text, København: Wilhelm Hansen, u.å.
I vårens tid (efter F.M. von Bodenstedt). Stockholm, 1886.
Klinga vallalur (E. N. Söderberg). Stockholm, 1907.
Kommer du ej snart (L. Sandell-Berg). Stockholm, 1893.
Min vilotimma ljuder (F. M. Franzén; sv. Ps. 444 i 1937 års psalmbok), begravningsmotett. Stockholm, 1915.
Motett ("Du som härligt ställde", J. O. Wallin). Stockholm: Gehrman, 1908.
På minnesdagen (H. Edgren). Stockholm, 1886.
På vakt (K. A. Melin). Stockholm, 1907.
Pilgrimerna. Stockholm, 1886.
Saga på kämpens hög (Z. Topelius). Stockholm, 1889.
Salige äro de döde, begravningsmotett. Stockholm, 1915.
Sten Sture, med barytonsolo (E. Bäckström). Stockholm: Gehrmans, 1889.
Stenbocks gossar (D. Fallström). Stockholm, 1905.
Styrbjörn Starke (K.G. Ossian-Nilsson). Stockholm, 1913.
Sverges fana. Stockholm, 1923.
Tre lustiga riddare for mandskor a cappella. København: Wilhelm Hansen, u.å.
Var svensk ("Klippans son"). Stockholm, 1886.
Vårluft (Z. Topelius). Stockholm, 1907.
Viola (G.L. Östergren). Stockholm, 1904.

En röst med piano

Aftonstämning (Daniel Fallström). Stockholm 1893 (Gehrmans, nyutgåva 1967). [Även för orkester, arrangemang John Fernström u.å., respektive Stig Rybrant, 1966, otryckt.]
Aprilvisa (H.A. Ring). Stockholm, 1894.
Fyra sånger för basbaryton. 1. Behagen (J.L. Runeberg), 2. Drömlif (G.L. Östergren), 3. "När stjärnehären blänker" (C.D. af Wirsén), 4. "Ein Blick des Augs hat mich erfreut" (F.M. von Bodenstedt). Stockholm/København: Julius Bagge, Wilhelm Hansen; Gehrmans (1942?), 1885.
Fyra sånger (till Arvid). 1. Sången (J. Tegengren), 2. Lindagulls krona (B. Gripenberg), 3. O tala ej (O. Benzow), 4. Lyckan (K.-E. Forsslund). København/ Stockholm: Nordiska musikförlaget u.å.
De möttes i sin ungdoms vår (efter T. Moore). København, u.å.
Der wunder Ritter (H. Heine). København, u.å.
Du spörger, hvem hun ligner (Bergsöe). København: Wilhelm Hansen, u.å.
En dröm är lifvet (K. A. Melin). Stockholm, 1899.
Ett har jag begärt av Herran (E. Evers), med orgel eller piano. Stockholm, 1924.
Fågelsång (G. E. Schött). Stockholm, 1894.
Fjerran på enslig stig (D. Dallström). Stockholm, 1888.
Flyg ej undan! (J. L. Runeberg). Stockholm: Julius Bagge, 1888.
Flyg, fjäril (T. Lindh). Stockholm, 1894.
Fyll till randen! (T. Lindh). Stockholm, 1895.
Hvad mig till dig så mäktigt drog (M. Bern). København, Wilhelm Hansen, 1888.
Hvita rosor (K.A. Melin). København & Leipzig: Wilhelm Hansen, 1894. [1894, även för orkester, arrangemang: S. Waldimir 1947, otryckt.]
Kamrat (D. Klockhoff), Stockholm, 1893.
Körling-album. 1. Sångarkonst, 2. Aprilvisa, 3. Gud vet det, hvar han vankar, 4. Fågelsång, 5. Slumra, bölja blå, 6. Fröjd och qval, 7. Din bild; Fjerran på enslig stig, 8. "Vackra lilla flicka", 9. Snart synker Solen. Stockholm, 1894.
Midsommar (E. Fredin). Stockholm: Carl Gehrman, 1895.
Sagorna (E. Bäckström). Stockholm, 1883.
Sångarkonst (M. Sterner). Stockholm, 1894.
Sjömansflickan (T. Lindh). Stockholm, 1894.
Slöja av rödan sky vill jag ha. I Svensk sång, årg. 1. Stockholm, 1900.
Slumra, bölja blå (G.L. Östergren). Stockholm, 1888.
Snart synker solen (Bergsöe). Stockholm: Gehrmans, 1894; 1912.
Thu nicht so spröde, schönes Kind [Du fagra barn, så hård ej var] (F. M. von Bodenstedt). København: Wilhelm Hansen, 1888.
Tre dikter af T. Lindh. 1. Fröjd och qval, 2. Hvi dröjer du?, 3. Din bild. Stockholm, 1883.
Tre nya sånger. 1. Den heliga natten (C. D. af Wirsén), 2. En dag har gått (O. Levertin), 3. En speleman (K.-E. Forsslund. Även för orkester, arr J Fernström u.å. resp L Hedwall 1966, otr). Stockholm: Abr. Lundquist, 1898.
Tre sånger till ord af D. Klockhoff. 1. Vackra lilla flicka, 2. Gud vet det, hvar han vanka, 3. När våren står i blom. Stockholm: Carl Gehrman, 1883.
Trädgårdsmästaren (efter Mörike). Stockholm, 1890.
Två sånger, John Forsell tillägnade (H. Nyblom). 1. O du, som torkar sorgens tår, 2. Hjaertesuk. Stockholm, 1930.
Två sånger till dikter av K. Hamsun. 1. Efter avskeden, 2. Alle borte. Stockholm, u.å.
Våga, vinn!. Stockholm, 1899.


Vogt på dit Øje (H. Drachmann). København: Wilhelm Hansen, 1888.


Verk av August Körling

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 39