Om Levande musikarv

Medarbetare

Levande musikarv syftar till att lyfta fram, inventera och tillgängliggöra mångfalden i vårt svenska musikarv. Det finns en dold skatt av betydande svensk konstmusik från 1600-talet och fram till idag som tyvärr av olika skäl har fallit i glömska. Mycket av denna musik finns enbart i svårlästa handskrifter som ofta är i fysiskt dåligt skick med multnande papper, bleknande bläck, m m. I många fall krävs framställning av moderna notutgåvor för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att framföra musiken. Det är inte enbart den okända musiken som saknar användbara notmaterial. Även många av de främsta verken av våra mest kända tonsättare är idag mycket svåra att få tag på.

Målet är att musik från den svenska konstmusikhistorien ska bli en vital del av vår moderna konsertrepertoar. Tack vare notutgåvorna från Levande musikarv kommer det att bli möjligt för musiker och ensembler att levandegöra det bästa ur vårt musikaliska kulturarv. Här finns stora upptäckter att göra. Många äldre tonsättare är idag helt okända även för dem som arbetar professionellt med musik. Inte minst de kvinnliga tonsättarna och deras verk är värda att äntligen uppmärksammas.

Samarbetsparter

Levande musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och mobiliserar ett brett spektrum av professionella krafter inom det svenska musiklivet. Grunden är ett samarbete med Statens musikverk, Musik- och teaterbiblioteket och Svensk Musik. Härtill kommer ett stort antal erfarna notskrivare, skribenter, översättare, musiker, dirigenter, musikforskare, och editörer av källkritiska utgåvor. Dessutom är projektet beroende av en stor ideell insats av medarbetare som inventerar och bedömer verk.

Inventering

En generell inventering av den svenska konstmusiken ligger till grund för övriga delar av verksamheten. Detta arbete går ut på att besiktiga, registrera och bedöma enskilda verk. Inventeringen omfattar musik av de kända tonsättarna och kartlägger samtidigt musik som har tillkommit utanför de stora estraderna på olika håll i landet. De som deltar i inventeringen kommer från olika delar av musiklivet. Här ingår erfarna musiker, sångare, dirigenter, musikforskare, arkivarier, bibliotekarier och flera andra yrkeskategorier. Genom denna bredd kan en rik flora av erfarenheter och perspektiv tas till vara vid musikinventeringen.

Databas

En databas över äldre svensk konstmusik på en egen hemsida är under uppbyggnad, med tonsättarbiografier och detaljerade verkförteckningar, på både svenska och engelska. Här finns också verkkommentarer och övergripande texter om musikens historia i Sverige. All denna information är tillgänglig för allmänheten utan kostnad. Hemsidan skall bli en självklar och tillförlitlig informationskälla för både musiker, skribenter, musiklyssnare och musikforskare. För att tjäna de skilda behoven hos olika användare är databasen sökbar på ett stort antal olika sätt. Har du förslag på hur databasen kan förbättras så är vi tacksamma om du hör av dig till verksamhetstledningen på info@levandemusikarv.se.

Notutgåvor

Forlöpande publiceras nya källkritiska editioner av musik för olika besättningar och från olika epoker i den svenska musikhistorien. Noterna är fritt nedladdningsbara på hemsidan och är även möjliga att köpa i tryck från Svensk Musik. Notutgivningen omfattar enbart den oskyddade musiken (det vill säga musik vars upphovsmän avled för mer än 70 år sedan).

Texter

Levande musikarv presenterar biografiska texter och verkkommentarer som övergripande beskriver svenskt musikliv i olika historiska skeden. Eftersom stora delar av den svenska musikhistorien fortfarande är underutforskad, krävs viss musikvetenskaplig grundforskning som ett led i arbetet med dessa texter.

Samtliga texter i databasen kommer att finnas på både svenska och engelska. Denna satsning är av stor betydelse för att ge den svenska musiken spridning internationellt. I nuläget finns ytterst få texter om den svenska musikhistorien översatta till engelska. Förhoppningsvis kan vi därigenom på sikt bidra till att förändra bilden av Sverige som kulturnation i ett internationellt perspektiv. Idag är svensk konstmusik så gott som okänd utomlands.

Organisation

Huvudman för projektet är Kungl. Musikaliska akademien (KMA). Levande musikarvs ledningsgrupp består av professor Tomas Löndahl (ordförande), professor Anders Wiklund (huvudredaktör), professor B. Tommy Andersson, verksamhetsledare Ann-Charlotte Hell, textredaktör Edward Klingspor och Magnus Svensson, redaktör för de emenderade editionerna.

Svenska tonsättare – vilka räknas?

Levande musikarv omfattar i första hand alla till namnet kända tonsättare som har varit verksamma i nuvarande Sverige. Här ryms också tonsättare som invandrat – och som kanske flyttat efter en tid, men komponerat ett substantiellt antal verk under sin tid i landet. Denna inkludering innebär inte anspråk på att tonsättare i den sistnämnda kategorin skulle vara svenska i något slags etnisk bemärkelse. Men de har ändå komponerat musik inom nuvarande Sveriges gränser och har rimligtvis haft en roll i det svenska musiklivet som är värd att uppmärksamma. Tonsättare som bott och arbetat i flera länder kan därför bli föremål för editionsinsatser inte bara i Sverige. Levande musikarv samarbetar därför med parallella verksamheter i närliggande länder.

Men Levande musikarv ägnar sig också åt verk som komponerats av tonsättare som varit verksamma i det utvidgade Sverige, dvs när nationen Sverige var större än dagens yta. Skälet till detta är att dessa personer därigenom var delaktiga i det dåtida svenska musiklivet och således måste räknas till svensk musikhistoria. Samarbete med parallella editionsansträngningar är aktuellt även i dessa fall, eftersom sådana tonsättare i dag kan inkluderas i flera länders musikhistorieskrivning.

Begreppet tonsättare ska uppfattas brett, framför allt bredare än vad som vanligtvis sker idag. Förutom traditionella konstmusiktonsättare kommer databasen även att omfatta tonsättare som huvudsakligen komponerat verk inom genrer som militärmusik, underhållningsmusik, musik för barn, etc, genrer som i andra sammanhang inte räknas till "den stora musiken".

Avgränsning och upphovsrättsfrågor

Inom Levande musikarv publiceras endast musikaliska verk av tonsättare som varit avlidna i minst 70 år, det vill säga bara musikaliska verk som inte skyddas av upphovsrätt. (Den skyddade musiken handhas av Svensk Musik och STIM.) Vår målsättning är att Levande musikarvs hantering av musik, texter och bilder inte skall kränka någons lagstadgade upphovsrätt. Om någon upphovsrättinnehavare upptäcker att databasen innehåller skyddade verk, ber vi om omedelbar kontakt. Vår grundinställning är givetvis att respektera upphovsrättsskyddet.