Karl Wohlfart (1874−1943)

Skriv ut

Karl Adrian Wohlfart, född 19 november 1874 i Hycklinge församling i Östergötlands län och död 30 april 1943 i Stockholm, var en svensk pianopedagog, organist, dirigent och tonsättare. Han grundade en inflytelserik musikskola och utgav ett flertal musikpedagogiska arbeten. Som tonsättare blev Wohlfart framför allt känd för ett 30-tal tryckta piano- och sångsamlingar. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1930.

(Svenskt Porträttarkiv)

Liv

Karl Wohlfart studerade vid Kungl. Musikkonservatoriet i Stockholm, där han 1895 tog organistexamen och 1897 kyrkomusiker- och musiklärarexamen. Han fortsatte därefter sina studier i kontrapunkt och komposition för Joseph Dente och Johan Lindegren, instrumentation för Ernst Ellberg och Wilhelm Stenhammar och piano för Richard Andersson. Han kompletterade sina studier i Berlin 1905−06 för Heinrich Barth i piano och Hans Pfitzner i komposition.

Wohlfart anställdes 1901 vid Richard Anderssons musikskola. Här arbetade han som pianolärare och senare också som lärare i harmonilära och musikteori fram till 1913 då han grundade sitt eget pianoinstitut. 1911 blev han organist i Sundbybergs kyrka och 1911−15 verkade han som dirigent för manskören Stockholms sångargille. Wohlfart hade också flera förtroendeposter och var under ett årtionde ordförande i Pianistförbundet, föregångare till Svenska pianopedagogförbundet. 1930 blev han ledamot av Kungl. Musikaliska akademien och med sina ”sakliga och lugna inlägg” en uppskattad ledamot av musikkonservatoriets läroverksstyrelse 1932−40 och tonsättarstipendiekommittén 1933−40. Karl Wohlfart gifte sig 1907 och var far till neurologen Gunnar Wohlfart. Karl Wohlfarts gravvård finns på Skogskyrkogården i Stockholm.

Musikpedagogen

I konkurrens med Richard Andersons musikskola utvecklade Karl Wohlfart sitt eget musikinstitut som kom att bli en av de främsta privata musikskolorna i Stockholm. Skolan övertogs efter Karl Wohlfarts död av änkan, pianopedagogen Erin Wohlfart, och hade år 1952 34 lärare. Bland dem som verkade vid skolan fanns t.ex. Gustaf Nordqvist, lärare i harmonilära 1926−49 och Erland von Koch, lärare i musikteori och komposition 1942−52. Skolan existerade fram till mitten av 1960-talet då de flesta privata musikskolorna konkurrerades ut av de kommunala.

Karl Wohlfarts musikinstitut blev välkänt för sin systematiska praktiska och teoretiska utbildning. Direkt vid starten gav Wohlfart ut en pianoskola (1914) som kom att bli den mest spridda i sitt slag under 1900-talets första hälft. Vid revideringen 1933 i två band var upplagan inne på det 100:e tusendet. Även om skolan var tänkt för nybörjarstadiet innehöll den en mångsidig blandning av äldre och nyare kompositioner. Förutom kompositioner av klassiska mästare och egna kompositioner fanns också originalkompositioner av samtida svenska tonsättare. Wohlfarts ambition var att öva upp ”elevens sinne för nutida klangkombinationer”, och många av Wohlfarts studiekamrater och kollegor skrev pedagogiskt tänkta stycken direkt för skolan. Här återfanns t.ex. Kurt Atterberg, Algot Haquinius, Bror Beckman, Adolf Wiklund, Nils Björkander, Olallo Morales, Lennart Lundberg och Ernst Ellberg. Även bidrag av än mer etablerade svenska kompositörer som Emil Sjögren, Wilhelm Peterson-Berger, August Söderman, Ivar Widéen och Wilhelm Stenhammar m.fl. fanns med.

Wohlfart kompletterade efterhand sin pianoskola med ett flertal musikpedagogiska arbeten som förde upp eleven till högre stadier: Klassiska sonatiner och småstycken, Klassisk repertoar för mellanstadiet och Pianotekniken. Han gav också ut egenhändigt reviderade utgåvor av klassiska mästare som Carl Philipp Emanuel Bach och Muzio Clementi och etydsamlingar av Carl Czerny och Stephen Heller. De flesta av Wohlfarts egna pianokompositioner har också en tydlig pedagogisk karaktär. Etyderna op. 21 (4 Skogsfantasier) och oktavetyderna op. 27 ansåg Wohlfart själv som lämpliga övningsstycken för ett övre mellanstadium.

Vid sidan av det pianotekniska hade Karl Wohlfart ett starkt musikteoretiskt intresse. För att förmedla grunderna i traditionell formanalys angavs i utgåvorna den formella dispositionen av respektive verk så att eleven skulle förstå de olika kompositionsformerna. Wohlfarts läroplan Skrivövningar i allmän musiklära gav ”grundläggande kännedom om tonsteg, skalor och tonarter m.m.” och fick en god spridning och infördes vid de flesta av Stockholms musikskolor. Pianisten Greta Erikson som studerade på skolan mellan fem och nitton års ålder har också understrukit det grundliga och systematiska i undervisningen.

Verk

I Kungl. Musikaliska akademiens minnesord över Karl Wohlfart framhålls att han i början av sin karriär uppträdde som en lovande tonsättare men snart övergick till att helt ägna sig åt sin pedagogiska verksamhet. Opusnumrering och tryckår antyder emellertid att Wohlfart ägnade sig åt sin tonsättarverksamhet under hela sitt verksamma liv, även om en del verk förmodligen skrevs tidigare än som anges av publikationsår.

Wohlfarts tonspråk är för tiden tillbakablickande, förankrat i en klassisk-romantisk stil i Robert Schumanns och Johannes Brahms efterföljd men med inslag av svensk folkton. Huvuddelen av de 30-talet tryckta kompositionssamlingarna utgörs av pianomusik och sånger omfattande flera hundra kortare enskilda stycken. Det pedagogiska anslaget märks tydligt inte minst i pianomusiken. I samstämmighet med romantikens karaktärsstycke har musiken fått lätt programmatiska referenser såväl i titlar som musikaliska drag och anpassats till den pedagogiska situationen och elevens nivå.

I sina sånger visar Wohlfart en sensibel känsla för en naturlig text/ton-deklamation. Melodi och ackompanjemang har på ett smidigt sätt anpassats till textens karaktär och stil, och betydelsenyanser gestaltas även här med lätt tonmåleriska drag.

I sin verksamhet som organist och kördirigent skrev Wohlfart en hel del bruksmusik för en rad olika besättningar; olika kombinationer av soli, kör (manskör och blandad kör) och orkester (alternativt piano och orgel). Många av Wohlfarts solosånger arrangerades också för dessa brukssammanhang.

Att döma av kompositionsformerna verkar det som om Karl Wohlfart i början av sin bana hade större tonsättarambitioner. Hans första opus var ett Konsertstycke för piano och orkester (1900) och sedan följde en orkesterrapsodi, en konsertuvertyr och ett Andante som ger associationer till en långsam sats i en ofullbordad violinkonsert. Här finns också tyngre genrer med två pianosonater och en violinsonat. De flesta av dessa verk finns dock endast i manuskript och stundtals även i ofullständig form.

Wohlfarts största framgång som tonsättare blev balladen för baryton och orkester Den afvundsvärde som framfördes vid en symfonikonsert på Operan 1911. Här fick verket dela äran med flera av tidens betydelsefulla svenska kompositioner: Franz Berwalds Symphonie sérieuse, Andreas Halléns En sommarsaga, August Södermans Värfningen, Wilhelm Stenhammars förspel till 3:e akten av Gildet på Solhaug och Alfvéns Midsommarvaka.

Bertil Wikman © 2015

Skrifter av tonsättaren

Skrivövningar till allmän musiklära : En lättfattlig läroplan i allmän musiklära för musikelever, såväl barn som äldre, Stockholm, 1921.
Pianotekniken. Tekniska övningar i två band jämte bihang, vol. 1−2, Stockholm: Abr. Lundqvist.
Klassisk repertoar. För pianoelever på medelstadiet, vol. 1−2, Stockholm: Nordiska musikförlaget.

Bibliografi

Friberg, Birgitta: "Wohlfart, Karl", i: Tonkonsten, Stockholm: AB Nordiska Uppslagsböcker, 1955.
Helmer, Axel: "Wohlfart, Karl Adrian", i: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel: Bärenreiter, 1989.
Hilleström, Gustaf: Kungliga Musikaliska akademien: Matrikel 1771−1971, Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1971, s. 119.
Kungliga Musikaliska Akademiens årsberättelse 1943.
Morin, Gösta: "Wohlfart, Karl", i: Sohlmans musiklexikon, Stockholm: Sohlman, 1948 [omtryckt i uppl. 2, 1975].
Norlind, Tobias: "Wohlfart, Karl", i: Allmänt musiklexikon I-II af Tobias Norlind, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2:a rev. upplagan Stockholm 1927−28.
Svensk Musiktidning, vol. 26, nr 17, 15 november 1906, s. 13.
Svensk Musiktidning, vol. 32, nr 6−7, 25 september 1912, s. 46.
"Karl Wolhfart", i: Svenska män och kvinnor, Stockholm: Bonnier, 1942−55.
Svensson, Sven E.: "Wohlfart, Karl", i: Bonniers illustrerade musiklexikon, Stockholm: Bonnier, 1946.
Tesch Holmberg, Ingrid: "Pianoskolan som tidsdokument: tendenser i svensk pianoundervisning 1930−1990", C-uppsats, Kungl. Musikhögskolan, Centrum för musikpedagogisk forskning.
Uppström, Tore: Pianister i Sverige, Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1973, s. 116, 200, 207, 224.
Wikman, Bertil: "Wohlfart, Karl Adrian", i: Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan, 1980.
"Wohlfart, Karl", i: Nordisk familjebok, Stockholm: Nordisk familjebok, uppl. 2, 1921.
Wohlfart, Karl: Papper i MTB. Egenhändigt ifyllt LMA-formulär - nr 64.
Wohlfart, Karl: Egna verk i autograf, skisser, tryck, ljuskopior. Tre verk av andra i autograf. 5 vol. Förteckningen upprättad i januari 1997 av Anna Lena Holm. Arkivregistret i MTB.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Orkesterverk (Konsertstycke för piano och orkester, Svensk rhapsodi m.m.), vokalverk med orkester alt. piano/orgel (Den afvundsvärde m.m.), kammarmusik för violin och piano, pianostycken, sånger, körmusik.

Samlade verk

Orkester
Konsertstycke för piano och orkester [h-moll] op. 1, 1900. Partitur, orkesterstämmor (2222 4240 10 0), autograf i MTB.
Pianokonsert [h-moll], bearbetning av Konsertstycke, 1903. Klaverutdrag, autograf i MTB.
Svensk rhapsodi, 1903. Partitur, autograf i 
MTB.
Konsertuvertyr [a-moll] för orkester, 1904. Partitur, autograf i MTB.
Andante för orkester [B-dur] op. 6, 1906 [= Romance op. 6, arr. för violin, piano]. Partitur, autograf i MTB.
Festmarsch för blåsorkester. Komponerad till 1909 års Konstindustriutställnings öppnande i Stockholm. Partitur + stämmor, 
ms i MTB.

Soli, kör och orkester (alt. piano eller orgel)
Bergakungen ("Där far nu bröllopsskaran", Gunnar Wennerberg), för soli, kör och piano (1899). Partitur, autograf i MTB.
Julsång ("Det helga barn i Betlehem", Edvard Evers) för barytonsolo, kör och orgel. Partitur, ms i MTB.
Kantat vid kyrkoherdeinstallationen i Sundbybergs kyrka den 5:e november 1916 ("Öppnen för mig rättfärdighetens portar") för soli, kör och orgel. Partitur, ms. i 
MTB.
Sigurd Jorsalfar ("Och yret piskar och stormen snor", Gustaf Fröding) för barytonsolo, manskör och orkester (alt. piano) op. 19. Elkan & Schildknecht, Stockholm (cop. 1923). Partitur, ms. i MTB.
Sången om Sten Sture ("Herr Sten, den unge Sture", Edvard Bäckström) för barytonsolo, blandad kör och orkester (eller piano). Tryck Elkan & Schildknecht, Stockholm 1928, partitur + orkesterstämmor, 
ms. i MTB.
Sången om Sten Sture ("Herr Sten, den ädle Sture") för solo, kör och orkester. Partitur (ej samma 
instrumentation eller piktur som ovanstående), ms. i MTB.

Manskvartett/-kör
Ballad (Gustaf Ullman). Tryck.
Biskop Thomas frihetssång ("Du ädle svensk") för manskvartett. Partitur, autograf i MTB.
Du svenska land (Bertil Malmberg) för manskvartett. Partitur, 
ms. i MTB.
Gryning vid havet (Sten Selander). Tryck.
Korperal Storm ("När korperal Storm var i kronans kläder", Gustaf Fröding) för manskvartett. Partitur, 
ms. i MTB.
Ljung ("Ljung du fagra", Erik Axel Karlfeldt) för manskvartett. Partitur, ms. i MTB.
Min kära är fin som en liten prinsessa (Sten Selander). Tryck.
Plocka rönnbärsblom ("Vi gingo utmed vågen", Oskar Hallberg) för manskvartett. Partitur [2 versioner:  F-dur resp. Ess-dur], ms. i MTB.
Stadens löjtnant (Gustaf Fröding). Tryck.
Sådant är livet ("Och haren han sitter och äter blå bär", Gustaf Fröding), tryckt i Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande, 45 nr 5, partitur, ms. i MTB.
Sångarmakt ("Speleman, knäpp på din strängalek", Kerstin Hed) för manskvartett. Partitur, ms. i MTB.
Säv, säv, susa! (Gustaf Fröding) för manskör. Tryck Elkan & Schildknecht, Stockholm (cop. 1921).
Vid ässjorna ("Det flammar en eld", Bo Bergman) för manskör med piano eller orkester. Partitur, 
ms. i MTB.

Damkör, blandad kör
En gammal vårvisa ("Maria, Maria, nu stundar det vår", Oscar Levertin) för blandad kör och piano. Autograf i MTB.
En gammal vårvisa ("Maria, Maria, nu stundar det vår", Oscar Levertin) (B-dur) för blandad kör och piano. Partitur, ms. i 
MTB.
En gammal vårvisa ("Maria, Maria, nu stundar det vår", Oscar Levertin) (F-dur) för damkör och piano. Partitur, ms. i MTB.
Hunden skäller och tuppen gal för blandad kör. Partitur, ms. i MTB.
Söndagsnatt och söndagsfrid för blandad kör. Partitur, ms. i MTB.
Till Sundbyberg vid stadsinvigningen (1927), ("Du folk vid Bällsta strand", Fritz Näsström) för blandad kör. Partitur, ms. i MTB

Soli och kör
Bondfiolen ("En melodi", Arvid Mörne) för solo och manskvartett. Partitur, 
autograf i MTB.
Mitt liv är en sång (Karl-Erik Forsslund), ur "Storgården av K.E.F." för solo och manskvartett. Partitur, ms. i MTB.
Näcken ("Kvällens guldmoln", Erik Johan Stagnelius) för solo och manskvartett. Partitur, ms. i MTB.
Säv, säv susa (Gustaf Fröding) för barytonsolo och blandad kör. Tryck Elkan & Schildknecht, Stockholm (cop. 1920), partitur, autograf i MTB.

Sång och orkester
Den afvundsvärde ("Du ryttare, säg smeden", Verner von Heidenstam) för baryton och orkester. Partitur + klaverutdrag, ms. 
i MTB.
Dryckessång ("Ack, vad vår levnad är flyktig och snar", Ernst Josephson) för sång och orkester. Partitur + stråkstämmor, ms. i MTB.
Gryning vid havet ("Blankt som en blixt ur koppar och stål") för sång och orkester. Partitur + ork.st., 
ms. och autograf i MTB.
I musikens förgårdar ("Jag stod vid den smidda grinden", Olof Thunman) för sång och orkester. Part. + harpst. + stråkstämmor, ms. i MTB.
Lindagulls namn, ("Lindagull vare det namn du bär", Bertel Gripenberg) för sång och orkester. Partitur, ms. i MTB.
Lindagulls tårar ("Det regnar på mörkgröna mullbärsblad", Bertil [sic] Gripenberg) för sång och orkester. Partitur + orkesterstämmor, ms. i 
MTB.
Min kära är fin som en liten prinsessa (Sten Selander) för sång och orkester. Partitur, + orkesterstämmor, ms. i 
MTB.
Saga vid spiseln ("Det var en gång en konung", Zakarias Topelius) för sång och orkester. Partitur + orkesterstämmor, ms. i MTB.
Serenad ("Lindagull, Lindagull lilla", Bertel Gripenberg) för sång och orkester. Partitur + orkesterstämmor, ms. i MTB.
Sjöfararen vid milan ("Vid milan har jag vaktat", Gustaf Fröding) för sång och orkester. Partitur + orkesterstämmor, ms. i MTB
Spelmannen ("Jag är spelman", Dan Andersson) för sång och orkester. Partitur + orkesterstämmor, ms. 
i MTB.
Vandringssång (instrumenterad av Ernst Ellberg för orkester). Partitur + orkesterstämor, 
ms. i MTB.

Sång och piano
Med opusnummer
Sex visor för sång och piano op. 2. Nordiska musikförlaget, cop. 1930, autograf i MTB. 1. Aspens lövverk bävar (Bo Bergman), 2. Saga vid spiseln ("Det var en gång en konung så grå", Zacharias Topelius), 3. Min afton har förflutit (Ivar Conradson), 4. Obekanta ("Hon stod vid stättan", Erik Axel Karlfeldt), 5. En sjunkande stad ("Staden är sjunken", Johan Skog), 6. Jag såg i dina ögon (Robert Höckert).
Fyra visor af Gustaf Fröding op. 5. Stockholm: Abr. Lundquist, 1906. 1. En nyårslåt ("En hvar har sin sorg"), 2. Titania ("En klang som av små violiner"), 3. Landsvägsmaja ("En afton, när dagern föll mulen"), 4. Det var dans bort i vägen.
Tre dikter af Werner von Heidenstam op. 9, Stockholm: Abr. Lundquist, 1908. 1. Jutta kommer till Folk-kungarne ("Det red en jungfru från Danemark"), 2. Sikta, sikta gullkorn (ur Gullebarns vaggsånger), 3. Natten ("Du frågar tveksam").
Fem sånger op. 10 (1905). 1. En sjunkande stad (Johan Skog), 2. Min afton har förflutit (Ivar Conradson), 3. Sagor vid spiseln (Zacharias Topelius), 4. Aspens lövverk bävar (Bo Bergman), 5. Över granarnas kronor står himmelen blå (Oskar Levertin). Nr 5 ms. i MTB (jfr op. 2, tryck Nordiska Musikförlaget och op. 10 pianosonat e-moll).
Tre sånger op. 11. Stockholm: Abr. Lundquist, 1908. 1. Säg, sofva alla toner? (Jane Gernandt Caline), 2. Det är sol (Elisabet Malmerfelt), 3. Ljusa aftonskyar (Daniel Fallström).
Två sånger op. 12. Stockholm: Abr. Lundquist, 1910. 1. Kung Lif och drottning Död ("I aftonrodnans gyllne slott", Oscar Levertin), 2. Ringsjö-vår ("Nu blåser ljumma vindar", Wilhelm Ekelund).
Sjöfararen vid milan ("Vid milan har jag vaktat", Gustaf Fröding) för baryton och piano op. 13. Stockholm: Abr. Lundquist, 1910.
Vandringssång ("Nu vandra våra floder", Karl-Erik Forslund) för baryton och piano op. 14.Stockholm: Abr. Lundquist, 1912. Autograf i MTB.
Fyra dikter av Sten Selander op. 17. Stockholm: Nordiska Musikförlaget [nr 3 autograf i MTB]. 1. Min kära är fin som en liten prinsessa, 2. Du var som en stjärna, min kära, 3. Nattglim, 4. Gryning vid havet.
Tre sånger ur "Visor och ballader " av Dan Andersson op. 31. Stockholm: Nordiska musikförlaget, cop. 1937, autograf i MTB. 1. Jag väntar, 2. Spelmannen, 3. Nu mörknar min väg.
Tre Lindagullsånger (Bertel Gripenberg) op. 32. Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1939, autograf och skiss i 
MTB. 1. Lindagulls tårar ("Det regnar på mörkgröna mullbärsblad"), 2. Serenad ("Lindagull, Lindagull lilla"), 3. Lindagulls namn ("Lindagull vare det namn du bär").
Tio sånger op. 33. Stockholm: Carl Gehrmans Musikförlag, cop. 1940. 1. Spelemansvisa ("Spela, spela, du spelman Bengte!", Hjalmar Wallander), 2. Fiolen (Sten Selander), 3. Har jag somnat i doft av klöver (Arvid Mörne), 4. Som ett blommande mandelträd (Pär Lagerkvist), 5. Bön ("Tala, älskade, tal, orden gör mig väl", Anders Österling), 6. Morgonsång ("Vakna, sång i träden", Tor Hedberg), 7. Ångest ("Nu ryker blekröd lågan", Bertel Gripenberg), 8. En gammal vårvisa ("Maria, Maria, nu stundar det vår", Oscar Levertin), 9. Ack, vad vår levnad är flyktig och snar (Ernst Josephson), 10. Ur Storgården ("Mitt liv är en sång", Karl-Erik Forsslund).

Utan opusnummer
Berceuse (
"Dofta, dofta vit syren", E. Kléen), tryckt i samlingen Svensk romanssång, Edition A, sopran och tenor, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937, s. 17.
Biskop Thomas frihetssång ("Du ädle svensk") för sång och piano. Partitur, autograf i MTB.
Blåklockorna ("Bing, bång", Jeanna Oterdahl), barnvisa för sång och piano. Ms. i MTB.
Dryckessång ("Ack, vår levnad", Ernst Josephson). Autograf i MTB.
En gammal vårvisa (Oscar Levertin). Ms i MTB.
Hunden skäller. Ms. i MTB.
Högsommar ("Ut i en högsommarbris", Arvid Mörne) för sång och piano. Ms. i 
MTB.
I musikens förgårdar ("Jag stod vid den smidda grinden", Olof Thunman) för röst och piano. Ms i 
MTB.
I systrar, I bröder, I älskande par ("Tre systrar de häckla", Mickael Lybeck), visa i folkton för sång och piano. Autograf 
i MTB.
Nu sommarens luftdrag bränner min kind (Oscar Levertin) för sång och piano. Ms. i MTB.
Necken ("Kvällens guldmoln", Erik Johan Stagnelius) för röst och piano. Ms. i MTB.
Solen skiner och vit är vägen (Sten Selander). Ms. (varav två ex. i D-dur och en i Ess-dur) i MTB.
Sånger för röst och piano, 1. Flickan i Gränge ("Min flicka är hemma", Erik Axel Karlfeldt), 2. I natten ("Tyst är lunden", Viktor Rydberg), 3. Obekanta ("Hon stod vid stättan", Erik Axel Karlfeldt), 4. Jag såg i dina ögon (Robert Höckert), 5. Spela du speleman! (Hjalmar Wallander), 6. Jag blickar i dina ögon (Sven Söderman), 7. Hos häxan ("När den dimmiga natten", Erik Axel Karlfeldt). Autograf i MTB
.
Till havet ("Kommen, svallande vågor", Ernst Josephson) för röst och piano. Ms. i 
MTB.
Två dikter av Erik Axel Karlfeldt. 2. Serenad ("Tallarnas barr") (1911). Ms. i MTB.
Vid brasan ("Kom, sätt dig"). Ms. 
i MTB.

Violin och piano
Romance för violin och piano op. 6 (arr. av Andante för orkester op. 6). Tryck Stockholm: Abr. Lundquist, 1906, autograf i MTB.
Fantasi för violin och piano (d-moll). Partitur (delvis ms.) + stämmor (jfr med sats 2 i Sonat, violin, piano, d-moll) i MTB.
Sonat för violin och piano (d-moll), 1900. Ms. [partituret defekt, endast finalen + vl-st; jfr sats 2 med Fantasi, violin, piano] i MTB.

Piano solo
Med opusnummer i tryck
Sommarminnen. Tio pianostycken op. 3. 1. Beväringssång, 2. Barnens lek, 3. I lekstugan, 4. På kyrkbacken, 5. Natt, 6. På byvägen, 7. Vågornas sång, 8. En bikt, 9. I skogsmon, 10. Farväl till sommaren. Stockholm: Abr. Lundquist, 1903.
Minnen från Jämtland. Fem fantasistycken för pianoforte op. 4. 1. Landtlig visa, 2. Vid bodarne, 3. Vallåt, 4. I fjälldalen, 5. Dans. Berlin: Otto Johasson-Eckermann & Co.
Bilder från landet op. 7. 1. På solbacken, 2. Slåtter-sång, 3. Landtlig melodi, 4. Lek i det fria, 5. Visa, 6. Skogslåt. Stockholm: Abr. Lundquist.
Tio små stycken för piano op. 8. 1. Vallvisa, 2. En gammal sång, 3. Tomtelek, 4. Soldag, 5. Vals, 6. Gammal trall, 7. Mörkt i skogen, 8. Trolldans, 9. Spelemanslåt, 10. Fjärilslek. Stockholm: Abr. Lundquist, 1908.
Småländska stämningar för piano op. 15. 1. Skogsidyll, 2. På heden, 3. Solen dalar, 4. Sommarvind. Stockholm: Abr. Lundquist, 1913.
Klockorna. Fantasi för piano op. 16, 1908. Stockholm: Abr. Lundquist, 1913.
En sommardag. Miniatyrer för piano op. 20, häfte 1−2. Häfte 1: 1. Vid sjöstranden, 2. Danslek, 3. Småttingarnas dans, 4. Det mulnar, 5. Regnet faller. Häfte II: 1. Sol, 2. Slåttersång, 3. Helgmålsringning, 4. Aftonpsalm. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1923.
Skogsfantasier. 4 Consertetuder för piano op. 21. 1. Skogsforsen, 2. Necken spelar till dans, 3. Sommarnatt, 4. Morgongryning. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1923.
Petite Valse, op. 24:1. Berceuse för piano, op. 24:2. Stockholm: Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, [627].
Sonat för piano [D-dur] op. 25. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1925.
Oktavetyder op. 27. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1925.
Minnen från Rom. Tre stycken för piano op. 28. 1. Peterskyrkan, 2. Katakomberna, 3. Fantasi. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1927. [Nr 1. Peterskyrkan, tryckt i Fru musica, bd 14, s. 44−45.]
Vid sommarstugan. Småstycken för piano avsedda för undervisningen op. 29. Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1927.
Svit för piano op. 30 (1931−33). 1. Preludium, 2. Dans, 3. Intermezzo, 4. Tarantella. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, cop. 1933.

Utan opusnummer i tryck
Sex pianostycken. 1. På landet, 2. I folkton, 3. Vemod, 4. Söndagsstämning, 5. Morgonhälsning, 6. Sorg. Stockholm: Abr. Lundquist 1899.
Tonbilder för piano. 1. På sjön, 2. Vid kyrkan, 3. Solsken, 4. Gladt lif, 5. Månsken, 6. Biet, 7. Afton, 8. Landtlif. Stockholm: Abr. Lundquist, 1900. [Nr 3 tryckt i Piano-album, Nytt, s. 20.]
Visa. Tryckt i Svenskt pianoalbum, s. 27.

I manuskript
Festmarsch för piano (A-dur). Ms. i MTB.
Festmarsch för piano (F-dur), komponerad till 1909 års Konstindustriutställnings i Stockholm öppnande. Ms. i MTB.
Småländska folkbilder. No 2; Gammal herrgårdsdans. Ms. i MTB.
Sonate för piano (e-moll), op. 10 (se op. 10 för sång och piano). Autograf i MTB.
Sonat för piano (d-moll), 1899. Autograf (tillsammans med Bergakungen) i MTB.
Svenska danser för fyra händer. Autograf i MTB.

Pedagogiska verk
Pianoskola, 1914. Ny omarbetad upplaga i två delar, 1933. Stockholm: Abr. Lundquist, 1914 resp. 1933. 2. tryck Stockholm: Abr. Lundquist, 1916.

Redigerade utgåvor
Klassisk repertoar för pianoelever på mellanstadiet, vol. 1−2. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1929.
Klassiska sonatiner och småstycken progressivt ordnade och avseende på frasering, nyansering, fingersättning m.m. reviderade av Karl Wohlfart. Stockholm: Nordiska musikförlaget, 362.
C. P. E. Bach: Sonata (e). Stockholm: Nordiska musikförlaget, Edition musicalia nr 114.
Clementi, Muzio: Rondo.
Czerny, Carl: Etyder ur op. 60, 139, 261, 453, 481, 599, 636, 777, 821 och 823 progressivt ordnade och i avseende på fingersättning, frasering, pedalbehandling m.m. kritiskt genomsedda av Karl Wohlfart, vol. 1−3. Stockholm: Abr. Lundquist, 1919.
Heller, Stephen: Etyder ur op. 45, 46, 47, 90 och 125 kritiskt granskade i avseende på frasering, nyansering, pedalbehandling m.m. samt efter svårighetsgrad ordnade av Karlt Wohlfart, vol. 1−3. Stockholm: Abr. Lundquist, 1919.


Verk av Karl Wohlfart

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 18