Hilda Sundhammar (1854−1925)

Skriv ut

Hilda Sundhammar, född 18 augusti 1854 i Hallingeberg och avliden i Uppsala 29 december 1925, var kompositör och pianopedagog verksam huvudsakligen i Uppsala. Lärare vid och ansvarig för Uppsalafilialen av Richard Anderssons musikskola. Hon var gift med redaktören Gustaf Fredrik Sundhammar.

Liv

Hilda Sundhammar, född Hilda Maria Catharina Lundberg, växte upp i Hallingeberg, Östergötland som äldsta barnet till Vilhelm Mauritz Lundberg (1822−1872), en sergeant vid andra livgrenadjärsregementet, och Maria Charlotta Lundberg (f. Granbeck, 1825−1904).

1885 gifte hon sig med Gustaf Sundhammar (1826−1893) från Norra Vi och paret flyttade till Uppsala där maken fick anställning som lärare vid Allmänna läroverket och som redaktör för dagstidningen Fyris. Sundhammars man verkar ha delat sin frus intresse för musik och deltog som tenor i Uppsalasångarna. Hilda Sundhammar använde en av sin makes texter till sången ”Tyst, Tyst, klosterklockan viger”, skriven 1919.

Efter sin musikaliska skolning, som säkerligen började i föräldrahemmet, ägnade sig Hilda Sundhammar främst åt att ge pianolektioner, en av få musikaliska karriärbanor med goda utsikter för kvinnor i hennes generation, samt åt att skriva psalmer och pianostycken av mindre format, ofta med pedagogisk inriktning. Hennes erkännande som pianist och pedagog kan anses bekräftat av hennes ansvar för Uppsala-filialen av Richard Anderssons välkända musikskola under flera år.

Både hennes pedagogiska arbete och hennes komponerande verkar ha intensifierats avsevärt efter 1893 då hon blev änka, bara 39 år gammal. Hilda Sundhammar dog 29 december 1925 i Uppsala. I en runa efter hennes bortgång skriver Carl Söderling att hon var ”rikt begåvad” och frågar sig ”vem vet vad allt fru S. kunnat bliva och giva, om ej döden berövat henne de närmast stående”, syftandes inte bara på hennes mans tidiga bortgång utan också på att hon tidigt förlorat både modern och enda brodern. Söderling nämner att hon tonsatt ”en och annan liten dikt och sång” som ”genom tidningar och tidskrifter funnit sin väg till en större allmänhet”, men understryker även hennes blygsamhet angående sin egen tonsättargärning då Sundhammar aldrig försökte ge ut sina verk och inte heller ”förordnat om deras utgivande efter sin död”.

Verk

Hilda Sundhammars bevarade kompositionsopus sträcker sig över sjutton år (1908−25) och består av en stor mängd sånger, ofta med religiös betoning, samt kortare pianostycken.

Ett av Sundhammars tidigaste bevarade verk är en Bagatelle, daterad 1 juli 1908 för piano med Allegro accelerando angivet som tempobeteckning. Det korta verket var troligtvis tänkt som studie, kanske som material till elever. Partituret är tvåstämmigt utan ytterligare harmonisk struktur och innehåller pedagogiska tekniska moment såsom rörelser i motsatt riktning, snabba skalrörelser i vänsterhanden samt stora hopp i vänsterhanden. I andra änden av spektrumet hittar vi ett av de sista daterade verken, ”Andante religioso” från sommaren 1925, som är en enkel sång med kyrklig text och rörlig vänsterhand i pianoackompanjemanget.

Övriga pianostycken liknar mestadels Bagatelle i både struktur och omfång. En polska från 1919 och en Rytt-mazurka I från 1923, med ”Ingrid Amelns mazurka” som undertitel, representerar två senare exempel på Sundhammars pianokompositioner med folkloristisk karaktär.

Sundhammars sånger är korta med enkel och tydlig harmonisk struktur. I de flesta fall ligger psalmer eller bibeltexter till grund för musiken, men även folkmelodier, och många av hennes verk verkar ämnade för bruk under gudstjänst, för hennes elever eller för mindre officiella sammanhang.

Ett antal av hennes sånger ingår i samlingar, av vilka den största är Vänd av din vrede, med både psalmer och icke-religiösa sånger. Variationen i tonart och grundkaraktär hos psalmerna och övriga stycken verkar pedagogiskt genomtänkt, och i manuskriptet till ”Melodi i gammal stil” finns en kommentar inskriven i vänstra marginalen som bekräftar denna idé: ”oktavstudier: båda händerna spelar diskantstämmorna, eller venstra hand spelar sin stämma i oktaver”.

En andra omfattande sångsamling är Kronprinsessans begrafningsdag den 13 maj 1920, en grupp psalmer, arrangemang och tonsättningar, komponerade till kronprinsessan Margaretas begravning och förmodligen tänkta att framföras i en följd. Psalmerna är egna tonsättningar av psalmtexter med konventionell harmonik.

Gabrielle Kaufman © 2016

Bibliografi

Dödsfall i Sverige”, i: Svenska Dagbladets årsbok, 1925, s. 232.
Lundstedt, Bernhard
: ”Svenskt porträttgalleri”, i: XVI Tidningsmän, Stockholm: Hasse W. Tullbergs förlag, 1910, s. 216.
Söderling, Carl
: ”Fru Hilda Sundhammar. In memoriam”, i: [dagstidningen] Upsala, 5 januari 1926.

Verköversikt

Pianoverk, sånger.

Samlade verk

Solosånger med ackompanjemang
Andante religioso (”Somna, o somna mitt hjärta”, L. Schubert), 1925.
Bondesång (”Stå muntert upp”, F. Nycander), 1925.
Bondetåget (”Kom landsmän, kom bröder”), För Sverige, 1914.
Brickdukens visa (”Kära, lilla Ella”), Bön (”I törnekransen”), Förbundet som knöts, 1908, Kärlekssol låt ständigt lysa, 1909.
Bön 11.11.09 (”Bed i Jesu namn”), Sorgsne ande, Sådd och skörd (”Hvad du sår”), Allt närmare (”Ack, hur de flyga”), 1909.
Bön om hjälp på vägen söndagen den 3 okt. 1909 (”Fader i Ditt hägn”), Påsksång (”Han lefver”), Pingstsång (”Himlens Herre”), Jag vet en vän, 1909.
En liten visa till Anna Johansson i Snaflunda (”Med sång och glättigt sinne”), 1925. 
Efterföljelse (”Se, vi gå upp”, I. Granquist), Afrika i Fastlagstid, 1924.  
Ej hämnden och striden (E. Fr. v. Saltza), Vaar-brud (”Syng for mig”), För graven vi rysa, 1922-1923.
Förbida Herren (”Undret utav Herrens hand”), Psalm 501 (”Tränger i dolda djupen ner”), 1924.
Gud som hafver barnen kär, Psalm 60 (”En jungfru födde ett barn”), Psalm 325 (”O, huru ljuflig är din boning”), Psalm 113 (”Till härlighetens land igen”), Psalm 170 (”Hvart flyr jag för Gud”), 1916-1917.
Guds drömmare, (E.N. Söderberg), Den hvitklädda skaran (”Hvem är den stora skaran”), 1916.
Guds lov (”Harpor och cymbaler”), Till Betlehem i fjärran, Psalm 421 (”Pris vare Gud, som låter”), 1922.
Guds Nerhed (”Stille! Stille”, K. Janson), Vaggvisa (”Vyss, vyss”), När skall jag nå min längtans land? (”Längtande ande”), Den längtande andens sång (”Vi drömma och längta”).
Hvi suckar det så tungt uti skogen?, 1915.
Hvis du har varme Tanker, (H. Nyblom), Marskalken (”Himlen är mitt hem”), 1919-1921.
Joh. 14:21 (”Den mina bud hafver”), 1913.
Jorden kan ej mättnad skänka, 1914.
Jul (”Jag som ett barn”, B.S. Ingemann, bearbetade av E. Evers), Låt mig börja med dig, (Boberg), 1923-1924.
Jul-sång (”Nu helga klockor ringa”), Det nya året (”Det gamla år är gånget”), Vid årsskiftet (”Det gamla året når sitt slut”), 1909.
Karl Bertil Richard Mesterton, 1918.
Kronprinsessans begrafningsdag den 13 maj 1920 (”För alla helgon”), Han sjunger om älskande trofast mö (Ur O.E. Lindbergs sagor), I det stilla (”O, säg mig”), Utrannsaka mig Gud (ur Davids ps. 139:23,24), 1920. Se dagen är all (ur Fribytaren på Östersjön, V. Rydberg), Jag behöfver dig o Jesu, Tiden flyr när vill du börja, Psalm 172, 1920.
Lovsång (”I tusen former”, C. Söderling, ur Isis-slöjan), Tystnadens språk (”Det språk som är djupast", C. Söderling, ur Isis-slöjan), Moderstankar (”Den lille sofver”, C. Söderling, ur Isis-slöjan), Psalm 424 (”Den signade dag”), 1909.
Låt mig andas ut hos Jesus, Herren vet det! (”De förstodo icke ordet”), 1923.  
Längtan (”O när, du heliga Guds stad”), Adagio (”Frälsare tag min hand”), 1925.
Mor Britta (F.A. Dahlgren), 1914.
Natthimlen (”Ensam jag skrider fram”), Stilla, o stilla, Sinclairs visan (”Sidst när på ljuflig blomsterplan”), 1917.
No. 33 i Sabbatstoner (W. Rudin), 1916, Kärlek lyser i världen (”Se, då gick där en stjärna”), Din sorg (”Har dödens ängel tagit hem”), 1920.
När det skymmer (C. Söderling), Sorgsna ande, No 36 ur Spiritualistiska sångboken (”Tanke, se hur fogeln”), I himlen blott bor friden (”Ett fagert sken”), 1909.
O, ljufliga ton på gyllene sträng (O. Mannström), Juldikt (”Julfrid, hemfrid”, E.N. Söderberg), Psalm 52 (”Gör porten hög”), Ej finns i världen så dold en vrå (M. von Bergen), Psalm 392, Snart våren är förliden, Psalm 231 (”Ach min själ, haf gladligt mod”), 1916-1918.
Psalm 33 (”Jag lyfter mina händer”), 1917, Vaggvisa (”Ro, ro till fiskeskär”), Sabbatstoner no 35. (”Vill du gå med?”).
Psalmer: 53 (”Bereden väg”), 37 (”Af dig o Gud”), 219 v. 3 (”Gud i dig jag lefver”), 1917-1918.
Psalm 141 (”Dig ljusens fader”), Då hör jag en röst (”Nils Hydén”), 1914-1915.
Psalm 175 (”Bönhör mig Gud”), Långfredagens aftonsång (”Det är så tyst”), 1916.
Ur Davids psalm 137 (”Vid de älfvar i Babel”), 1918.
Psalm 204 (”Jesu du min fröjd”), 1921.
Rabbuni! (N. Hylander), 1925.  
Solvisa (”Solen gyller öfver fjord”, F. Nycander), 1924.
Till seger (”Sorgen och lidandet”, C. Söderling), Lilla Lisas vallsång (”Hon sjöng en liten visa”, C. Söderling), Lifvets visa (”Som foglarna i skogen”, C. Söderling), Psalm 486 (”I himmelen, i himmelen”), Rullbandets visa (”Rulle-band, rulleband”), 1918.
Tyst, tyst! Klosterklockan viger (G. Fr. Sundhammar), 1919.
Varför icke i dag?, 1920, Din sorg (”Har dödens ängel tagit bort”).
Wälkommen, jul! (”Wälkommen var, du helga fest”, E.N. Söderberg), Välj du åt mig, Jag vet när min vandring är slutad, Vid aftonklämtningen (”När klockan ljuder”), Bön (Skapa ett hjärta rent), 1919-1921.
Vänd av din vrede, Psalm 387, Psalm 492 (”Nu tystnar de klagande ljuden”), Psalm 115 (”Uppfaren är vår Herre Krist”), Det är salighet att drömma (E. Liljedahl), Midsommar (E. N. Söderberg), Psalm 71 (”Dig jag ödmjukt”), Melodi i folkton, Melodi i gammal stil, Junidag, Barndomens tempel (F. Nycander), 1919-1920.

Piano
Allegretto−Andante, e-moll.
Bagatelle, 1908.
Flytt-mazurka I-II ("Ingrid Amelns mazurka"), 1923.
Från Ångmansskogen, 1908.
Marsch, C-dur.
Mazurka, folkvisa, 1908.
Polska (”Vill du ha mäj”), 1919
Stjärnan från Betlehem, 1914.
Visa, En liten etyd, Till min roddargosse (”Ro, ro liten vän”), 1918.


Verk av Hilda Sundhammar

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade