Johan Wikmanson (1753-1800)

Quartett d moll
[Ur Tre Quartetter för Två violiner, Alt och Violoncelle. Tillägnade Joseph Haydn. Författade af Johan Wikmanson Musikälskare Op. 1]

opus 1 nr 1

Skriv ut

1. Allegro
2. Adagio
3. Menuetto - Trio - Menuetto da capo
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: Gissningsvis någon gång mellan åren 1785-96 (Mörner)
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Joseph Haydn
  • Speltid: 24 min
  • Detaljerad speltid: 1. 5'08'', 2. 7'48'', 3. 6'26'', 4. 4'40'' (Freskkv.).

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm [1801]. Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet (stämmor).
• Breitkopf & Härtel, Leipsic [sic; Leipzig] (1801).
• Stockholm, A.B.F:s Musikkommitté, 1932 (stämmor).
• Edition Suecia, ed. Kurt Atterberg, utg. 1965 (partitur till kvartetterna op. 1-3, med ett förord av Atterberg).
• Almqvist & Wiksell/Stockholm MCMLXX (Monumenta Musicae Sveciae: 6), 1969/70 Bonnie Hammar & Erling Lomnäs (partitur och stämmor).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

C.-G. Stellan Mörner: "Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe; Einige Stockholmer Persönlichkeiten im Musikleben des Gustavianischen Zeitalters", Sthlm 1952, s. 164-170; en jämförande analys av Wikmansons kvartetter ur ett stilistiskt-historiskt perspektiv, s. 182-192.

Beskrivning av verket

1. Allegro d-moll 3/4 /:99 takter:/158 takter, totalt 257 takter.
2. Adagio d-moll 4/4 (C) 106 takter.
3. Menuetto d-moll 3/4 /:14://:44 takter:/6 takter, Trio D-dur /:8 takter:/32 takter:/1 takt, Menuetto da capo d-moll 58 takter, totalt 163 takter (inkl. da capo).
4.Finale: Allegro d-moll 12/8 /:42 takter:/82 takter, totalt 124 takter.


Verkkommentar

Johan Wikmanssons dotters förord till första utgåvan [1801] av kvartetterna opus 1 (citerat efter Atterberg):

JOSEPH HAYDN
Tilegnas detta verk. Dess författare gömde det af blygsamhet undan Allmänheten, men hade länge föresatt sig, at deraf göra ett offer åt Dig, hvars bifall hade varit hans käraste belöning. Ömheten för min Faders minne ålägger mig at upfylla hans önskan, och jag njuter glad det hoppet, at derigenom äfven förlänga hans hågkomst.

Christina Maria Wikmanson


Mediafiler

Edition Levande musikarv