Jacob Nyvall (1894−1961)

Skriv ut

Jacob Nyvall föddes 23 juli 1894 i Nybro, Madesjö socken och avled 1 juli 1961 i Stockholm. Organist-, musiklärare- och kyrkosångarexamen vid Musikkonservatoriet i Stockholm och studier i komposition och kontrapunkt för Ernst Ellberg och Andreas Hallén. Från 1920 fram till pensionen 1959 organist i Solna kyrka och sånglärare vid Solna folkskolor. Nyvall skrev främst musik för kyrkligt bruk: solosånger, körsånger och orgelmusik. Han var även musikskribent.

Liv

Jacob Nyvall föddes den 23 juli 1894 i Nybro, Madesjö socken. Sina första musikaliska erfarenheter fick han inom Svenska Missionsförbundet. Efter en lägre organistexamen 1911 för domkyrkoorganisten i Kalmar ledde studier vid Musikkonservatoriet i Stockholm till organistexamen 1915 samt kyrkosångar- och musiklärarexamen 1919. Han studerade där även kontrapunkt för Ernst Ellberg samt komposition och instrumentation för Andreas Hallén.

Från 1920 fram till pensionen 1959 var Nyvall organist i Solna kyrka (ordinarie först 1932) och sånglärare vid Solna folkskolor. Han tilldelades 1960 Patriotiska sällskapets medalj i guld. Otaliga tidningsreferat vittnar om en stor mängd förrättningar i kyrkan, vid vilka Nyvall ofta själv sjöng solo. Bland större tillfällen, till vilka han även skrev musik, märks dopen av prinsessorna Birgitta och Christina, liksom firandet av Gustav V:s 80-årsdag.

Nyvall var en flitig skribent. I Sångarbladet, utgivet av Svenska Missionsförbundets sångarförbund, recenserade han under flera decennier nyutkomna noter. Han tillhörde redaktionen för Kyrkosångsförbundet och Svenskt gudstjänstliv och skrev periodvis recensioner i Svenska Morgonbladet.

Efter en tids sjukdom avled Nyvall den 1 juli 1961 på Mörby lasarett.

Musikalisk produktion

Nyvall skrev främst vokal- och orgelmusik för kyrkligt bruk. Hans första sånger utkom 1912 och sammanlagt trycktes ett 40-tal solosånger. Flitigt sjungna var länge ”Davids 23:e psalm” (1929), ”Så älskade Gud världen” (1931) och ”Ett verktyg i Herrens hand” (1937). Vid sidan av de andliga sångerna finns de med andra teman, som naturlyrik i ”Vårlåt” (1918) och ”I knoppningstider” (1928), hembygdsromantik i ”Ålänningens sång” (1920) och ”Haga” (1929) samt patriotism i ”Vår Fana” (1929) och ”Sång till Sverige” (1929).

Bland de 30-talet utgivna körsångerna finns verk i motettstil liksom enklare hymner. För speciella högtidstillfällen skrev Nyvall kantater för kör, solister och instrument, allt ifrån återöppnandet av Solna kyrka 1928 till jubileet för De ungas förbund (1952) − med en oerhört ålderstigen text.

För eget bruk komponerade Nyvall åtskilliga preludier och koralbearbetningar för orgel. Några utkom i tryck, till exempel koralpartitorna ”Jesus är min hägnad” (1939) och ”Vår blick mot helga berget går” (1940). Bland det outgivna finns studietidens verk för stråkkvartett och –kvintett, liksom ungdomsårens stämningsstycken för piano.

Ett stort antal barnvisor och psalmmelodier ingår i Nyvalls produktion. Hans 23 barnvisor för svenska skolor och hem utkom 1925 och flera sånger publicerades senare i serien Lek och allvar, utgiven av Svenska Missionsförbundet. Samfundets Juniorsånger 1929 innehöll melodier av Nyvall, liksom Supplement till Svenska Missionsförbundets sångbok 1925 och Sånger och psalmer 1951. ”I Herrens barmhärtiga händer” (1950) finns kvar i Psalmer och Sånger (1987, nr 628). Några barnvisor ingick i den länge återutgivna Nu ska vi sjunga (1948), mest känd är kanske ”Det snöar, det snöar”.

Musikalisk stil

Nyvalls recensioner vittnar om ett stilistiskt ideal mellan alltför ”kärva” klanger hos mer modern samtida musik och en alltför enkel och banal stil i vissa andliga sånger. I en artikel i Sångarbladet (1943) om den andliga sången berättar Nyvall hur han med sina erfarenheter från både frikyrkan och Svenska kyrkan brottades med ”spänningen mellan sångernas subjektiva stämningsvärde och den konstnärligt-objektiva stilprincipen”. Hans vision för tonsättaren var att ”komma fram till den inre syntes, som innebär lösningen av problemet anda–stil”. I en debatt kring barnsång 1948 pläderade Nyvall fortfarande för ”det naturliga” i form av enkla melodier i harmonisk dräkt. Om senromantiken var startpunkten för hans tidiga komponerande pekar flera senare sånger längre bakåt, mot 1800-talets romantiskt-klassicistiska stil som den långt in på 1900-talet levde vidare inom frikyrkan. Flera solosånger för bruk inom kyrkan har en mer ”objektiv” karaktär med avskalad harmonisk dräkt och korta, koralartade fraser avslutade med kadenser.

Orgel- och delar av körmusiken är linjemässigt uppbyggd med självständiga stämmor och ett stort inslag av kontrapunkt i form av imitationer, kanon och fugor. I orgelverken finns så ett visst inflytande från nysaklighetens ideal och barockmusikens former. Men även här är den harmoniska samklangen kännetecknande: efter ”kärva” dissonanser letar man förgäves i Nyvalls musik.

Hans Bernskiöld © 2016

Bibliografi

Anonym: ”Jacob Nyvall död”, Sångarbladet, 1961, nr 4, s. 8.
”’Barnmusik mästarprov’”. Sign. F., Dagens Nyheter, 30/11 1948.
Bengtsson, Ingemar: ”Vem komponerar nya barnvisor?”, i: Svenska Dagbladet, 30/11 1948.
Bernskiöld, Hans: Sjung, av hjärtat sjung. Församlingssång och musikliv i Svenska Missionsförbundet fram till 1950-talet, diss., Göteborg: Förlagshuset Gothia, 1986. [Om Nyvall särskilt s. 151f.]
Englund, David: ”Från romantik till nysaklighet – ett intressant skede i svensk orgelmusik”, Orgelforum, 2005, s. 116−120.
Hägg, Torsten: [Citat ur recension av Nyvall-konsert i Jönköping, publicerad i Jönköpingsposten], Sångarbladet, 1943, nr 4, s. 8.
Malmberg, Helge: ”Jacob Nyvall”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 3, Stockholm: Sohlman, 1950; rev. i 2 uppl., vol. 4, Stockholm: Sohlman, 1977.
Nyström, Bruno: ”Jacob Nyvall”, Sångarbladet, 1943, nr 5, s. 5-6.
−−−: ”Jacob Nyvall 50 år”, Sångarbladet, 1944, nr 7, s. 2.
Nyvall, Jacob: ”Några tankar om den andliga sången”, Sångarbladet, 1943, nr 5, s. 1−3.
−−−: [Recensioner i Sångarbladet från början av 1930-talet till slutet av 1950-talet.] Citat ur Sångarbladet, 1943, nr 4, s. 5.
Sanner, Viktor Hugo: ”Jacob Nyvall 60 år”, Sångarbladet, 1954, nr 6, s. 3.

Verköversikt

Orgelverk, solosånger, kantater, körverk, psalmelodier och barnvisor.

Samlade verk

Solosånger
Sånger för en röst med piano, 1912. 1. Hvad månne de vänta på? (Z. Topelius), 2. Sångens tröst (”Milda sång, du hjärtats tröstarinna”, N. Söderberg).
Vårlåt (”Göken på ängarna gal i sena natten”, E.A. Karlfeldt), Sång och piano, 1918.
Julsång (”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt”, Z. Topelius). Till Barndomshemmets minne. Sång och piano, [1916-20]
Rosen i hagen (”Gossen såg en liten ros”, efter J.W. von Goethe). En liten visa för en röst med piano, u.å. [1916-20].
Ålänningens sång (”Landet med tusende öar och skär”, J. Grandell). En röst eller unison kör med piano [1920].
Lovsång (”O, om jag tusen tungor hade”, J. Mentzer). Sång och piano, [1921-25] (komp. mars 1922).
Önskan (”O, att få gå ensam, snöig stig”, J. Oterdahl). Sång och piano, 1922.
En kyrkklocka ringer där solen går ned (A. Österling). Röst med piano och obl. violin ad. lib. 1923 (komp. hösten 1922).
Lyckan kommer, lyckan går (J. Boman), 1925.
I knoppningstiden, En vårvisa (”Och vårljumt skiner solen”, O. Hansson), 1928.
Vingar (”Vingar, vingar, giv mig vingar”, V. Modin). Sång och piano, 1928 (komp. 27/11 1927).
Haga (”Svept i vårens skymning, tysta vackra Haga”, D. Fallström). Sång och piano med obl. violin (ad. lib.), 1929 (komp. 17/3 1924).
Barndomsjul (”Det strålar i öster en stjärna så klar”, E. Mark). Sång och piano, [1929].
Bön (”Giv mig en säker och bergfast grund”, R. Tomson). Sång och piano, 1929.
Davids 23:e psalm (”Herren är min herde”). Sång med orgel eller piano, [1929]. För bl.kör i notbilaga till Sångarbladet sid 6 1929.
Davids 108:de psalm (”Mitt hjärta är frimodigt”). Sång med piano, 1929.
Vid Betlehem (”Det skimrar av ljus över Betlehems ängar”, A. Thomander). Julsång. Sång och piano, 1929. Även i De ungas kör 1933.
Vår svenska fana (”Se vår flagga hur den svajar stolt”, R. Bergman). En röst eller unison kör med piano, [1929] (komp. 1929).
Credo (”Det var livet som slog likt en rovlysten örn”, G. Petersén). Sång och piano, 1929 (Komp. 22/1 1929).
Pilgrimslängtan (”Långt bortom de tindrande stjärnornas rad”, O.W. Genander). Sång och piano, 1930 (komp. 1914).
Lovsång (”Pris ske dig, Herre och Konung”, L. Sandell). Sång och piano, 1931.
Så älskade Gud världen, sång och piano, 1931 (Komp. 25/5 1931.).
Den frommes längtan. (”Huru ljuvliga äro icke dina boningar”, Psalt. 84:1-4). Sång och piano, 1936.
En högtidssång (”Dig vare pris, o Gud, som helig tronar”, J. Nyvall), 1936.
Ett verktyg i Herrens hand (”Låt mig bli en pil på din båge”, E. Liedgren). Sång med piano (orgel ad. lib.), 1937 (komp. 23/6 1937).
Till sist (”Det är det enda vi vet visst”, H. Caspari). Sång och piano, 1937 (komp. 24/4 1937).
En dunkel örtagård jag vet (E. Liedgren). Sång och piano eller orgel, 1939.
En botpsalm (”Var dag som du skänker”, R. Tomson). Sång och piano, 1940 (komp. 1939).
Vi bygger landet (K. Fredriksson). Solo eller unison kör, 1940.
Hosianna (”Görer portarna höga”, G. Fröding). Sång och piano eller orgel, 1944 (komp. 1942).
Vem är du, Herre? (Th. Bäckman). Sång och piano, 1944.
Adventets konung. (”När adventets konung drar in i vår mitt”, Nils Bolander). Sång och piano, 1947 (komp. 1945).
Herrens krig (”Det kriget får aldrig stanna”, N. Bolander). Solo eller unison kör med piano eller orgel, 1947 (komp. 1946). Även i Sånger och psalmer 1951 nr 644.
Själen skall blomma (”Själen skall blomma i Herrens vård”, M. Martling). Sång och piano, 1947.
En tempelsång (”Kom låt oss Herren lova”, P. Nilsson), 1951.
Fyra sånger till texter av Lina Sandell, 1950. 1. Löftets stjärnor (”Så länge det är dag, jag kan ej se”), 2. Jag kastar det allt på Jesus, 3. Herrens nåd är var morgon ny, 4. Loven Herren ”Ljus och mörker love Herren”).
Fyra Bibelsånger. Texterna sammanställda av V. Wester Wåhlström, 1952. 1. Den barmhärtige samariten (”Rövare manna till marken slog”), Luk. 10:30-35), 2. Den förlorade sonens fader (”Där hemma väntar far”, Luk. 15-11-24), 3. Vinna – förlora (”Vinner du, förlorar du”, Matt. 16:26), 4. Den av sig själv växande säden (”En man sår säd i jorden”, Mark. 4:26-29).
I Herrens barmhärtiga händer (O. Lövgren). Sång med orgel eller piano, 1956 (Komp. 1950). Äv. i Sånger och Psalmer 1951 nr 45).
I Jesu namn (”Låt oss i Jesu namn”, P. Nilsson). I: Vi sjunger julens sånger nr 10, 1956.
Jul därhemma (”Marken står vit och frusen”, Å. Lind). I: Vi sjunger julens sånger nr 4, 1956.
En tröstesång (”Kristus vandrar bland oss än”, A. Frostenson). Sång och piano, 1961.

Kör
Sång till Sverige (”Aldrig vilja vi dig svika”, A. Thomander). I: Sånger för mansröster utg. Av Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande (nr. 42 sid 8), 1929.
Julsång (”När klart i signad juletid”, J. Nyvall). I: De ungas kör, 1933.
Lovsång (”Dig kläd i helighetens skrud”, J.O. Wallin), 1933.
När blommorna knoppas om våren (”Gud signe de kära barn”, Z. Topelius). I: De ungas kör 1933 nr 26. Även i Lek och allvar nr 21 (1947).
Stilla stunder (Stilla stunder, Ro och vila”, K. Bohman). I: De ungas kör 1933 nr 8.
Tio hymner till texter ur Den Heliga skrift, för blandad kör, 1935. 1. Så länge jag teg (Psalt. 32:3-5), 2. De som bida efter Herren (Psalt. 40:31), 3. Allenast hos Gud har min själ sin ro (Psalt. 62:2), 4. Helig, helig, helig (Upp. 4:8), 5. Bliv kvar hos oss ty det lider (Luk. 24:29), 6. Allt kött är såsom gräs (Psalt 40:6-8), 7. Kommen till mig (Luk. 11: 28-29), 8. Den som törstar, han komme (Upp. 22:17), 9. Vem har jag i himlen (Psalt 73:25-26), 10. Se jag står för dörren (Upp. 3:20).
Gå till Golgata (”Gå till Golgata, mitt hjärta”, A. Thomander). Blandad kör, [1931-35]-
Herren Konungen (”Jag hörde likasom röster av en stor skara”, Upp. 19:6). Högtidshymn för blandad kör och orgel (eller piano), 1941.
Hymn på tacksägelsedagen (Sv.Ps 13:2,4). Trestämmig kör, 1941.
Låten barnen komma till mig (Matt. 10:14-15). Blandad kör, 1942.
Herre, till vem skulle vi gå? (Joh. 6:68) Blandad kör, 1947 (komp. 14/6 1947).
Vackra, ljusa längtans land (N. Nilsson). Sånger för blandade röster nr 63, 1948.
Gott majeregn giv (L. Wivallius). Blandad kör, 1952.
Visa (”Låt oss stanna i den sommarlena västan”, K. Hed). Blandad kör. Sånger för blandade röster 88, 1952.
Svanen (”Från molnets purpurklädda rand”, J.L. Runeberg). För blandad kör à cappella, 1954.
Nu vintern är förgången (anonym). Trestämmig dam- eller gosskör med piano, 1957 (komp. 1954).
Lova Herren, min själ. (Psalt. 103:2). Blandad kör, 1953. I: Musikbilaga till Sångarbladet 1953 nr 9.
En gökvisa (K.-E. Forsslund). 3-stämmig damkör och piano. U.å.
O du lummiga lund (Z. Topelius). Trestämmig damkör och piano. U.å.
Påskhymn (”Vak upp, ty natten är förbi”). I: Musikfesten i Göteborg 1957 (komp. 1932).

Kantater
Kantat vid återöppnandet av Solna kyrka (december 1928) för två soloröster, blandad kör och orgel (K. Ekman), 1928 (komp. 13/6-20/8 1928).
Kantat för blandad kör, damkör, solo för sopran och baryton med orgel och piano (D. Melchersson), 1930.
Kärlekens lov (”Om jag talade med människors och änglars tungor”, 1 Kor. 13). Barytonsolo, kör och orgel med stråkar ad. lib, 1947.
Kantat (P. Boreman). I: Samefolkets egen tidning (1949 nr 3), 1949.
Kantat vid de ungas förbunds femtioårsjubileum 1902-1952 (H. Nordesson). Sopran- och barytonsolo, bl.kör, talkör, stråkar, orgel och piano, 1952.
Om Solna, vår stad, med tonsatt Solnabildsvit (C. Nathanael Hedlund), 1959.

Orgel
Din klara sol går åter upp, Hela världen fröjdes Herran, Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder, Skåder, skåder nu här alle, vi tacka Dig, o Jesu god. I: 40 nya koralförspel, 1928.
Jesus är min hägnad. Koralpartita för orgel, 1939. Innehåller även Till härlighetens land, [koralbearbetning i en sats].
Vad kan dock min själ förnöja. Koralpartita för orgel, [1939].
Vår blick mot helga berget går. Variationer och fuga över en koral av Otto Olsson, 1940 (komp. juni-juli 1939).
Kärlek av höjden. Variationer, fughetta och koral för orgel, 1943.
Himmelriket är nära. I: Himmelriket är nära: orgelbetraktelser över Gustaf Nordqvists koral till Sv. Ps. nr 84, 1949.
Toccata och fuga, c moll, 1954.

Verk för blåsare
Jesus från Nasaret går här fram. Koralpartita. I: Musik för blåsare, militärkårsbesättning, 1962.

Barnvisor
23 barnvisor för svenska skolor och hem. Komponerade och enkelt arrangerade för piano eller orgel, 1925.
I Lek och allvar nr 12 (1936): Blåsipporna (”Nu skynda små trippande fötter”, E. Sefastsson), Lägersång (”Det susar i lunden”, K. Svensson), Säg, liten, vill du veta (A. Egman), Trädgårdsmästaren (”Bänken rak med snörgarn”, Z. Topelius), Vaggvisa (”Ute blåser sommarvind”, S. Hedborn); nr 13 (1937): Julsång (”När Jesusbarnet låg en gång”, J. Oterdahl), Blåbärsplockning i skogen (”Och här ska vi plocka och niga och bocka”, H. Lagerlöf), I snöfall. ”Det snöar, det snöar och flingorna falla”, H. Lagerlöf), Guds öga (”På häga himlen tindra”, okänd); nr 14 (1938): Fågelparet (”Upp till björkens höga topp”, ?), Skogskonsert (”I dag konsert vi höra få”, ); nr 19 (1943): Där bor en liten flicka (”Där bor en liten flicka långt bort i skog”), Jon Blund (”Jon Blund den lille med paraplyen”), Kom hör min vackra visa (Z. Topelius); nr 21 (1945): Julottefärd (”Far tar tömmen, Pålle travar”, N. Wiberg), Kungens vaktparad (”Vi tågar över backen”, S. Hedberg), Nyårsbön (”Tack, gode Gud, att du vill taga”, N. Wiberg); 22 (1946): Bön till barnet i krubban (S. Svensk), Slänggungan (”Vi är så många ungar”, Å. Lind), Barnets ängel (”Milt vakar barnets ängel”, J. Nilsson); 25 (1949): Olles nya hatt (”Per Anders å ja’ var ute en da’”, K. Bohman).
I Nu ska vi sjunga 1948: Kossorna på bete. (”Kossorna på bete gå uti gröna hagen”, K. Bohman), I snöfall (”Det snöar, det snöar och flingorna falla”, H. Lagerlöf), Rosendröm (”Rosen, rosen, rosendröm”, A. Österling).

Psalmmelodier
Credo-psalm enligt Apostolicum. Menighetssång med orgel, 1941.
Juniorsånger, 1929: Glatt framåt (s. 5), Vid Jesu barm (s. 9), Stäm upp ditt hjärtas morgonsång (s. 15), Ungdomstro (s. 19), Dig Herre är given all makt (s. 27), Min ungdoms vår (s. 29).
Musikbilaga till Ungdomsvännen, 1929. Sjung, när arla morgontimma (nr 3), Upp kamrater! Upp till helig strid (nr. 4).
Supplement till Svenska Missionsförbundets sångbok, 1925. 17 Naturens bok med öppna blad (17), Du Israels helige (415), Det är så ljuvt att i syskonringen (495), O käre Fader, oss välsigna (514), Samla oss Jesus nu i ditt namn (535), Vårt fosterland, vårt land i nord (711).
Sånger och Psalmer, 1951. Du Israels helige, stort är ditt namn (19), I Herrens barmhärtiga händer (45, äv. solosång), Just som jag är, ej med ett strå (211), Se, jag sträcker tomma händer (216), Använd de tillfällen Herren dig giver (544), Frälsningens budskap bland människor ljuder (583), Ungdomstro är guld som glimmar (666, utg. 1929), även till Sveriges barn kring Jesu fana (629), Det kriget får aldrig stanna (644, äv. solosång), Han kommer på himmelens skyar (759).

Autografer
Utöver de tryckta verken finns i Musik- och teaterbibliotekets arkiv ett större antal verk i manuskript. En förteckning över dessa är upprättad 1989 av Anna-Lena Holm.Verk av Jacob Nyvall

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade