August Söderman (1832−1876)

Bröllopet på Ulfåsa (Brölloppet på Ulfåsa)

Skriv ut
 • Tillkomstår: 1865
 • Verktyp: Skådespelsmusik
 • Textförfattare: Frans Hedberg (1828-1908)
 • Dedikation: (Frans Hedbergs dedikation: "Fru Elise Hwasser, Sigrid den fagras snillrika och älskliga framställarinna, tillegnas detta arbete, till hvars framgång hon så rikligt bidragit,
  Vördnadsfullt och tacksamt af Författaren.")
 • Uruppförande: "Kgl. Stora Theatern första gången d. 1 April 1865" (enligt Hedbergs libretto). Medverkande: Georg Dahlquist (Birger Jarl), Fru Swartz (Metchild/Mechthild), Axel Elmlund (Bengt lagman), Gustav Kinmanson (Härved Boson), Mlle Sandberg (Magnild), N. W. Almöf (Knut), Mlle Bock (Ingrid), Elise Hwasser ([som Hedberg dedicerade sin text till] Sigrid), Robert Broman (Botvid), Hr Hanson (Kol Tynneson), Elev. Hr Callmén (Sune), Hr Svensson (Björn), Mlle Dahlquist (Inga) samt drygt 100 statister bl a ur kören och baletten (enligt Freunds C1-uppsats, 1985)
 • Speltid: Ca. 120-180 min
 • Detaljerad speltid: Ca 180 min [inkl pauser] enligt Kongl. Theatrarnes annons "i dag Lördag den 1 April 1865" [Stora Theatern].
  88' enligt sändning i SR P1 den 26 juli 1992
  (Enligt flera anteckningar i stämmaterialet: Akt I 45', Akt II 20', Akt III 30', uppgift om Akt IV saknas)

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.1*.0 / timp / str
(picc, bass tbn)
1 hn och 1 trp "På Theatern; Efter No 4. Bröllopslek och Dans"

Soloröster/kör

[Samtliga partier är talroller; Inga har dock en egen visa i sopranläge. Även blandad kör förekommer.]

Birger Jarl, till Bjellbo (Bjälbo)
Metchild/Mechthild, hans gemål
Bengt Lagman, hans broder
Härved Boson, jarlens höfvitsman
Magnhild, hans hustru, jarlens syster
Knut Algotson, riddare
Ingrid, hans hustru
Sigrid, deras dotter
Botvid, prior i Wreta
Kol Tynneson, Bengts stallare
Sune, Bengts skrifvare
Björn, Knuts gamle väpnare
Inga, hans dotter

Riddare, Tärnor, Småsvenner, Knecktar [sic], Allmoge

Blandad kör (S.A.T.B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Visa (Ingas visa): Abr. Lundquist, Abr. L. 4993 (med pianoackompanjemang)
Bröllopsmarsch: Elkan & Schildknecht, E.S. 287 (klaverutdrag)
Bröllopslek: Elkan & Schildknecht, E. & S. 1223 (klaverutdrag)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna orkesterstämmor ("Basso", nämner ej vc, men såväl vc som db finns angivna i partituret) liksom "Anförarparti" finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Teatern, Operetter B 28

Litteraturhänvisning

Bröllopet på Ulfåsa. Skådespel i fyra akter. Svenskt original af F. Hedberg. Uppfördt på Kgl. Stora Theatern första gången d. 1 April 1865. Albert Bonniers Förlag (Högbergska boktryckeriet, Stockholm) 1865
Freund, Susanna: Om Bröllopet på Ulfåsa på Kungliga Teatern 1865, Stockholms universitet, Institutionen för teater och filmvetenskap, C1-uppsats 1985
Jeanson, GunnarAugust Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Handlingen föregår i Östergöthland, dels på Bjelbo [sic], dels på och omkring Ulfåsa. Tiden 1261.

Akt I
Daglig-stugan på Knut Algotsons gård, med väggar af timmer och tak med grofva tvärbjelkar. Till venster en med klumpiga sniderier utsirad trappa, ledande till ett öfver venstra långsidan utbyggdt loft, der en dörr vid tredje kulissen leder till Sigrids kammare. Utefter hela loftet loper ett alnshögt bröstvärn med samma sniderier som på trappan. Under loftet på venstra väggen ett fönster med små rutor. Till höger en stor spisel med en flammande brasa. I fonden utgångsdörr, som då den öppnas visar en förstugusvale, samt derutanför gården. Midt för spiseln ett stort bord; omkring bordet låga bänkar, samt midt för åskådaren en hogsätesstol med utskuren karm. Till höger, bortom spiseln, sidodörr. Vapen på väggarne.

Scen 1: Vid ridåns uppgång sitter Knut i högsätesstolen, hållande i handen ett gammalt svärd som han skurar. Ingrid till höger om honom på bänken, vid sin slända. Björn, skurande en gammal rostig hjelm, sitter vid nedersta bordsändan åt spiseln till, och Inga, också spinnande, bredvid honom. Sigrid sitter blyg, med nedslagna ögon, till venster om fadren, och framför henne ligger hennes slända obegagnad. Bengt, klädd som väpnare, står till venster om Sigrid, i orolig och afvaktande ställning, som väntade han ett svar.
Knut ser med förvånad och vredgad blick ömsom på Sigrid och Bengt [som har anhållit om Sigrids hand]. Knut stiger upp, går hastigt genom fonden. Knut, Ingrid, Sigrid, Bengt, Björn, Inga
Scen 2: Sigrid har torkat sina tårar och yttrar sig stolt och till det yttre lugn. Knut betraktar henne länge och lägger sedan sin hand på hennes hufvud, talar mera mildt. Hon tager från väggen en kanna. Sigrid och Inga gå genom fonden. De förre (utom Bengt)
Scen 3: Björn som hela tiden kämpat med en stigande förtrytelse, bryter ut mot Knut. Knut slår svärdet i bordet, söker sedan beherrska [sig]. Björn stiger upp, går mot fonden der han möter Sigrid och Inga (med ölet). Knut, Ingrid, Björn
Scen 4: Sigrid sätter ölet för fadern. Hon fattar Björns arm och för honom med halft våld åter fram till bordet. Hon fyller en bägare som Inga räckt henne, och sätter den framför Björn. Knut, glömsk af vreden, höjer bägarn. Knut och Björn de stöta bägarne tillsammans och dricka. De stöta bägarne tillsammans och dricka i botten. Knut och Björn gå genom fonden. De förre, Sigrid, Inga
Scen 5: Inga sätter sig att spinna. Ingrid fattar Sigrids hand och för henne fram på scenen. Sigrid lutar sig till Ingrid. Ingrid går till höger. Ingrid, Sigrid, Inga
Scen 6: Sigrid sätter sig tankfull vid sländan, spinnande några ögonblick tyst; derpå återtager hon modrens ord. Hon lutar hufvudet mot handen, och låter sländan stanna. Inga stiger upp från sitt arbete och går fram till henne. Sigrid, Inga [No. 1]
Scen 7: Björn kommer brådskande in. Inga går under det följande ut och in, och sätter fram en stor ölkanna och tvenne bägare på bordet. Sigrid går uppför trappan, skyndar in i sin kammare. Björn ser efter henne och vänder sig till Inga som inkommer. Inga går genom fonden. Björn i högra dörren. De förre, Björn (från fonden)
Scen 8: Ingrid klappar Björn vänligt på skuldran. Knut kommer med priorn från fonden. Ingrid går emot dem. De göra korstecknet, hvarpå priorn träder fram. Knut talar vekt om Sigrid och bjuder sedan priorn på öl, hastigt som ville han dölja sina känslor. Priorn dricker, de sätta sig vid bordet. Björn går till fönstret med hjelmen och sätter sig der på en bänk, sysslande med att skura den, i det han emellanåt ser utåt. Han rusar hastigt upp, går hastigt ut genom fonden. Björn, Ingrid, (sedan) Knut, Botvid
Scen 9: Man hör ljud af jagthorn på afstånd. Botvid, Knut, Ingrid [No. 2]
Scen 10: Sune stiger fram, bugande sig. Knut lyssnar med synbar tillfredsställelse. Sune skyndar ut. De förre, Björn, Sune och Inga (från fonden)
Scen 11: Ingrid går till höger. Hon kommer in med mantel och mössa med skinnbräm. Knut får hjelp att kläda sig. Inga vid fönstret, slår ihop händerna af häpnad när hon ser följet som närmar sig. De förre (utom Sune)
Scen 12: Kol Tynneson från fonden, afmätt och högtidligt i det han stannar tre steg från fonden, går genom dörren. I detta ögonblick lagman Bengt inträder från fonden, företrädd af fyra småsvenner, och efterföljd af lika många väpnare; han är rikt och präktigt klädd, går fram midt i stugan, bugar sig höfviskt men stolt för Knut och Ingrid. Ingrid som oafvändt betraktat Bengt, sakta och häpet i det hon rycker Knut i armen. Knut följer Ingrids blick, och talar med samma häpnad i det han betraktar Bengt. Knut korsar sig, stiger upp och går honom närmare, ser honom skarpt i ögat. Ingrid skyndar fram till Bengt. Knut är alldeles handfallen. Bengt sträcker fram handen och begär att Knut välsignar honom och Sigrid. Knut blir upprörd. Bengt fattar hans hand och för honom ned på scenen. Bengt tager från sitt bröst ett pergament. Det är från jarlen. Knut (beherrskar sig), erkänner att han ej kan läsa. Ingrid som talat till Bengt, ber Inga säga till Ingrid att hon komma må. Inga går uppför trappan till Sigrids kammare. Botvid har under tiden läst tyst för Knut, nere vid avantscenen. Knut fattar Bengts hand, frågar efter Sigrid. Ingrid visar uppåt loftet. De förre, Kol Tynneson, (derpå) Bengt, Sune, Väpnare, Svenner
Scen 13: Sigrid kommer hastigt, tvekande och upprörd från sin kammare. Hon ser nedåt, der Bengt, Knut och Ingrid stå hand i hand, blickande upp till henne leende och glada. Sigrid skyndar ned och kastar sig i modrens armar. Knut lösgör henne mildt ur modrens armar, och för henne till Bengt. Bengt omfamnar Sigrid. Inga undrar smekande till Björn när deras tur kommer, Björn svarar halft sträft, halft skämtande. Bengt vänder sig till sina män. Björn svänger sin mössa. De förre, Sigrid, Inga
Ridån faller under svenners och väpnares lefverop.


Akt II
Riddarsalen på Ulfåsa, med stora hvalfdörrar i fonden, ledande ut till en terrass bortom hvilken man ser sjön Boren och den motsatta stranden. Till höger, nära fonden, ett högt fönster med målade rutor. Till venster, nära avantscenen, en sidodörr.
På väggarne rustningar och vapen. Kring väggarne bänkar, och till venster ett tungt bord med dryckeskärl och pokaler, samt omgifvet af högkarmade stolar. Vapen och pelare äro omvirade med blommor, och allt bär ett festligt utseende.

Vid ridåns uppgång står Kol midt på scenen, utdelande befallningar åt svennerna, som ordna dryckeskärlen på bordet, och sedan flytta det intill väggen, nedom dörren. Sune står vid det uppslagna fönstret och blickar tankfull utåt.
Scen 1: Kol Tynneson, Sune, Svenner. Svennerna gå ut.
Scen 2: Kol går till Sune och slår honom på axeln. Sune pekar utåt. Man hör klockringning på afstånd. Kol går genom fonden.
Scen 3: Ifrån Kols utgång höres utifrån en bröllopsmarsch, först på långt afstånd, sedan under det följande allt närmare. Vid scenens slut intages terrassens sidor af högtidsklädd allmoge af båda könen, som nyfiket skådar utåt till höger. Sune går till fönstret och ser utåt. Hastigt förfärad. Han skyndar ut genom sidodörren, sedan han först genom fonden kastat en blick utåt på det annalkande brölloppståget [sic]. Sune, Folk
No 3. Bröllopsmarsch [instrumental]: Allegro F-dur 2/4 [se separat registrering av denna marsch]; [No. 3 1/2]
Scen 4: Marschen har under det föregående kommit allt närmare, och brölloppståget inkommer nu från fonden i följande ordning: 1:o Tvenne brudriddare i mångfärgade kåpor med blomsterstafvar i händerna, och höga mössor; 2:o åtta musikanter blåsande i pipor och horn, samt efter dem en narr slående på trumma; 3:o fyra chorgossar, svängande sina rökelsekärl; 4:o åter en brudriddare, klädd som de föregående; 5:o Svenner och väpnare, två och två, samt derpå tärnor två och två; 6:o ytterligare fyra chorgossar med rökelsekärl; efter dem Botvid i full ornat, företrädd af tvenne munkar, bärande hostian och monstransen; 7:o åter en brudriddare, och 8:o brud och brudgum hand i hand, under en pell, uppburen af fyra riddare; brudens släp uppbäres af Inga och ännu en tärna, klädda i hvitt, samt brudgummens vapen af en rustning sklädd väpnare; 9:o Knut och Ingrid, hand i hand, efterträdda af Björn, bärande Knuts vapen, samt en tärna bärande upp Ingrids släp; 10:o riddare med deras fruar, hvar och en med tärna och väpnare efter sig, samt slutligen knecktar två och två. Tåget går en gång omkring scenen, samt ordnar sig sedan på ömse sidor deraf, så att Botvid och munkarne, jemte brudparet, intaga scenens midt, blåsare, svenner och väpnare, fonden tillika med allmogen, samt riddarne med deras fruar, jemte tärnorna, sidorna.
Botvid uttalar en välsignelse över brudparet sedan musiken tystnat och alla intagit sina platser. Alla stämmer in. Fanfarer och lefverop. Bengt bjuder Sigrid sin hand och leder henne fram till bordet, der hon stannar framför högsätesstolen till venster och Bengt framför den till höger. Knut sätter sig till höger om Bengt.
Undertiden [sic] hafva svennerna bjudit omkring pokalerna; riddare och tärnor samla sig nu på tvenne led, tärnorna först, och gå sedan ledvis fram till de nygifta, rörande sig dervid efter takten af nedanstående sång, hvartill introduktionen uppspelas af blåsarne, som jemte folket, väpnrne och svennerna qvarstå i fonden, också delande sig på tvenne led.
Bröllopps-lek. [No. 4, 4 1/2]
De tömma nu under sirlig bugning sina pokaler, hvilka emottagas af svennema; derpå fortsätter musiken med raskare rytm; den förnämste af riddarne går fram till bruden, bugar sig för henne, fattar hennes hand och för henne fram midt på scenen; likaså en af tärnorna med Bengt, under sjungande. Riddarne och Tärnorna taga nu i ring och dansa rundt om Sigrid och Bengt som stå hand i hand midt inne i ringen.
Alla, utom Knut, Ingrid, Björn och Botvid indragas i dansen som hvirflar i allt raskare fart; just då dansen fortgår som lifligast, höres hastigt ljudet af ett horn, med skarp och långt utdragen ton, utanför. Dansen stannar och alla betrakta hvarandra med förskräckelse. Bengt, Sigrid, Knut, Ingrid, Kol, Björn, Inga, Botvid, Riddare, Tärnor, Svenner, Väpnare, Chorgossar, Knecktar, Folk, Blåsare
Scen 5: Sune kommer från fonden, blek och häpen. Knut springer upp från sin plats. Sune skyndar ut, följd af några svenner; Bengt talar med ansträngd munterhet till de omkring stående som se häpna och rådvilla ut. Han höjer bägaren. Riddarne pratar sinsemellan, oroligt. Bengt för Sigrid tillbaka till stolen. De förre, Sune
Scen 6: Härved Boson inträder från fonden, stiger hastigt fram midt på scenen, bugande sig för Bengt och Sigrid, medan hans knecktar qvarstanna i fonden. Hans utseende är mörkt och allvarligt. Bengt stiger upp och går emot honom, räcker honom sin hand. Härved fattar ej den erbjudna handen. Knut stiger upp, och slår sitt svärd i bordet. Härved går till fonden, tager ur en af knecktames händer en hoprullad klädning, går fram med den midt på scenen, rullar upp den och visar en drägt af gyllentyg, iförd en grå vadmalsvåd, håller den i höjden framför Bengt. Härved kastar med föraktlig åtbörd klädningen framför Bengt på golfvet, och går hastigt genom fonden, följd af sina knecktar. De förre, Härved Boson, Sune, Knecktar
Scen 7: Sigrid skyndar upp och fram på scenen till Bengt, som omfamnar henne. Alla utom Bengt, Sigrid, Knut, Ingrid, Botvid, Björn, Sune och Inga gå genom fonden. De förre (utom Härved och Knecktarne)
Scen 8: Knut och Björn gå genom fonden. Bengt, Sigrid, Knut, Ingrid, Botvid, Björn, Sune, Inga
Scen 9: Ingrid omfamnar Sigrid och går till venster. Sune tar upp drägten. Botvid som hela tiden stått tankfull vid fonden, hejdar Sune vid utgåendet. Sune räcker priorn ödmjukt klädningen, och fattar sedan Ingas hand. Sune går ut genom fonden. Botvid, med drägten på armen, går sakta genom fonden. De förre (utom Knut och Björn)
Scen 10: Sigrid kastar sig i Bengts famn. Han ser henne i ögonen, kysser henne. Sigrid lösgör sig mildt ur hans famn. De sätta sig till venster, reser sig sedan upp. Bengt vänder sig ifrån henne med låtsad köld. Sigrid skriker till af häpnad och smärta. Hon går stapplande några steg åt fonden, under det att Bengt följer henne med ångestfulla blickar; hastigt vänder hon sig om, kämpande med sig sjelf, derpå skyndar hon ned till Bengt och kastar sig gråtande i hans öppnade famn. Bengt sluter henne till sig. Omfamning. Sigrid, Bengt
Scen 11: Bengt och Sigrid märker inte Botvid, som då med ett vemodigt löje går sakta framåt. Bengt vänder sig vänligt till honom. Han följer sedan Sigrid till dörren, hvarpå hon går. De förre, Botvid (från fonden)
Scen 12: Botvid berättar för Bengt om en dröm han haft om Birger Jarl, går sedan till venster. Bengt, Botvid
Scen 13: Bengt går till fonden och ropa in sina svenner. Fyra svenner inkomma. Tvenne svenner gå till venster, de gå genom fonden. Bengt, Svenner
Scen 14: Flera svenner inkomma från venster med gyllene skrin och lådor fulla med prydnader och dyrbarheter, hvilka de placera på bordet till venster. Alla de öfriga inkomma undrande och nyfikna på hvad nu skall ske. Svennerna tömma skrinens innehåll på bordet och flytta det fram midt i salen, samt sätta fram stolarne deromkring. Bengt tager manteln af Botvid och håller den i höjden. Medan tärnorna sätta sig att sömma, och Sigrid söker att förmå Bengt att aftså från sitt beslut att låta tärnorna sy perlor på den gråa, yllene våden. Knut lägger sin hand gillande på hans axel. Medan svennerna bära omkring pokalerna, och musikanterna infalla med början till en lek i munter stil, faller ridån hastigt. De förre, Knut, Sigrid, Ingrid, Kol, Björn, Sune, Inga, Botvid (med manteln), Riddare, Tärnor, Svenner [No. 5]


Akt III
Ett torngemak på Bjelbo gärd. Till höger vid avantscenen ett bord med folianter och pergamenter. Till venster ett smalt fönster. Dörr i fonden och på högra sidan. Vid ridåns uppgång sitter Birger Jarl vid bordet, med hufvudet stödt i handen, begrundande en planritning som ligger framför honom på bordet.

Scen 1: Birger vaknar efter ett ögonblick upp utur sin tankfullhet, och slår handen hårdt på pergamentet framför sig. Han stiger upp och går fram och åter. Lugnar ned sig och sätter sig vid bordet. Birger Jarl
Scen 2: Mechthild kommer in från höger. Birger kysser henne på pannan. Han går till fönstret, slår upp det och ser utåt. Mechthild följer honom, och lägger sin hand på hans arm. Birger vänder sig häftigt om, hotar med fingret. Hon smeker hans kind. Birger slår armen om hennes lif. Hon kysser honom, och skyndar ut till höger. Birger, Mechthild
Scen 3: Birger ser efter henne med strålande blickar. Blir hastigt allvarlig, sätter sig åter vid bordet, från hvilket han stigit upp vid Mechthilds utgång. Birger
Scen 4: Härved Boson kommer in från höger, talar afmätt och kallt. Birger rynkar ögonbrynen. Härved går uppåt fonden. Birger, Härved Boson
Scen 5: Birger talar häftigt till Härved. Manghild kommer från fonden och träder emellan dem. Härveds vrede stiger. Efter ett utbrott går han vredgad genom fonden. De förre, Magnhild
Scen 6: Magnhild är häpen och upprörd. Birger går till höger. Birger, Magnhild
Scen 7: Magnhild ämnar gå åt fonden. Mechthild kommer in från höger, vänder sig för att gå. Magnhild skyndar efter och fattar hennes hand, kastar sig gråtande i hennes famn. Mechthild lutar hennes hufvud mot sitt bröst. Magnhild skyndar ifrån henne, häftigt. Magnhild, Mechthild
Scen 8: Härved kommer hastigt från fonden. Mechthild går af till höger. De förre, Härved
Scen 9: Härved står afsides, betraktande Magnhild. Han ämnar gå, stannar tvekande nära fonden. Magnhild vänder sig om, går till honom och lägger sin hand på hans arm. Han omfamnar henne gladt. Omfamning. Häved, Manghild
Scen 10: Birger visar sig i dörren, gladt. Härved går genom fonden. De förre, Birger, Mechthild
Scen 11: Härved står först vid fonden, sedan vid dörren. Kol inkommer från fonden, följd af fyra väpnare, bärande ett guldsmyckadt skrin. Birger ger sina svenner en vink; dessa frambära till Jarlen en bägare, och räcker sedan en åt Kol. Kol höjer bägarn. De dricka och lemna bägarne till svennerna, som gå genom fonden. Kol vinkar åt en af väpnarne, som kommer fram till honom med skrinet, — han öppnar det, uttager derutur manteln, vecklar upp den och visar fram den af guld och perlor betäckta vadmalsvåden, som nu fördunklar den öfriga klädnaden. Birger blir vred. Kol bugar sig. Birger bryter ut. Kol lägger manteln på en stol och går, följd af väpnarne, hastigt ut genom fonden. De förre, Härved, Kol Tynneson, Svenner, Fyra väpnare
Scen 12: Birger går vredgad af och an. Han lyssnar på de övriga, rufvande i tyst förbittring. Han skyndar till fonden och ropar utåt med stark stämma. Mechthild skyndar ångestfullt fram till honom. Birger talar skarpt till svenner och väpnare, som hastigt inkomma. Alla skynda ut, häpna och brådskande. Birger går i vredesmod till höger. Birger, Mechthild, Härved, Magnhild
Scen 13: Härved går af genom fonden. Mechthild fattar Manghilds hand. De gå till höger. Mechthild, Magnhild, Härved


Akt IV
Samma sal som i Akt II.

Scen 1: Knut och Ingrid sitta vid bordet till venster; Björn står, spejande utåt, vid fönstret till höger. Knut stiger upp och går emot Björn. Ingrid går emellan dem. Knut vänder om till bordet. Björn vänder sig utåt för att dölja sin rörelse. Knut, Ingrid, Björn
Scen 2: Sigrid skyndar i dörren från Bengt och kastar sig i modrens armar. Ingrid omfamnar henne, djupt rörd. Bengt skakar Knuts framräckta hand. Knut söker dölja sin rörelse. Sigrid döljer hufvudet vid hans bröst. Knut går hän till Björn. Knut räcker Bengt sin hand. Bengt slår honom i handen. Alla skynda till fönstret och får syn på Kol Tynneson och Botvid. Knut gnuggar händerna. De förre, Bengt, Sigrid
Scen 3: Kol kommer från fonden, neddammad och uttröttad. Han kastar sig ned i en stol på venster [sida], och pekar utmattad på sin mund. Inga skyndar ut till höger och återkommer om ett ögonblick med en bägare. Sigrid tar bägarn af Inga och räcker Kol. Han tömmer bägarn i djupa drag, hemtar sedan djupt efter andan och talar i det han kysser Sigrids hand. Han stiger upp. Knut går genom fonden med Björn och gäster. De förre, Botvid, Sune, Inga, Kol Tynneson, Riddare, Tärnor
Scen 4: Sigrid kastar sig med ett anskri i Bengts famn. Kol går genom fonden. Bengt, Sigrid, Ingrid, Botvid, Kol, Sune, Inga
Scen 5: Sune skyndar ut till höger. De förre (utom Kol Tynneson)
Sven 6: Bengt går till fönstret och ser ut. Sigrid skyndar efter Bengt och för honom åter fram på scenen. Bengt, Sigrid, Botvid, Ingrid, Inga
Scen 7: Bengt är vid fönstret, går ned. Sune kommer hastigt in från höger. Bengt skyndar till fönstret. Sune går genom fonden. Botvid visar åt höger. Ingrid går emot den inträdande Sigrid och omfamnar henne. Botvid höjer sina händer öfver hennes hufvud. Bengt, Botvid, Ingrid, Sune, Sigrid
Scen 8: Birger syns vid fönstret. Sigrid vänder sig från fönstret. Bengt omfamnar henne. Han omfamnar henne ännu en gång och skyndar ut till höger, men stannar bedjande vid dörren. Efter ännu en blick på Sigrid skyndar Bengt in till höger. Bengt, Sigrid, Birger
Sven 9: Sigrid skyndar till fönstret, faller på knä, med knäppta händer. Birger hörs utom scenen med vredgad stämma. Kol hörs också utom scenen. Vid ljudet af Birgers stämma har Sigrid stigit upp och ställer sig nu till utseendet lugn och stolt nere på scenen, afvaktande hans ankomst. Birger inkommer häftigt från fonden, följd af Härved och sina väpnade svnner; hans utseende är vredgadt, hans stämma skarp och befallande, talar till Kol, som följer honom. Birger ser noga på Sigrid. Han går henne närmare och ser henne skarpt i ögonen. Alla utom Sigrid och Birger gå genom fonden. Sigrid, Birger, Härved, Kol, Jarlens svenner
Scen 10: Birger och Sigrid mäta hvarandra några ögonblick med ögonen; derpå går Birger fram till Sigrid, betraktande henne skarpt. Hon tillrättavisar honom för att han bryter mot hemfrid och qvinnofrid. Birger betraktar henne med häpnad och beundran. Talar med förändradt sätt till Sigrid. Han blir rörd, fattar hennes händer och vill lyfta henne upp. Sigrid känner både hopp och fruktan. Birger ler, frågar efter Bengt, står med öppna armar. Sigrid faller utom sig af glädje ned för hans fötter. Birger lyfter upp henne i sin famn. Birger, Sigrid
Scen 11: Bengt har under de sista orden utkommit från höger. Birger lägger Sigrid i broderns armar och fattar gladt hans hand. De förre, Bengt [No. 6]
Scen 12: Knut hörs häftigt upprörd från fonden, stannar häpen vid åsynen af gruppen. Sigrid skyndar fram till honom. Knut fattar rörd Birgers hand, talar till Ingrid, som jemte de öfriga inkommit under det föregående, och med glad häpnad åskådat hvad som skett; i det han för henne fram till Jarlen. Birger fattar Ingrids hand. Man hör ljudet af ett horn. Bengt går till fönstret, ser att det är Mechthild och Magnhild som kommer. Birger ämnar gå uppåt, stannar framför Björn, betraktar honom skarpt, frågar hvem han är. Birger räcker honom handen, Björn kysser hans hand. De förre, Knut, Ingrid, Inga, Botvid, Björn, Sune, Riddare, Tärnor
Scen 13: Kol kommer från fonden. Bengt går emot de kommande, som ledsagas af Härved. Mechthild skyndar fram till Birger. Birger för fram Sigrid till dem.
Birger: "Den enkla sanning omkring hela norden:
Att för en skön och dygdig qvinnas makt
Sig böjer allt hvad välde har på jorden,
Och att en maka, rik på dygd och tro,
Är Guds välsignelse i mannens bo!"
De förre, Härved, Kol, Mechthild, Magnhild
Slut

Länkar

Librettot till Bröllopet på Ulfåsa finns på Litteraturbanken


Verkkommentar

De huvudsakliga musikinslagen består av "Ingas visa" (Akt I, scen 6) för soloröst a cappella, "Bröllopsmarsch" (Akt 2, scen 3) och "Bröllopslek" (Akt 2, scen 4 och 14).

"Huvudrollsinnehavarna Elise Hwasser och Axel Elmlund var kvar i rollerna i 14 år. Den första april 1879 spelade de för sista gången. Det var den 100:ade föreställningen." (enligt Freunds C1-uppsats, 1985) Hon påpekar dock att verket framfördes över 350 gånger i Stockholm (t o m september 1934), liksom vid ett flertal tillfällen i landsorten och även i Köpenhamn, Kristiania, Helsingfors, Mannheim, Königsberg och Chicago.

Förteckning över föreställningsdatum i Stockholm finns inskrivna med blyerts i stämmaterialet till t ex ob I och (ännu utförligare) hn II.

Inskrivet med blyerts i partituret:
"Efter 1sta Akten Ulfåsamarsch från Del Segno
- 2dra - Inledning till Marsk Stigs Döttrar
- 3dje - Marsch af Söderman"

I stämmaterialet står efter Dal Segno i Nr 4: "spelas till Trumpetstöt på Theatern"


Libretto/text

Akt I

[Scen 6] No 1. Folkvisa: (Inga)
1. Och ungmön hon fick sig i fagraste lund
2. Och reser jag bort, allra kärestan min
3. Och ungersven föll uti hedningaland
4. Christ' give dem båda en lättare ro 

[Scen 9] No 2.: (Knut) Nu är herr priorn lurad [talad replik]
Walthorn (bakom Scenen) 

 

Akt II

[Scen 3] No 3. Bröllopsmarsch [instrumental]: Allegro F-dur 2/4
[Samma scen enligt parituret; Scen 4 enligt librettot] No 3 1/2. (Priorn) Hell brud och brudgum! (Alla) Brud och brudgum hell!

[Scen 4] No 4. BröllopsLek [sic]: (Chör)
Du ädela brudgum, en riddare god,
har vunnit sig jungrun, som fager der stod!
No 4 1/2: Tromba [bakom Scenen] (Wid denna signal afbrytes Musiken till Dansen)

[Scen 14] No 5. Orchestern börjar med Ritournellen till föregående Bröllopslek [inskrivet med blyerts i partituret: "hvarunder Ridån faller."]

 

Akt III

[-] 

 

Akt IV

[Scen 11] No 6.: "Samma Walthornssignal som 2dra Akten"