Ludvig Norman (1831−1885)

Chörer och Qvartetter för Mansröster

opus 23

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1, 2: "1852"; 5: "St. d. 7 Mai 1864"
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: 1: E. v. Quanten; 2: [?] J.L. Runeberg, 3. ?; 4: ?; 5: Ernst Wallmark; 6: ?
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

"Eolstoner": i "Sångarförbundet, samling fyrstämmiga sånger för mansröster", del 3, Abr. Hirschs förlag, Sthlm. 1936 + Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785
"Ej med klagan": i "100 svenska sånger för mansröster", del 1, Stockholm, Abr. Hirschs förlag, 1873 + Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 23; endast nr 5 och 6 i autograf, samt "Eolstoner" utan text. (Även mikrofilmen av denna kapsel ger samma resultat.) Ingenstans framgår vilka sångerna 1-4 skulle vara, men Julius Bagge anger i sin förteckning över Normans tonverk att "Ej med klagan" och "Eolstoner" ingår. Ordningsföljden dock ej angiven!
    Hos Stiftelsen Musikkulturens främjande finns autografer till nr I och II, vilka nummer de har på ett ark (MMS 1054)

Beskrivning av verket

1.[?] Eolstoner: A-dur 3/4, 40 takter [enl. Hirschs utgåva]
2. "Rastlöst jagar stormen": Allegro con brio a-moll 4/4 (C), 12 takter
2. [?] "Ur Molnets broder" ["Ej med klagan"]: Andante con moto Ass-dur 4/4 (C), 32 takter [enl. Hirschs utgåva]
3.
4.
5. Vid minnesfesten öfver Shakespeare i sällskapet N.N., I: Andante con moto g-moll 3/4, 34 takter (Qvartett)
6. II: Allegro molto maestoso Ess-dur 4/4 (C), 35 takter (Chor)


Verkkommentar

Nr. 5 och 6 fick Norman ju användning för i sin Shakespearekantat opus 33, där de ingår som nr 3 och 5.

Sången "Ej med klagan" finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Eolstoner

Kommen åter, kommen sakta
kom med stilla milda englar från mitt hjertas första oskuldsvår.
Lätta andar, blida väsen,
skära toner kommen åter,
än mitt hjerta stundom er förstår.
Kommen glada när i ljusa morgonglansen,
daggen skimrar, blomman vaknad står kommen åter
kommen vänligt när i qvällen viken skimrar,
bleka rosor aftonrodnan sår. 

2. Chör "Rastlöst jagar stormen."

Rastlöst jagar stormen i nattens bo,
evigt klagar hjertat sin flydda ro.
Glädjen, friden, hur den hvilar,
Tiden, tiden, fjerran ilar
bort med hopp och tro. 

5. Vid minnesfesten öfver Shakespeare i sällskapet N.N.

I

Hans vagga i det tysta stod
långt bort från verldens prakt.
Men diktens syskon-englar små
der höllo troget vakt.
Enhvar af dem sin gärd bar fram
af stort, af ljust, af godt,
Derför en gång till handling väckt
han kunde segra blott.
En honom rika hjertat gaf
med känslans varma glöd.
En honom lärde kraftens språk
att tolka lif och död
En smyckade hans lockars gull
med ärans lagerkrans,
En kring hans panna glorian gjöt
af en odödlig glans.

6.

II

O! Hell Dig örn ifrån Albions ö
Du väldige sångarande,
din sång och ditt minne
de skola ej dö,
de gå öfver alla lande.

En ljusets tolk af verldens folk
skall du prisas till sednaste tider,
som Guds prophet du till jorden kom,
ditt värf du fyllde och vände om
till diktens tempel omsider.

Derofvan molnen du herrlige bor,
der diktar du orden till englarnas Chor
hvars klang öfver verlden sig sprider.