Edouard Du Puy (ca 1770−1822)

Balder. Allegoriskt Divertissement af Sång och Dans uti en Act

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1818
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Johan David Valerius
  • Uruppförande: 26 januari 1819 (Karl XIV Johans första födelsedag efter kröningen) på Kongl. Stora Theatern (Stockholm). Medverkande: [förnamn saknas] Söderman (Balder), Ulrik Torsslow (Forsete), Sofia Sevelin, Charlotte Erikson-Wikström och Jeannette Wässelius (Nornor), [förnamn saknas] Lindström (En soldat), [troligen Lars eller Fredrik] Kinmanson (En bonde), Elise Lindström (En bondflicka), [förnamn saknas] Berg (En sjöman), Lars Hjortsberg (En hundraårig blind gubbe) m fl
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.1*.0 / timp / str
(picc, bass tbn)

Soloröster/kör

Balder
Forsete
Urda
Werdandi
Skuld
Mimer
Elf-Drottningen
Elfvor
Neck-Kungen
Neckar
Andar
Skuggor
Folk
En bonde
En lappländare
En bergsman
En soldat
En flicka
En hundraårig blind gubbe

Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt libretto (2 utgåvor) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar:
- Balder, allegoriskt divertissement af sång och dans i en act. Första gången uppförd på kongl. stora theatern den 26 januarii 1819. =Anon=. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1819
- Balder : Allegoriskt Divertissement af Sång och Dans i En Act. Stockholm : Ortman, 1821

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Teaterns Arkiv, Operetter B 6 (partitur och stämmaterial)
    Avskrift av partituret gjord av Martin Tegen, februari 2002

Litteraturhänvisning

J. D. Valerius: Samlade vitterhetsarbeten, del 2, Stockholm (1855)

Beskrivning av verket

Scenen är dels på Ida-Slätten, dels i en gräns-trakt emellan Sverige och Norrige [sic].

Ouvertyr: Adagio - Allegro assai d-moll 4/4 (C)

Scen 1: Theatern föreställer en del af Idaslätten, med Asken Ygdrasil, vid hvars fot ses Vishetens källa, vaktad af Mimer. I fonden glänsande Skyar, som supponeras [sic] betäckta af Gimle eller Gudarnes boning, hvarifrån Bifrost eller Himmels-bryggan går ned till jorden.
Ballet [sic] (musiken saknas)
Elfvorna och Neckarne [sic] nalkas källan. Mimer i hvilande ställning. De vika undan, men stadna [sic] åter, skygge och villrådige. De fly till Avant-Scenen och försvinna, dansande, under [...] sång. Mimer, Elf-Drottningen, Neck-Kungen, Elfvor, Neckar.

Scen 2:
Mimer. Nornorna Urda, Werdandi [Verdandi] och Skuld, med runstafvar, den sistnämnda derjemte med sköld.

Scen 3:
[På Theatern: 1 Flauto, 2 Clarinetti in C, 2 Fagotti, 2 Corni in F]
De förre. Skuggorna af Yngve Frey, med Drottar, Ragnar Lodbrok, med kämpar, Magnus Ladulås, med Riddare, och Gustaf Wasa, med Dalkarlar; följande på hvarandra [sic], allt efter som de manas fram, och försvinnande i samma ordning. [Choeur af Andar.]

Scen 4:
Mimer. Nornorna.

Scen 5:
Skyarne i Fonden öppnas. Balder och Forsete stiga ned, och stadna [sic] några ögonblick på Bifrost. Hela Theatern ljusnar.
Alltsom Balder och Forsete avancera på Bifrost, följa skyarna med dem, och betäcka, vid slutet af denna Scen, större delen af Theatern, äfvensom Balder, Forsete och Mimer. Choeur af Andar (på Theatern).
De förre. Balder. Forsete.

Scen 6:
No 10. På Theatern: 1 Flauto, 2 Oboi, 2 Clarinetti in A, 2 Fagotti, 2 Corni in A Choeur (på afstånd, bakom Theatern)
Nornorna [och Kör]

Scen 7:
Theatern är förändrad till ett vackert landskap och uppfylld med folk af båda könen och från flera provinser. Choeur: En bonde, En sjöman, En lappländare, En bergsman, En soldat och en flicka, En hundra-årig [sic] blind gubbe. Allmän ballet [sic], Dans af sjömän, Dans af lappar, Dans af gruf-folk [sic]
No 13. Allmän Ballet [sic]: Tempo de polacca d-moll 3/4
No 16. Dans af Sjömän: (tempobeteckning saknas) Ess-dur 2/4
No 18. Dans af Lappar: [Moderato] c-moll - C-dur - c-moll 3/4
No 20. Dans af Gruffolk: Marcato c-moll 2/4
No 22(B). Allmän Ballet: (tempobeteckning saknas) D-dur 2/4


Verkkommentar

Divertissementet skrevs för festligheterna i samband med kröningen av Karl XIV Johan 1818. (Ursprungligen skulle man ha framfört en nyskriven opera av Du Puy, 'Björn Jernsida' i tre akter, men den blev inte klar i tid. Se vidare separat registrering av den operan.)

Baletten koreograferades av Louis Deland.


Libretto/text

Första scenen

No 1: Der Urdar-vågor [sic] gjutas från Askens helga rot (Choeur af Alfar och Neckar)
Och fläta stjernors krans; I andeharpor klinga (Elf-Drottningen)
Der Nornor skåda tingen och fläta stjernors krans (Neck-Kungen)

No 2: Trygg och sorglös hvilar jätten, Natten vaktar Solens guld (Elf-Drottningen)
Trygg och sorglös hvilar jätten, Natten vaktar Solens guld (Neck-Kungen)
Smygom fram till Ygdrasil, för att oss i floden spegla (Choeur)

No 3. Recitatif [och kör]: Hvad? Svaga flock! Så dristig och förveten, du nalkas denna brunn (Mimer)
Mimer bjuder här. Flyn! Djerfvens ej besöka denna trakten (Mimer [enligt Tegen]; Nornan [enligt partituret])
Vi skynda till fjällen (Elfvor). Vi skynda till sjön (Neckar)

 

Andra scenen

No 4. Trio: Allfaders döttrar, Vishetens tärnor (Nornorma Urda, Verdandi [Werdandi], Skuld)

No 5. Recitatif [med trio och kör]: Lugnt och klart står Urdas vatten (Mimer)
Manom, ur den djupa natten (Urda)
Recit.: I långa Kungarader, som styrdom [sic] Svithiods skifen (Urda)

 

Tredje scenen

Recit.: Grundläggare av Thronen [sic] och af Sala! (Skuld)
och templen ännu tala (Urda, Verdandi, Skuld)
och templen ännu tala (Choeur af Andar)

No 6: Recitatif [med trio och kör]: Förbättrare af Sveriges skick och seder (Urda)
och lagen vid sin heder (Urda, Verdandi, Skuld)
och lagen vid sin heder (Choeur af Andar)

 

Fjerde [sic] scenen

Recit.: Jag ser! Jag ser! Stammen är bräckt (Verdandi)
Jag ser! Jag ser! När sista Wasa-Konungen är bjuden till Odens sal (Skuld)

 

Femte scenen

No 7 [attacca; Trio och Kör]: O det sker! Det sker! O det sker! (Urda, Verdandi, Skuld)
Den helga striden har du stridt [sic] (Choeur af Andar; på Theatern)

 

Sjette [sic] scenen

No 8 (-9) [Trio]: En halfgud genom dygd, han Gudasäte fick (Urda, Verdandi, Skuld)

No 9 [Trio, forts]: Jag ser, jag ser, jag hänryckt ser (Skuld)

No 10 [Kör]: Balder, med Forsete, herrske [sic] i Norden (Choeur på afstånd, bakom Theatern)

No 11 [Trio]: Fjerran sången bäfvar från den höga strand (Urda, Verdandi, Skuld)

 

Sista [sjunde] scenen

No 12 [Kör]: Balder och Forsete herrske i Norden, Gudarnes älsklingar, Gudarnes lån! Styrkan och rättvisan skänkes åt jorden; Lefve Carl Johan och Oscar, Hans son! [Choeur]

[No 13: Allmän Ballet [sic] (instrumental)]

No 14: Der frihet finns, och rätt och tro, och mark till öfverflöd (En bonde)

No 15: Skilde seglare, som hunnit på en gång till samma hamn (En sjöman)

[No 16: Dans af Sjömän (instrumental)]

No 17: Jag, liten fattig lapp, spänner för mina renar (En Lappländare)

[No 18: Dans af Lappar (instrumental)]

No 19: Nu skall hammaren göra larm (En Bergsman)

[No 20: Dans af Gruffolk (instrumental)]

No 21: Mitt redliga nit af CARL JOHAN belönas. Min landtliga flit av CARL JOHAN förskönas (Soldaten och Flickan)

No 22 (A). Choeur: Balder och Forsete herrske i Norden (= No 12)
[No 22 (B): Allmän Ballet (instrumental)]

No 23: Jag nu lefvat nog, ty jag får, CARL JOHAN, min Konung Dig kalla (En hundra-årig [sic] blind Gubbe)