Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Azire. Opera [eg. Sångspel] i tre akter

VB 18

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm juni 1778 - januari 1779, men omnämns redan i Kraus brev till sina föräldrar daterat Göttingen den 20 september 1777 och kan alltså ha påbörjats det året (Göttingen och Stockholm 1778-1779 enligt van Boers tidigare datering; se vidare nedan)
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Carl Stridsberg (1755-1819)
  • Speltid: Ca. 120-180 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2.2.0.0 / 2.0.0.0 / (cont) / str
(minst denna besättning enligt van Boer)

Soloröster/kör

Azire (sopran)
Fatme (sopran)
Tamur (tenor)
Masor (bas)
Jånkur (bas)

Kör av gnomer

2 sopraner (Azire, Fatme), 1 tenor (Tamur), 2 basar (Masor, Jånkur)

Manskör (T.T.B.), blandad kör (S.S.T.B.)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift (fragment) finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar: Kapsel 57:3a, 24. Si-S (kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe har noterat "Original skrift af Kraus, i Göttingen 1777", sidnumreringen är gjord av Haeffner [se vidare nedan]); en modern kopia finns även i Bayerische Staatsbibliothek, München, Tyskland (enligt van Boer)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Enligt van Boer är autograferna till uvertyren samt de första 21 numren försvunna (de fanns tidigare hos J. C. F. Haeffner eller i Kungliga Operans bibliotek); resterande nummer finns i Folio X 270a (se vidare nedan)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad)

Beskrivning av verket

Ouvertyr: A-dur

Akt I
Nr 1. Aria: Förtrogna skugga (Azire)
Nr 2. Aria: Mitt hjerta känner åter (Tamur)
Nr 3. Aria: Du vår lyckas glada budskap (Azire)
Nr 4. Recitativ och Aria: We, We den mördare - Träda skall min fot (Tamur)
Nr 5. Aria: Bort, svikande bilder (Azire)
Nr 6. Aria: När stormar nattetid kring höga bergen (Fatme)
Nr 7. Terzett: Du är min (Azire, Fatme, Tamur)
Nr 8. Intermède

Akt II
Nr 9. Recitativ och Aria: Azire! haf och ödemarker - Du är för mig förlorad (Tamur)
Nr 10. Aria: Bergen öppna sina sköten (Masor)
Nr 11. Aria: För dig jag lämnat fader (Tamur)
Nr 12. Duett: Brusa, vågor himmelshöga genomstörtar jag (Tamur, Masor)
Nr 13. Intermède

Akt III
Nr 14. Arie: Förr än mig (Azire)
Nr 15. Aria: Till dödsdans hit neder (Jånkur)
Nr 16. Duett: Mottag oss, mörka lund (Azire, Fatme)
Nr 17. Chor: Jånkur, Jånkur, han är fallen (Gnomer)
Nr 18. Recitativ och aria: Tystnad, Jånkurs andar - O hvar är du? (Tamur)
Nr 19. Terzett: Kärlek styrka gaf åt mig (Azire, Fatme, Tamur)
Nr 20. Kvartett: O hur lyckligt (Azire, Fatme, Tamur, Masor)
Nr 21. Chor: Lefven vårens gyllne dagar (Tutti)
Nr 22. Balett: Allegro molto D-dur 2/4
Nr 23. Balett: Andantino A-dur alla breve
Nr 24. Balett: Allegro molto D-dur 2/4
Nr 25. Balett: Andantino G-dur 2/4
Nr 26. Balett: Andante D-dur 3/4
Nr 27. Chor: Lefven vårens gyllne dagar (Tutti)


Verkkommentar

Ouvertyren och de första 21 numren gått förlorade, men van Boer menar att från texterna som finns i Uppsala universitetsbibliotek (Folio X 270a) är det tydligt att verket var ett sångspel (med talad dialog). Dessvärre har även denna del av librettot försvunnit.

Enligt van Boer köpte Fredrik Samuel Silverstolpe autograffragmenten i ett antikvariat i Stockholm 1833. De hade synbarligen använts som balettmusik och innehåller markeringar av G. [Friedrich Gottlieb] Ficker. Silverstolpe skriver på sid 10: "Slutet af Operan Azire; original skrift af Kraus" och på den bakre insidan av omslaget finns hans [Silverstolpe] kommentar, daterad Stockholm 1835: "Detta fragment af Operan Azire, inköpt på Stockholms Bok-auctions Kammare uti en liten bundt gamla musicalier, synes hafva blifvit med avsigt frånskildt det öfriga verket, emedan bladen äro af Herr Haeffners hand numrerade ifrån 1 till 10. Det förefaller häraf sannolikt, att man vid något tillfälle begagnat det vid theatern; och denna förmodan styrkas än mera af den omständighet, att det sjette bladet har en påteckning med rödkrita, af Herr Fickers kända handskrift, som under en mängd af år ombesörjde Operans notcopiatur. År 1808, medan Herr Haeffner ännu bodde i Stockholm, fann jag hos honom liggande hela original partituret till Azire, och fick jag då låna det på några dagar till genomspelning. Då jag efter hans död i Upsala [sic] begärt ut af hans arfvtagare, att få inköpa hvad de till äfventyrs ägde af samma partitur, har jag fått det skriftliga svar, att Azire icke bland den aflidnes papper igen funnits - Möjligt är, att han i lifstiden bortskänkt det defecta verket, hvilka ingen ägare lärer ägna åt förstörelsen. Möjligt är äfven att det ligger i Spekt: Dirs. Notsamling".

I december 1835 skrev Silverstolpe följande kommentar ang det ovannämnda: "Då man, såsom har blifvit sagdt, trodde detta arbete vara förstördt, befanns det likväl liggande bland Herr Haeffners musicalier, medan han ännu bodde här i Stockholm, och af honom fick jag, om våren 1808 låna partituret på några dagar, till genomspelning. Ouverturen, uti A Dur, var full af eld; i sjelfva Operan fann jag, jämte en mängd af dessa skönheter, som betaga hjertat, en synnerlig originalitet i afseende på form och öfvergånger [sic]. Hvad Herr Frigel yttrat, att ämnet var mörjkt, personerne vilda, musiken lämpad därefter äger all rigtighet [sic]. Följande efter partituret gjorda afskrift af texten, skall bevara detta sällsamma foster af Herr Stridsbergs författarskap under studieåren i Göttingen. Sedan jag numera, genom en händelse, fått till min samling af Krauses [sic] musik-compositioner lägga Original-Skriften till de sista niton [sic] sidorne af operan Azire, har jag hos Herr Haeffners arfvtagare i Uppsala [sic] begärd att få inköpa det förutgående af samma arbete, men fått skriftliga svar, att Azire icke bland hans efterlämnade papper funnits. Möjeligen är, att han i lifstiden bort-gifvit [sic] fragmentet, hvilken ingen ägare lärer ägna åt förstörelsen".

I januari 1843 kompletterade Silverstolpe det ovanstående med följande rader: "Möjeligt vore, att Operan Azire tillhör de musikalier af Kraus hvilke efter hans frånfälle i hans stirbhus [sic] afhämtades af Kungl Spek: Directionen att förvaras i dess Not-bibliotek, att Herr Haeffner derifrån lånat detta verk, och äntligen, att han den återställt detsamma när han flyttade til [sic] Upsala [sic]. Skulle sådant hafva varit förhållandet, så kunde samma verk der återfinnas så framt det icke aldeles försvunnit vid Dramatiska Theaterns brand år 1825. Undan denna stora eldsvåda räddades verkligen den betydligaste delar af musikalierne. Men det är försäkradt, att mycket af de äldre, ur dagliga brukkomne verken ännu icke blifvit bragdt i fullkomlig ordning" [se vidare autografen i Folio X 270a, Uppsala universitetsbibliotek]. Enligt van Boer noterar Silverstolpe även i sin biografi över Kraus att han ägnade stor möda åt att försöka hitta de försvunna delarna av verket.


Libretto/text

Akt I

Nr 1. Aria: Förtrogna skugga (Azire)

Nr 2. Aria: Mitt hjerta känner åter (Tamur)

Nr 3. Aria: Du vår lyckas glada budskap (Azire)

Nr 4. Recitativ och Aria: We, We den mördare - Träda skall min fot (Tamur)

Nr 5. Aria: Bort, svikande bilder (Azire)

Nr 6. Aria: När stormar nattetid kring höga bergen (Fatme)

Nr 7. Terzett: Du är min (Azire, Fatme, Tamur)

 

Akt II

Nr 9. Recitativ och Aria: Azire! haf och ödemarker - Du är för mig förlorad (Tamur)

Nr 10. Aria: Bergen öppna sina sköten (Masor)

Nr 11. Aria: För dig jag lämnat fader (Tamur)

Nr 12. Duett: Brusa, vågor himmelshöga genomstörtar jag (Tamur, Masor)

 

Akt III

Nr 14. Arie: Förr än mig (Azire)

Nr 15. Aria: Till dödsdans hit neder (Jånkur)

Nr 16. Duett: Mottag oss, mörka lund (Azire, Fatme)

Nr 17. Chor: Jånkur, Jånkur, han är fallen (Gnomer)

Nr 18. Recitativ och aria: Tystnad, Jånkurs andar - O hvar är du? (Tamur)

Nr 19. Terzett: Kärlek styrka gaf åt mig (Azire, Fatme, Tamur)

Nr 20. Kvartett: O hur lyckligt (Azire, Fatme, Tamur, Masor)

Nr 21. Chor: Lefven vårens gyllne dagar (Tutti)

Nr 27. Chor: Lefven vårens gyllne dagar (Tutti)